۲۴ ساعت

21 سپتامبر
۴دیدگاه

به مادر میهن بگو بگو از ما

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

دیانا بهار

دیانا بهار

محترمه دیانا بهار

محترمه دیانا بهار

به مادر میهن بگو بگو از ما

بگو که دریافتیم ره حقیقت را

ادامه نوشته…