۲۴ ساعت

26 نوامبر
۲دیدگاه

وصیت امام احمد ابن حنبل برای پسر خود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی " سعید افغانی " با پسرش در شب عروسی

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی ” سعید افغانی “با پسرش در شب عروسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت امام احمد ابن حنبل برای
 پسر خود در روزی عروسی اش
 !
  تتبع ونگارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره جرمنی

خوانندگانمحترم !
باخوشی، حضور و جمع وجوش دوستان واقارب محفل ولیمـﮥ  ( پسرم آحمد  سعیدی ) به روز جمعه مؤرخ اول سپتمر سال ۲۰۱۳  درشهر هورت- کولـن جرمنی بر پا شد.  درین محفل خوشیبر علاوۂ حضور اقارب ودوستان هردوفامیل یکتعداد کثیری ازدانشمندان وعلمای  دینی اشتراک ورزیده بودند. تلاش داشتیم تا این محفل برعلاوۂ خوشی ،  شور و لذت مشروع ولیمه به یک نشست تنویری،  ادای رسالت  ودعوت مبدل ګردد.

این محفل با تلاوت قرآن عظیم الشان وبیانات دینی دانشمندان وعلمای جلیل القدر هر یک مولوی عبد الرؤف (صافی ) ومولوی صاحب محترم سادات، مطابق برنامه یک محفل علمی، تنویری و دعوت را بخود گرفت. در این محفل در مورد مفهوم ولیمه، نکاح دراسلام، مفاهیم و تفاصیل درمورد  تدویر مجالس نکاح به طریقه اسلامی  بیانات  ارزشمندی ارایه گردید . در ضمن در این محفل وصایای ده گانه  امام احمد ابن حنبل برای پسر خود در روز عروسی فرزندش برای اشتراک کنندگان  نیز بیان گردید . برای اهمیت این بیانات و مرجع بودن این وصایا برای سایر جوانان که خاصتاً به زندګی جدید مشترک فامیلی میپردازند، ذیلاً خدمت شما پیش کش وارایه میداریم تا شود این وصایا مرجع و رهنمای خوب برای پسرم داکتر احمد سعید ی وسایر جوانان ګردیده واین هدیه را از جانب من قبول بدارند.
ضرورت دیدیم قبل از پرداختن به وصایای امام احمد ابن حنبل (رح ) به پسرش مختصر درمورد شخصیت امام احمد ابن حنبل (رح) معلومات مختصر ارایه بداریم.
امام احمد بن حنبل ( رحمه الله ) (۱۶۴-۲۴۱ هجری )  در شهر بغداد متولد گردید و در همان شهر از جهان فانی به جهان ابدیت پیوست.
سیرت نویسان در مورد
احمد حنبل مینویسند:
 امام احمد یکی از فقیهى کثیرالسفر بود و براى فراگفتن علوم اسلامى و حدیث ، به مراکز بس مشهور عملی آن زمان یعنی شهر شام (دمشق امروز)، حجاز (عربستان سعودی امروز) ، یمن ، کوفهو بصره (یکی از شهر های عراق امروز) سفر کرده است.
مشهور ترین کتاب این امام مشهور عالم اسلام بنام   « مسند احمد حنبل – رح» در جهان اسلام شهرت دارد .
مسند احمد بن حنبل مجموعا
ً در شش جلـد جمعبندی گردیده است . مسند امام احمد از جمله  گرانقدرترین و سودمندترین کتب حدیث  بشمار رفته ، محدثان پیشین و کنونی شهادت میدهند : که این کتاب جامع ترین و گسترده ترین کتاب حدیث و سنت می باشد که فرد مسلمان برای مسائل دین و دنیایش به  آن ضرورت دارد .
ابن کثیر می گوید‏:‏
«هیچ کتاب مسندی به پای ‏»  «‏مسند احمد‏»‏ در کثرت مطالب و نیکویی نگارش و اسلوب نمی رسد.
حنبل می گوید ‏:‏ « پدرم من، صالح و عبدالله را یک جا جمع نمود و مسند را بر ما خواند و کسی کسی جز ما آن را نمی شنید.»
همچنین می افزید : «این کتابی است که آن را از میان هفتصد و پنجاه هزار حدیث گردآورده ام و هرگاه مسلمانان در مورد حدیثی از رسول الله -صلّى الله علیه وسلّم- دچار اختلاف شوند به آن مراجعه نمایند، چنانچه آن را در آن جا یافتند خوب است، درغیر اینصورت دلیل و حجتی به حساب نمی آید.»
اما ذهبی‏ می گوید:‏ «این گفته ی ایشان بطور عام و کلی می باشد، وگرنه ما احادیث قوی را در
‏« ‏صحیحین‏» ‏ و  « ‏سنن‏ » ‏ داریم و دیگر بخش ها داریم که در مسند یافت نمی شوند. ‏
 
فرزند امام احمد، عبدالله، اضافاتی را به ان افزوده است که جزو روایات پدرش نبوده اند و به زوائد عبدالله شهرت دارند. همچنین ابوبکر قطیع، که از عبدالله و او از پدرش روایت کرده است، خود اضافاتی را بدان افزوده است که جزو نوشته های عبدالله و پدرش نیستند. ‏ 
تعداد احادیث مسند با احتساب موارد تکراری به حدود(‏۴۰۰۰۰‏) چهل هزار حدیث و بدون احتساب موارد تکراری به (۳۰۰۰۰) سی هزار حدیث می رسد. او علاوه بر کتاب مسند خود، کتابهاى دیگرى دربارۂناسخ و منسوخ و تفسیر قرآن عظیم الشأن و دیګر مسایل اسلامی  برشته تحریر درآورده است .
شیخ ابن قیم
(رح) فتاوى امام حنبل  (رح) را در بیست مجلد گردآورى نموده است . ویکی از معتبر ترین کتابی فتوای در جهان اسلام بشمار میرود .
امام احمد بن حنبل
(رح) در مورد زندگی خویش مینویسد:هیچ از یادم نمی رود  زمانیکه طفل خورد سال بود م، دریکی از روز ها صبح وقت پیش از نماز صبح  برای کسب حدیث میخواستم   به مسجد بروم،مادرم مرا صدا زد و از لباسم محکم گرفت وبرایم گفت: صبر کن تا مؤذن اذان را بگوید.
م
ؤرخین مینویسند از امام احمد (رح) پرسیدند:
برای یک عالم دینی به چه تعداد از احادیث  ضرورت است که یاد داشته باشد تا  این عالم صلاحیت فتوای را بدست  ارد. آیا به تعداد  یکصد هزار حدیث  کافی است تا  از فرد فتوا گرفته شود؟
امام گفت: خیر.
گفتند دوصد هزار حدیث؟
امام جواب  داد: خیر
.
پرسید: سیصد هزار حدیث؟
امام گفت: خیر.
گفتند : چهارصدهزار حدیث؟
پاسخ داد: خیر.
گفتند : پانصد هزار حدیث؟
امام جواب داد : امیدوارم.
شیخ عبد الرزاق
(رح) یکی از استادان  امام احمد (رح) مینویسد:
هرگز کسی را داناتر(به احکام شرعی) و پارساتر از احمد ن
ـدیـده ام.
در تواریخ آمده است:
اگر کسی را دیدی  که امام احمد را دوست می دارد، بدانید که او طرفدار و صاحب سنت است
.
امام شافعی (رح) که یکی از  استادان  امام احمد(رح) بود مینویسد:
از بغداد بیرون آمدم و در آن کسی را بهتر یا داناتر و عالم تر به علم دی
ـن از احمد بن حنبل (رح)برجای خود نگذاشتم.
یحیى بن معین میگوید :
مردم دوست دارند مانند احمد بن حنبل
(رح) شونـد! به خدا، هرگز. کار ما یا هیچ کس دیگر نیست که بتواند که چون احمد بوده یا بر طریقه ی وی تاب آوریم..
مطابق روایات محدثین: امام احمد یک میلیون حدیث؛ مجموعه ی روایات واسانید و طرق آن ها، را ازحفظ داشت.

 

وصایایی  ده گانـﮥ
امام حنبل (رح)به پسرش

 

یابنی:   
إنّک لن تنال السعاده فی بیتک إلا بعشر خصال تمنحها لزوجک فاحفظها عنی واحرص علیها
:
ای پسر کم:
البته توهیچ وقت در خانه ات به سعادت وپیروزی نایل نمی شوی مگر به رعایت ده خصلت که به زوجه (زن) ات می بخشی
. این خصلت ها را حفظ کن حرص وتلاش بورز به آن .
أما الأولى والثانیه:
فإنّ النّساء یحببن الدلال ویحببن التصریح بالحب، فلا تبخل على زوجتک بذلک،فإن بخلت جعلت بینک وبینها حجابًا من الجفوه ونقصًا فی الموده.
اول ودوم :
 البته زن پیام آوران نکاح واظهار محبت شوهر را دوست دارد، بر بخشش این دو بخل مکن، اگر بخل کردی درمیان خودت ووی حجاب ازبی وفائ ونقصان از دوستی را ایجاد کرده ای.
وأما الثالثه :
فإن النساء یکرهنَ الرجل الشدید الحازم ویستخدمن الرجل الضعیف اللین فاجعل لکل صفه مکانها فإنه أدعى للحب وأجلب للطمأنینه.
 سوم:
 البته زنان مرد سخت گیر وخشن را بد می پندارند به مردان ضعیف ونرم خوی خدمت مینمایند، برای هرکدام از آن صفات، جایگاهی اورابساز، البته این عمل زیاد جذب کننده محبت و جالب برای اطمینان قلب می باشد.
وأما الرابعه:
فإنّ النساء یُحببن من الزوج ما یحب الزوج منهنّ من طیب الکلام وحسن المنظر ونظافه الثیاب وطیب الرائحه فکن فی کل أحوالک کذلک.
چهارم:
 البته زنان از شوهران خود چیزی را دوست دارند ومیخواهند که، شوهران از زنان نیز میخواهند ودوست دارند. مثلا زیبای ، حسن سخن، نظافت وپاکی لباس، خوش بویی، ودر همه احوال مواصفات فوق را رعایت کن.
أما الخامسه:
 فإنّ البیت مملکه الأنثى وفیه تشعر أنّها متربعه على عرشها وأنها سیده فیه، فإیّاک أن تهدم هذه المملکه التی تعیشها، وإیاک أن تحاول أن تزیحها عن عرشها هذا، فإنّک إن فعلت نازعتها ملکها، ولیس لملکٍ أشدّ عداوهً ممن ینازعه ملکه وإن أظهر لُـہ غیر ذلک.
پنجم:
 البته خانه ملک زنان است، چنین می پندارند که در تخت مملکت خود چهارزانو نشسته اند، البته ایشان رئیس مملکت اند، می ترسانم و منع میکنم تورا از اینکه منهدم بسازی جایگاهی را که ایشان در آن زندگی مینمایند، از زایل کردن عرش وی خود داری بکن. اگر اقدام به زوال ملک آن کردی البته به آن منازعت و جنگ و جدل کرده ای، هیچ منازعتی از دید دشمنی سخت تر از منازعت ملک نیست.
أما السادسه:
 فإنّ المرأه تحب أن تکسب زوجها ولا تخسر أهلها، فإیّاک أن تجعل نفسک مع أهلها فی میزان واحد، فإمّا أنت وإمّا أهلها، فهی وإن اختارتک على أهلها فإنّها ستبقى فی کمدٍ تُنقل عَدْواه إلى حیاتک الیومیه.
ششم :
 زن دوست دارد که شوهر کسب و کار کند تا اهلش به فقر و ذلت مواجه نگردد. من می ترسانم تو را از اینکه خود را با سایر اعضای فامیل در یک پله ترازو مساویانه تول کنی ، یعنی جایگاه شوهر در کسب و کار درامد اقتصادی و سایر امور زندگی نسبت به دیگران بیشتر بوده باشد، در صورتیکه تو با همه اهلت در تاثیرات امور زندگی مساوی بوده باشی با وجود زن تو را بالای همه اهل خانواده خود ترجیح داده و حیات خود را با تو سپری نمود. در این صورت زن را به مشقت و تکلیف افگنده ای ، تا روزیکه زنده است به تو عداوت خواهد کرد.
والسابعه :
إنّ المرأه خُلِقت مِن ضِلعٍ أعوج وهذا سرّ الجمال فیها، وسرُّ الجذب إلیها ولیس هذا عیبًا فیها «فالحاجب زیّنه العِوَجُ»، فلا تحمل علیها إن هی أخطأت حملهً لا هواده فیهاتحاول تقییم المعوج فتکسرها وکسرها طلاقها، ولا تترکها إن هی أخطأت حتى یزداد اعوجاجها وتتقوقع على نفسها فلا تلین لک بعد ذلک ولا تسمع إلیک، ولکن کن دائما معها بین بین.
هفتم :
 البته زن از قبرغه کج آفریده شده است ، این اسرار زیبای و کشش که در او نهفته است ، این کجی براو عیب محسوب نمیگردد، چنانچه زیبای ابرو در کج بودن آن نهفته است ، اگر زن درکارمحوله اش خطا کرد ، وی را بخاطر راست کردن بر مشقت و فشار مجبور نساز، اگر چنین کردی وی را شکستی ، شکست وی طلاق است.
زن را بخاطر اشتباه اش از خود دور نساز و ترک مکن، اگر چنین کردی در کجی هایش افزودی ، وی بر نفس خود اتکا میکند، با تو نرمی نمیکند، سخنانت را گوش نمینماید، راه اعتدال را در حق آن اختیار کن.
أما الثامنه :
 فإنّ النّساء جُبلن على کُفر العشیر وجُحدان المعروف، فإن أحسنت لإحداهنّ دهرًا ثم أسأت إلیها مره قالت: ما وجدت منک خیرًا قط، فلا یحملنّک هذا الخلق على أن تکرهها وتنفر منها، فإنّک إن کرهت منها هذا الخلق رضیت منها غیره.
هشتم:
البته در سرشت خلقت زن کفران و ناسپاسی شوهر خمیر مایه شده است، این صفت آشکار است، اگر با یکی اینها زمان متمادی نیکی نمای ، با اندک خطا و کمبودی که از تو دید میگوید، من هرگز از تو نیکی ندیده ام. این صفت زن تو را وادار بر این نسازد که وی را به چشم اهانت و نفرت بنگری، زیرا این خصلت تو را خفه سازد، صفت دیگرش تورا خوش خواهد ساخت.
أما التاسعه:
 فإنّ المرأه تمر بحالات من الضعف الجسدی والتعب النفسی، حتى إنّ الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعهً من الفرائض التی افترضها فی هذه الحالات فقد أسقط عنها الصلاه نهائیًا فی هذه الحالات وأنسأ لها الصیام خلالهما حتى تعود صحتها ویعتدل مزاجها، فکن معها فی هذه الأحوال ربانیا کماخفف الله سبحانه وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها طلباتک وأوامرک.
 نهم :
 البته زن روزگار حیات خود را به ضعف جسمی و تکالیف نفسی سپری مینماید، چناچه پروردگار عالم ، در حین مواجه شدن زن بر چنین تکالیف، مجموعه از فرایض و واجبات که بروی لازم گردانده است ، ساقط میسازد ، مثلآ نماز و روزه را از وی ساقط مینماید تا وقتیکه بر صحت خود برگردد. تو نیز زن را در چنین حالات معذور بدار قسمکه پروردگارش معذور داشته است.
أما العاشره:
فاعلم أن المرأه أسیره عندک، فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تکن لک خیر متاع وخیر شریک
دهم :
 بدان زن نزد تو شباهت اسیر را دارد، بر اسیر خود رحم کن از ناتوانی هایش در گذر اگر چنین کردی زن بزرگترین سرمایه و بهترین شریک زندگی ات خواهد بود.
یادداشت:
در خاتمه این مقاله از استاد بزرگوار ودانشمند استاد غلام ربانی «ادیب» سپاسگزار هستم که درترجمهء رسا و شرین متن عربی ده گانهء فوق مساعدت خیر نموده اند.  الله تعالی برای جناب شان و سایر دعوت ګران حق اجرعظیم نصیب کند و برای ما درانتخاب روش اسلامی وسبک زندګی خویش همت وقوت اعطا نموده و روانهء راه حق و درست اسلامی که صلاح و فلاح دارین درآن نهفته است قوت وقدرت اعطا فرماید. آمین یارب العالمین.      پایان(مورخ : ۲۵/۱۱/۲۰۱۳  )

 

۲ پاسخ به “وصیت امام احمد ابن حنبل برای پسر خود”

  1. admin گفت:

    دانشمند محترم جناب استاد سعیدی عزیز ، تشکر از مقاله زیبا و عالیتان. عروسی ارجمندی را قبلا تبریک عرض نموده بودم و بازهم تبریک میگویم و زندگی خوش وبا سعادتی برایشان آرزو میکنم . همیشه زنده و سلامت باشید. مهدی بشیر

  2. امین الدین سعیدی گفت:

    استاد بزرگوار مهدی بشیر از حسن نیت شما یک جهان تشکر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما