۲۴ ساعت

31 دسامبر
بدون دیدگاه

مکثی برطرح وحدت ملی «ملی یوالی» محترم جهانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دکتور صلاح الدین سعیدی- سعید افغانی

۳۰ – ۱۲ – ۲۰۱۱

مکثی برطرح وحدت ملی «ملی یوالی» محترم جهانی

تاریخ نشر شنبه دهم  جدی ۱۳۹۰ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱

نوشته ها، شعر ها، مواضع سیاسی و اجتماعی جناب عبدالباری جهانی و درین آواخر نوشته های «ملی یوالی، مسوول څوک دی؟» توجه خاص من را جلب کرد.

بلی پایداری و استواری جناب شان برای من درموضع ګیری شان درمورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر درافغانستان باوجود امکانات زیادی دیګر برای من جداً قابل قدربوده و براستواری شخصیت شخص دلالت میکند. بلی جناب شان با متانت درموضع مردم و حاکمیت قانون قرار ګرفتند. اینکه لقب و تخلص از افغانستان شمولی بالاتر به جهان شمولی میرود و «جهانی» انتخاب میشود این بذات خود ګوینده و ګواه اراده وانتخاب عمیق انسانی است.

بلی افغانستان فرزندان ، شخصیت ها و زعمای بس خوب و قابل قدردارد که همه به یک صدا برای کار به امر نجات وطن ومردم باید دست به کار شد. درین راستا اظهار اراده ونیت خیر، نوشته یک سلسله اقدامات خیر دیګر هم جای خویش را دارند اما باید بیشتر کار کرد. در طرح ها و پیش طرحه های مندرج این دونوشته مطالب است که راه را برای یک تعمق و تفکر و جستجوی راه حل اساسی و بنیادی ازین منجلاب و تراژیدی مردم افغانستان در طی بیشتراز سه دهۀ اخیر مطرح میکند.

به همین ارتباط باز میګردیم مستقیما به این موضوع که وحدت ملی « مسول څوک دی؟، ملی یوالی ».

بایدګفت که برای جستجوی راه حل و تداوی مشکل اولا باید مشکل را شناخت، تصویر درست عینی از وضع را ترسیم نموده،عوامل آنرا به صورت عینی شناخت و روشن کرد، تا به حل درست و اساسی پرداخت. درمورد موجودیت مشکل وشناخت آن ودادن تصویر از وضع چندان مشکل وجود ندارد. اما درمورد راه حل به مکثی وتعمق بیشتر ضرورت است.

بلی اینکه مسؤول وضع نامناسب غیر قابل تحمل درکشور ما کیست؟ زیاد وخت وفکر کردن نمی خواهد. عوامل زیاد اند که بعضی ازین عوامل عمده، اساسی و تعیین کننده و بعضی دیګر آن فرعی اند.

عوامل وضع موجود در افغانستان ومنطقه عواملی داخلی و خارجی اند. بلی از لحاظ تاریخی موقعیت جغرافیایی افغانستان، همسایه های قوی، نقش فتنه ګرانه و دورویۀ پالیسی سازان اصلی پاکستان (نظامیان پاکستان) وبخشی دیګر از همسایګان ما درین وضع وتراژیدی مردم ما جای ومقام خاص خود را دارند. بلی پالیسی سیاسی سازان اصلی پاکستان در پهلوی سیاسیت رسمی به ظاهر ضد تروریزم!؟ به تربیت و تقویت ترور پرداخته ودرین راستا موفقانه با پُرکردن جیب های خویش از جهان جزیه ګرفتند، بازی دادند و موفقانه توانسته اند از نیرو های سیاسی موجود درپاکستان برای اهداف استراتیژیک ضد افغانی، ضد هندی و سرکوب جنش های ملی پښتون و بلوچ موفقانه استفاده ببرند.

اینکه مخالفین مسلح حاکمیت کابل در حرکت طالب خلاصه میشود و اینها عامل قتل انسانان بې ګناه و تمام آنچه درافغانستان میګذرد شناخته میشوند، برای من تا حال روشن نیست. به فهم من حرکت طالب جزء از چهرۀ سیاسی مخالفین مسلح اند نه کُل آن. به حرکت طالب باید به همین مفهوم باید نګاه کرد.

اما عامل مستقیم و عمدۀ داخلی همان حکومت و ادارۀ ضعیف و احاطه شدن این اداره به افراد چالاک، فتنه ګر و فریب کار که شایستګی مسلکی ومشروعیت سیاسی نیز ندارند، است.

درین وضع ضرورت باید کار بیشتر است ودقیق تر منظم تر را به پیش برد. درین راستا باید تأکید کرد که افغانستان اتباع دارد که متعلق به مناطق مختلف کشور و مردم اقوام واتنیک های مختلف کشور و دارای عقاید دینی وسیاسی متفاوت اند. این تفاوت های طبیعی در تعیین و انتخاب نسخه و حاکمیت برای افغانستان باید به اساس اصل تابعیت و هموطنی باشد تا بیشتر طرح مسایل قومی و منطقوی. درین راستا حاکمیت قانون و تطبیق آن و ازبین بردن حالت مافیایی باید مطرح باشد. درین راستا آسان سازی های که ما مشکل داریم، مشکل دارند. ما موفقیت های داریم و عدم وفقیت های هم داریم و امثال آن آسان سازی و فریب قابل قبول نیست. تفاوت افغانستان با جوامع دیګر وعدم موفقیت های شان درین است که در افغانستان برای پیګرد متخلف ارادۀ سیاسی وجود ندارد و این حالت را حالت مافیایی ګویند که تفاوت اساسی با عدم موفقیت های و نواقص جوامع دیګر فرق دارد.

بلی مقایسۀ ده سال اخیر به سالهای قبل و نظامهای سیاسی و اقتصادی آنزمان یک مقایسۀ فریبنده است. امکانات ده ، یازده سال اخیر و هدایای زمان درین مرحله امکانات بود که درتناسب دست آورد ها اصلاقابل پذیرش نیست و بوده نمی تواند. افغانستان و مردم آن فرصت ها و امکانات زیادی را از دست داد.

ما حق نداریم ازین بیش فرصت ها را ازدست بدهیم. با یک دید وسیع، بدون تعصب و پیش داوری ها و ټاپه زدن ها و تمایلات راست چپ با درنظر داشت اولویت ها، منافع و مصالح کشور ومردم خویش و امر صلح جهانی باید به شدت کار کرد و این کشتی تیتانیک را به کشی نجات همراه ساخت.

انتخاب دیګر وجود ندارد. باید تا دیر نه شده دست به دست هم داده ودریک پلاتفورم وسیع ادای رسالت کرد.

پایان

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما