۲۴ ساعت

گنــــۀ کیســت ؟

عبدالغفور امینی

عبدالغفور امینی

گنــــۀ کیســت ؟

عبدالغفور امینی

۲۲ اسد  ۱۳۸۹

تاریخ نشر جمعه ۲۲ ثور ۱۳۹۱ – ۱۱ می ۲۰۱۲ 

میهن شد ه برخا ک برابرگُنه ی کیست ؟

هرروز شود بد تر وبد ترگنه ی کیست  ؟

ما بیهوده با جنگ پی صلح روا نیم

گرمی نشود صلح میسر گنه ی کیست

درفکر وطندا رو وطن هیچ کسی نیست

کرزی  چوبه طالب شده چاکرگنه ی کیست ؟

چون صدر نشینان شده یک عده ی محدود

خوا هند نه آ نها کسی دیگر گنه ی کیست؟

گر معتمداستیم به دولت گنه ی ما ست

بی رای گر آ یند مکرر گنه ی کیست

هرچند به تکرار شد ه کهمک و ا مدا د

حا لِ وطنم کی شد ه بهتر گنه ی کیست؟

یک دولت عا دل نشد ه صا حب قد رت

ظلم است و فریب است سراسر گنه ی کیست؟

ازخود کُش وبیگانه پرستیست سراسر

بیگا نه بود از همه بهترگنه ی کیست؟

وَقعی نگذا رند به آ زادی مردم

این دولت بید اد و ستمگر گنه ی کیست؟

پا مال چو قا نون شده و حرف وکیلا ن

دولت شده خود کامه وخود سر گنه ی کیست

محروم شد ه زن زِ حَقَش در همه ادوار

با نامِ عیا لدا ری و سیا سرگنه ی کیست؟

امروزهمان دیگ همان کا سه هما ن آ ش

آن وعده  و آ ن لا فِ مکرر گنه ی کیست؟

نی روزنه ی بِه شد ن و را حت مردم

نی نور امیدیست زیکسر گنه ی کیست؟

جُز چند تنی هیچ کسی نیست به قد رت

بیگا نه شده چون سرو سرور گنه ی کیست؟

این دولتِ خود کا مه و بی ما یه و بی با ک

تو صیف شود از ره ی منبر گنه ی کیست؟

ازعا لِم و روحا نی واز وا عِظِ امروز

مَد ح است سرِ مدح مکرر گنه ی کیست؟

لَفا ظی و حرف و سخنِ پوچ نبا شد

بر هیچ کسی قا بلِ با ور گنه ی کیست؟

چون بی خردا ن اند همه صا حب قدرت

کمرنگ شده دا نش و دفتر گنه ی کیست؟

نا تو و تخطی و همه کشتنِ بی جا

کامروزشد ه چند برابر گنه ی کیست؟

خود کوزه وخود کوزه گر و خود گِلِ کوزه

اند یشه ندا رند ز محشر گنه ی کیست؟

همسا یه که تخریب وطن هست مرامش

افغان چو نسا زد وطن از سر گنه ی کیست؟

آزرد ه امینی است زبربا دی میهن

چون نیست ورا چاره ی دیگر گنه ی کیست؟

هریک چو به نحوی بفروشند وطن را

آخر تو بگو جا نِ برادر گنه ی کیست؟

دانند همه خوب گنهکارِوطن را

جُز دولتِ بی ما یه و خود سرگنه ی کیست؟

پایان

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما