۲۴ ساعت

23 دسامبر
بدون دیدگاه

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

ونـکـوور کـانـادا

دسمبر ۲۰۱۱

 

 

 

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

تاریخ نشر جمعه دوم جدی ۱۳۹۰ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱

آن ابـلـــــــه یــی کــه رفـتـه زکــف آبـروی اوسـت

خــالــی زعـطـف آدمـیـت ظــــــرف خـوی اوسـت

در مـکـتـب و ادب کــــــــــــــــــدۀ مـلک زنـدگــی

انـگـشـت انـتـقـــــــاد عــــزیـزان بـه سـوی اوسـت

از عـجـب بـیـش تـن نـدهـــــد بـر قـصـور خـویـش

شـرح کـمـال سـفـلـه گــی اش هـای وهـوی اوسـت

رزمـیـدنـش مـقــــابـل نـامـوس عـقـــــــــــل و دیـن

بـررغـم اقـتـضـــــای زمـان گـفـت و گـوی اوسـت

حـــــرف نـزاع و کـیـن و عـــــداوت ســـــر زبـان

آواز ســــاز فـتـنـه گـــــــــــری ذر گــلـوی اوسـت

زآفــات آسـمـــــــــــــــان و زمـیـن بــی خـبـر بـود

تـشـویـش او فـقـط ز هـمـیـن چـــــار سـوی اوسـت

پـیـرانـه ســـــــر بـه راه خـطــا مـی نـهـــد قـــــــدم

چـشـــمـش بـه لـعـبـتی کـه ز امـلاک شـوی اوسـت

کـارش هـمـیـشـــه نـامـه سـیـه کــــردنـسـت و بـس

مــــــــــــرداب مـنـجــلاب گـنـه در سـبـوی اوسـت

ضـایـع مـکـن تـو زمـــزم و گـنـگــا بـه شـسـتـنـش

کـافــزونـتـراز قـیـاس وگـمـان گـنـد و بـوی اوسـت

ایـن نـکـتـه هــا کـه شــد رقـم از کـلـک بـا صـفــــا

آیـیـنـۀ تـمـــــــــــام نـمــــــــــــا پـیـش روی اوسـت

نـجـیـب بـهـروش

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما