۲۴ ساعت

گنــــــــــۀ ماست!

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

با استقبال از جناب عبدالغفور امینی

محمد عزیز ( عزیزی)

دوشنبه ۱۶ -۸ – ۲۰۱۰ لندن

گنــــــــــۀ  ماست!

تاریخ نشر جمعه ۲۲ ثور ۱۳۹۱ – ۱۱ می ۲۰۱۲  

میهن شده بر خاک برابر  گنـــۀ  ما ست !

هر روز شود تار وسیاه تر گنـــــۀ ماست!

این جنگ که  بر نقشۀ بیگانه روان است

تائید  چنین  فتنه  وهــم شر گنــــۀ ماست  ! 

هر کس که بـــــود  آلت  دستــان اجـانب

   گر کف بزنیم بر همه نوکـر گنـۀ ما ست !

این صــــدر نشینـــــان که  جــــدا اند زمــلت

همـــــکاری به هــــر خاین دفتر گـــنۀ  ماست!

با بستن چشمان که  تقلب شده  معـــمـــول

« بی رای گر آیند مـکرر گنۀ » مــــا ست!

با  نام وطن  پیســـــه وسرمایه شود جــــمع

باز خواست  نکردن ، ز ته وسر گنــــۀ ما ست!

گـــر دولت عـــــــادل نشده صاحب  قـــدرت

این صبر به هر ظـــالم وکـــافر گنــۀ ما ست!

بیــــــگانه پرستی  وتملــــــق به اجـــــانب

این شیوۀ مذ مـــــوم  ومکــــدر گنـــۀ ما ست!

آزادی   خودش هـدیــه ای  وا لای الـهیست

در بند اســـارت  به ستمـــگر گنــــۀ مــاست!

آنکس که به زور وزرِ بیگانه  و کیل شــد

یا دولت خود کامــه  وخود سر گنۀ ما ست!

در کشور اســــلامی مردانــــــۀ افغــــان

هــــر حکم ز بیگانه و نـــوکر گنۀ ماست!

درنزد  خـــداوند، نـَبـُود فرق زن ومرد

گر فرق کنیم  برزن وشوهر گنۀ ماست!

افسوس همان دیک وهمان کاسه ، همان آش

تســـــــلیم  به این امر مــــکرر گنــۀ ماست!

گر بسته کنیم  چشـــــــم خود وگوش ببندیم

این کوری چشمان وگوش ِکر گنـــۀ ماست!

از خود برهیدیم  وبه بیگانه شـــدیم وصل

بیـــــــگانه شده حاکم وسرور گنۀ ما ست!

هر دولت وهر حــــاکم وهرفرد  بذهـــکار

گر وصف کنیـــــم از رۀ منبر گنۀ ماست!

گر مدح کنیم ظــــــالم وبدکــــار وبد اندیش

بیشک که  چنین امرُ مـــزّور   گنۀ مـاست!

برهــرسخـــــــن اهل ریا و  دهــــــــن  پوچ

هم  گوش فــرادادن و  باور گنــــــۀ ما ست!

بر ضــــد جهالت و عقب ماندگــــی  ملک

کوشش نکنیم    تا حد آخــــــــر گنۀ ما ست!

هر فرد وطـــــن کُـُشته شود از طـــــرف غیر

نا خــــواستن ِ هرخـــون برادر گنـــــۀ ماست!

 از   کوزه گر وکوزه خر وکوز  فروشــان

پرسان  نشــود  ازهمه ، یکســر گنۀ ماست!

اغیـــــار  به تخریب  همه کشور  مــــا اند

« افغان چو نسازد وطن از سر گنۀ» ما ست!

آن کس که به بیگانه وطن را به فروشـــــد

دُورش چو نســـازیم و زکشور گنـــۀ ماست!

تشخیص بد وخوب وطن  دار به کار است

گر ما  بکنیم فــــــرق برابر  گنــــۀ ما است

آزرده  مبـــــــادا  دلت ای  یار ( امینی)

گــرغم نخوریم  با تو برادر گنۀ ماست!

از خامۀ زیبای « امینی که «عزیز» است

تقـــدیرنکنیم زان همــه ،یکسر گنــۀ ماست !

  پایان

روز دوشنبه ششم رمضان المبارک سال ۱۴۳۱

برابر ۲۶ اسد سال۱۳۸۹

مطابق به۱۶ – ۸ – ۲۰۱۰

  لنـــدن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما