۲۴ ساعت

شیر و موش

تاریخ نشر یکشنبه نهم  جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۹  می  ۲۰۱۶ هالند

شیر و موش

سرودۀ زیبا از ایرج میرزا

انتخاب از : محمد مهدی بشیر

بود شیری به بیشه ای خفته 

موشکی کرد خوابش آشفته

ادامه نوشته…