۲۴ ساعت

22 سپتامبر
۲دیدگاه

آهنگ پرواز

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نجیب بهروش

محترم نجیب بهروش

هفتمین شعر از :

جناب محترم نجیب بهروش است  که در سپتمبر ۲۰۱۳ سروده اند وار شهر ونکورو کشور کانادا فرستاده اند

غرض اشتراک در مشاعره به مناسبت ششمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

واستقبال از سروده ی شادروان استاد علی اصغر بشیر “هروی”

آهنگ پرواز

محترم نجیب بهروش

سپتمبر ۲۰۱۳

شهر ونکورو کشور کانادا

****

رســانـده بـر فـلــک انـدازه ی ناز

پـری پـیـکـر نـگـار انـجـمـن ساز

ادامه نوشته…

06 سپتامبر
۲دیدگاه

اسارت

تاریخ نشر جمعه ۶ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

نجیب بهروش

نجیب بهروش

اسارت

نجیب بهروش

سپتمبر ۲۰۱۳

ونکوور کانادا

***

چشم قانون احول و پای عدالت لنگ شد

دامن پاک زعامت پر ز داغ ننگ شد

ادامه نوشته…

14 فوریه
۴دیدگاه

عجب که من

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

نجیب بهروش

نجیب بهروش

 عجب که من

نجیب بهروش 

۱۳ فبروری ۲۰۱۳

ونکوور کانادا

 ***

کـمـتـر کـسـی کــه بـاعـث آزار من نشد

هـمـکــار و یـار دشـمـن غـــدار من نشد

ادامه نوشته…

30 دسامبر
۸دیدگاه

خدا پرده کند

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲هالند

نجیب بهروش

نجیب بهروش

 خدا پرده کند

نجیب بهروش

۲۹ دسامبر ۲۰۱۲

ونکوور کاناد

***

وطــن از فـتـنـه خــراب است خدا پرده کند

خـلـق در رنـج و عـذاب است خدا پرده کند

ادامه نوشته…

22 دسامبر
۲دیدگاه

پشت گپ چه میگردی

   تاریخ نشر شنبه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۲هالند

نجیب بهروش

نجیب بهروش

  پشت گپ چه میگردی

نجیب بهروش

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲

ونکوور کانادا

****

دست غیر در کار است پشت گپ چه میگردی

کـار دست اغـیـار است پشت گپ چه میگردی

ادامه نوشته…

16 دسامبر
۷دیدگاه

پشت گپ نگرد

  تاریخ نشر  یکشنبه  ۱۶ دسامبر ۲۰۱۲هالند

نجیب بهروش

نجیب بهروش

پشت گپ نگرد

نجیب بهروش

۱۶ دسامبر ۲۰۱۲

ونکوور کانادا

***

یک قـلم در ملـک ویرانیست پـشـت گپ نگرد

درد و رنج و صد پریشانیست پشت گپ نگرد

ادامه نوشته…

15 مارس
بدون دیدگاه

در وصف بهار و حال دیار

نجیب بهروش

نجیب بهروش

در وصف بهار و حال دیار

نجیب بهروش

مارچ ۲۰۱۲

 ونکوور کانادا

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۰ –  ۱۵ مارچ ۲۰۱۲

“مـشـو غـافـل کــه ایـام بـهــــــــــــار اسـت

سـراسـر کـوه و صـحـــرا لالـه زار اسـت”

فـشـــار ســــــــــردی سـخـت زمـســــــتـان

بـه رفـتـن درشـتـاب و بـیـقـــــــــرار اسـت 

ادامه نوشته…

23 دسامبر
بدون دیدگاه

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

ونـکـوور کـانـادا

دسمبر ۲۰۱۱

 

 

 

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

تاریخ نشر جمعه دوم جدی ۱۳۹۰ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱

آن ابـلـــــــه یــی کــه رفـتـه زکــف آبـروی اوسـت

خــالــی زعـطـف آدمـیـت ظــــــرف خـوی اوسـت

در مـکـتـب و ادب کــــــــــــــــــدۀ مـلک زنـدگــی

انـگـشـت انـتـقـــــــاد عــــزیـزان بـه سـوی اوسـت

ادامه نوشته…

24 نوامبر
بدون دیدگاه

مــراد دل

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

ونـکـوور کـانـادا

نوامبر ۲۰۱۱

 

 

 

مــراد دل

تاریخ نشر پنجشنبه سوم قوس ۱۳۹۰ –  ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱

هــــــر فـتـنـه دریـنـجــا کــه بـپـا شـد شـده بـاشـد

زانـدازه فـــزون جـــرم و خـطـا شـد شـده بـاشـد

در مـسـتـی خـواب سـحــــــــر مـحـتـسـب شـهـر

” اوراد نـمـــــــازی کــــه قـضـا شـد شـده بـاشـد”

ادامه نوشته…

18 نوامبر
بدون دیدگاه

خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

اسـتـقـبـال از سـرودۀ شـاعـر عـالـیـمـقـام

مـرحـوم اسـتاد خـلـیـل الـله (خـلـیـلـی)

بـه ایـن مـطـلـع:

خـواب دیـدم کــــه ســیـه ابـر بـه دشــت و دمـنـا

شـسـته گـرد از رخ نـسـریـن و گـل و نـسـتـرنـا

نـجـیـب بـهـروش

نوامبر ۲۰۱۱

ونکوور کانادا

تاریخ نشر جمعه۲۷ عقرب ۱۳۹۰ – ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱

خـطـاهـای نـبـخـشـودنـی

تـا کـه در کـشـور مـا شـور و شـر اسـت و فـتـنـا

رنـج بـاشـد زجـهــــــــان قـسـمـت مـا هـمـوطـنـا

از خـطــــاهـــــای نـبـخـشـودنـــی دون صـفـتـان

مـلـک ویـرانـه شــــد و شــــاد دل اهـــــــــرمـنـا

ادامه نوشته…

13 نوامبر
بدون دیدگاه

تخمیس استقبالی از مخمس

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـومـبـر۲۰۱۱

ونکوور کانادا

تاریخ نشر یکشنبه – ۲۲ عقرب ۱۳۹۰ – سیزدهم نوامبر ۲۰۱۱

تخمیس استقبالی از مخمس مرحوم محمد عبدالحمید اسیر

بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل(ع)

از جـفـــــای دهــــــــر تـاکـی نـالــه و مـاتـم کـنـم

چـنـد از جـور لـئـیـمـان شـکـوه هـــا پـیـهـم کـنـم

بـه کـــزیـن رنج و مـشـقـت خـویش را بـیغـم کـنم

بـعـد ازیـن از صحـبـت ایـن دیـو مـردم رم کـنـم

ادامه نوشته…

12 نوامبر
بدون دیدگاه

هـمـدلـی و هـمـرنـگـی

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نجیب بهروش

ونکوور کانادا

نومبر ۲۰۱۱

تاریخ نشر شنبه – ۲۱ عقرب ۱۳۹۰ – دوازدهم نوامبر ۲۰۱۱

هـمـدلـی و هـمـرنـگـی

ز قـضـا و قـدر هـر کـس کـه اگـر شـکـوه گـر اسـت

هـسـتـی او بـه جـهـــــــان بـار غـم و درد سـر اسـت

هـیـچ قـــانـع نـشـود بـر رســــــد و قـسـمـت خـویـش

آتـش حــــــرص ز بـس در دل او شـعـــلـه ور اسـت

ادامه نوشته…