۲۴ ساعت

15 سپتامبر
۱ دیدگاه

طفل یتیم ازنظر افتاده است

تاریخ  نشر جمعه  ۲۴ سنبله   ۱۳۹۶ – ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

طفل یتیم ازنظر افتاده  است

شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

 مشکل ما را  ره  آسان کجاست ؟

درد پذیرنده  درما ن  کجاست ؟

ادامه نوشته…

29 ژوئن
۲دیدگاه

خون ما از بسکه شد منظور دست خاص وعام

تاریخ نشر پنجشنبه هشتم   سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۹ جون ۲۰۱۷–  هالند

خون ما از بسکه شد منظور دست خاص وعام

شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتحاب از : محترم احمد خالد عزیز

***************

تا جبین ما سراغ از نقش پا نگرفته است

دامن مقصود را دست دعا نگرفته است

ادامه نوشته…

22 فوریه
۲دیدگاه

میکشم خون دل ازدیده به پیـــمانه بزور

تاریخ  نشر چهارشنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

میکشم خون دل ازدیده به پیـــمانه بزور

 سروده از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب وارسالی : محترم احمد خالد عزیز

*************

لب مینـــــــوش توام ساخته دیوانه بزور

میکشم خون دل ازدیده به پیـــمانه بزور

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

دیده ام درگریه همـچون ابرنیسان بوده است

تاریخ  نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۰  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

دیده ام درگریه همـچون ابرنیسان بوده است

 سروده از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب وارسالی : محترم احمد خالد عزیز

**************

دیده ام درگریه همـچون ابرنیسان بوده است

دل زداغ گل رخان رشک گلستان بوده است

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
۲دیدگاه

امشب

تاریخ نشر  شنبه سوم  میزان   ۱۳۹۵ – ۲۴  سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

امشب

 سروده از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب وارسالی : محترم احمد خالد عزیز

کف ات از خون دل پر زیـب شد نام خدا امشب

مبارک باد بر دســــت تو این رنگ حنـا امشب

ادامه نوشته…

30 آگوست
۲دیدگاه

ابروی توپیــــوســــــته بهم تــــــیروکمـان را

تاریخ نشر سه شنبه نهم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۳۰  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

ابروی توپیــــوســــــته بهم تــــــیروکمـان را

شعر از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب از :محترم  احمد خالد عزیز

بگرفــــته نگـــــــــاه تو زکف تاب وتوان را

نتوان بــــــــــسلامت برم ازدست تو جان را

ادامه نوشته…

17 جولای
۲دیدگاه

باعشــــــوه گرچه میکشد آن تند خو مرا

تاریخ نشر  یکشنبه  ۲۷ سرطان  ۱۳۹۵ – ۱۷ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

باعشــــــوه گرچه میکشد آن تند خو مرا

مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

انتخاب از : محترم احمد خالد عزیز

باعشــــــوه گرچه میکشد آن تند خو مرا

یارب دمـــی با و بنــــــــما روبـــرومرا

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۲دیدگاه

نعت شریف

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۹ جون  ۲۰۱۶ هالند

نعت شریف

شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب و ارسالی از : محترم احمد خالد  عزیز

ای ســــــرور دوعــــالم بررحمت آفریده

    وی شـــــــــــافع البرایا محبـوب برگزیده

ادامه نوشته…

29 مارس
۱ دیدگاه

ســبزه چون خـط جانان درنظردارد بهار

تاریخ نشرسه شنبه  دهم   حمل ۱۳۹۵ – ۲۹ مارچ  ۲۰۱۶ هالند

ســــــــــبزه چون خـط جانان درنظردارد بهار

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

ارسالی از : احمد خالد عزیز

ســــــــــبزه چون خـط جانان درنظردارد بهار

کاین همه چون من بداغـش چشم تر دارد بهار

ادامه نوشته…

22 ژانویه
۱ دیدگاه

از فراق دوسـتان آتـش بســر خواهیم کرد

تاریخ نشر جمعه  دوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۲ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

از فراق دوســـــتان آتـــــــــش بســـر خواهیم کرد

مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

انتخاب از : محترم احمد خالد عزیز

ما ودل درکنـــــــــج عزلت گریه سر خواهیم کرد

از فراق دوســـــتان آتـــــــــش بســـر خواهیم کرد

ادامه نوشته…

09 ژانویه
۱ دیدگاه

عکس رخــسار ترا ساقی چودرپیمانه دید

تاریخ نشر شنبه ۱۹ جدی  ۱۳۹۴ – نهم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

چشم فتان تو تا مـــــــــــست وخراب افتاده است

شعر از : مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

انتخاب وارسالی از : احمد خالد عزیز

********

چشم فتان تو تا مـــــــــــست وخراب افتاده است

دردل مینا ومی بس اضــــــــــطراب افتاده است

ادامه نوشته…

07 ژانویه
۱ دیدگاه

درمیــان لاله رویان من زگل نازکـترم

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۷ جدی  ۱۳۹۴ – هفتم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

درمیـــــــــان لاله رویان من زگل نازکــــــــترم

مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

میکشـــــــــد امشـــــــــب خرام او برنگ دیگرم

زین قیامت کی توان یارب بآســـــــــان جان برم

ادامه نوشته…

05 ژانویه
۲دیدگاه

من خوشـه چین خرمن احسان بیدلم

تاریخ نشر سه شنبه ۱۵ جدی  ۱۳۹۴ – پنجم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

من خوشـــــــه چین خرمن احسان بیدلم

شعر از: مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

انتخاب وارسالی از : احمد خالد عزیز

*********

من خوشـــــــه چین خرمن احسان بیدلم

یعنی یکی زحلقـــه بگـو شـــــــان بیدلم

ادامه نوشته…

02 ژانویه
۲دیدگاه

چه بگویم چه نویسم ؟

تاریخ نشر شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۴ – دوم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

چه بگویم چه نویسم ؟

شعراز : مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

ارسالی از :  محترم احمد خالد عزیز 

*******

یار را نیســـــت نگاهی چه بگویم چه نویسم

من گم کشـــــته زراهی چه بگویم چه نویسم

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۱ دیدگاه

چراغ آل عبــــا راکی می کنـد روشــن

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۴- ۱۸ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

چراغ

چراغ آل عبـــــــــــا راکی می کنـــد روشـــــــــن

شعر از :  شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

انتخاب و ارسالی : عزیز احمد خالد

توئـــــی وگـــــرنه نشـــــــــــانی زروز گار نبود

بجز وجود تو منظـــــــور کــــــــرد گــــــار نبود

ادامه نوشته…

12 اکتبر
۲دیدگاه

لاله زاز ســرخ

تاریخ نشر دوشنبه  ۲۰ میزان ۱۳۹۴- ۱۲  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

لاله زاز ســرخ

شاد روان الجاج عزیز احمد پنهان

دیدم که گشـــته لعل توای گلــعذار سرخ

شد اشک من بخـــون دل داغـــدار سـرخ

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۱ دیدگاه

چشـــــم آهوی تو یاد آمـــد مرا

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۴ هشتم  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

چشـــــم آهوی تو یاد آمـــد مرا

شعر از :

شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

تا چو گلی روی تو یاد آمـــــد مرا

ماه من بـــــوی تو یاد آمـــــد مرا

ادامه نوشته…

29 سپتامبر
۱ دیدگاه

به یاد بود ۱۷ مین سالگرد وفات شاد روان

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  میزان ۱۳۹۴ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

یادت گرامی باد

به یاد بود ۱۷ مین سالګرد وفات  شاعر، ادیب و نویسنده کشور

شاد روان الحاج عزیزاحمد پنهان

نوشته : احمدخالد عزیز

دوستان عزیز ، خواننده گان گرامی ، امروز  سه شنبه مورخ  ۱۳۹۴/۷/۷ خورشیدی مطابق ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی مصادف است به  ۱۷ مین سالگرد وفات شاعر ، ا دیب ونویسنده کشور مرحومم الحاج عزیزاحمد پنهان  .

ادامه نوشته…

28 جولای
۲دیدگاه

ناز بو

تاریخ نشر سه شنبه ششم  اسد ۱۳۹۴ – ۲۸ جولای  ۲۰۱۵ هالند

ناز بو

شعر از : مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

ارسالی از : احمد خالد عزیز

******

یا ر د ر د ست نا ز بو دارد

خود گل وگل بــنا ز بو دارد

ادامه نوشته…

17 جولای
۲دیدگاه

عید شد

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۷جولای  ۲۰۱۵ هالند

شعر پنهان

عید شد

شعر از : مرحوم الحاج عزیزاحمد پنهان

ارسالی از : احمد خالد عزیز

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

عید شد ساقی بیا ورده شراب لاله گـــــون را

تا ازسربیرون کشد سودای این دنیای دون را

ادامه نوشته…

15 جولای
۱ دیدگاه

ســاقی کـوثر

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۵جولای  ۲۰۱۵ هالند

علی

ســاقی کـوثر

شعر از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

ارساللی : آقای احمد خالد عزیز

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

الســــــــلام ای شاه ولایت مـــآ ب

الســــــــلام ای پوراعــــــم آنجناب

ادامه نوشته…

14 جولای
۱ دیدگاه

دعای قرآن عظیم الشان

تاریخ نشر سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۴جولای  ۲۰۱۵ هالند

قرآن

دعای قرآن عظیم الشان

شعر از : شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

ارساللی : آقای احمد خالد عزیز

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

خدای من چو نمودی عــــــــــطای قرآن را

توخودبده بکــــــــــــف من عصای قرآن را

ادامه نوشته…

11 ژوئن
۲دیدگاه

صـــــیا م آ مـــــــــــد

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ جوزا  ۱۳۹۴ – ۱۱   جون  ۲۰۱۵ هالند

شاد روان الحاج عزیز احمد پنهان

ارسالی : احمد خالد عزیز

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

مرحوم الحاج عزیز احمد پنهان

بگوشـــــــــــــــــــــــم از درد دل دوش این پیام آمـــــــــــد

که ترک عــــــــــشرت بیـــهوده کــــن صیام آمـــــــــــــــد

ادامه نوشته…

04 ژوئن
۳دیدگاه

نعت حضرت سرور کاینات (ص)

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴جوزا  ۱۳۹۴ –  چهارم  جون  ۲۰۱۵ هالند

نعت شریف

ارسالی : احمد خالد عزیز

ازل آئینه حیرت کده رویتو بود

ابد این زمزمه برلب بسر کویتوبود

ادامه نوشته…

29 می
۲دیدگاه

غنچه امید

تاریخ نشر جمعه  هشتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۹  می ۲۰۱۵ هالند

پروانه صفت

  غنچه  امید 

ارسالی : احمد خالد عزیز

آن غنچه امید که زد گل بسر امشب

دل میبرد از کف به فسون دگر امشب

ادامه نوشته…