۲۴ ساعت

06 ژوئن
بدون دیدگاه

قانون منع خشونت علیه زنان !

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

قانون منع خشونت علیه زنان !

 عزیزه عنایت

۶ / ۶ / ۲۰۱۳

***

ملت افغانستان ، همانطوریکه دراثرجنگهای بیشترازسی سال دست خوش حوادث طوفانی ازبی عدالتی ها،نفاق،بیجا شدن ها،فقر، فرارازوطن گردیده ودرگرداب رنج ومصیبت قرارگرفتند، بیشترین صدمه های جنگ ویرانگررا زنان افغانستان بدوش کشیده ومتحمل شدند که دراین دورۀ حیات نابه سامان هرنوع رنج را با شکیبـایی و صبر، مقاومت ازخود نشان دادن سپری نمودند .

        ولی درسالهای اخیرازسوی زن ستیزان دربرابر خشونت های قرار گرفتند که ازجادۀ انسانیت بدوربوده. دراثرسعی وتلاش، رسانه های فعال، خارج وداخل کشور،مدافعین حقوق زنان،نهادی های اجتماعی ومدنی، جنایات مجرمین زن ستیز آشکار، وصدای زنان ستم دیده ورنج کشیدۀ افغانستان را ازطــریــق تلویزیون ها، جراید،سایت های انترنتی، بگوش جهانیان رسانیدند که بنا برمسایل ذکرشده چهار سال قبل ازامروز،درسال ۱۳۸۸ هجری شمسی در ۲۹ ماه سرطان  نظر بـه فرمان تقنینی جناب رئیس جمهورکرزی قانون منع خشونت علیه زنان نا فذ گریدتا با انفاذ چنین قانون  جلؤ خشونت های جاری درافغانستان دربرابرزنان گرفته شود.

      اکنون همۀ هموطنان مان درجریان قرار دارند که این قانون ازسوی کمیسون امورزنان پارلمان، به مجلس نمایند گان غرض تصویب رجعت داده شده بود که در اعتراض شدید بعضی ازوکلای دولت قرارگرفته وآنرا دوباره مسترد نموده اند.

      دربعضی از ماده های این قانون که از،ازدواج اجباری،تعین سن درازدواج ، رضایت طرفین درقبول نکاح،حدودیت ازدواج برای مردان، مجرم شناختن کسانیکه زنان را مورد آزار ولت کوب قرارمیدهند و خانه های امن برای زنان رنج کشیـد ه تذکررفته است.که درصورت عملی شدن این قانون درجامعۀ امروز افغانستان جلؤ بسیاری ازخشونت هارامیتوان گرفت و تاحدودی دست استبداد گران را کوتاه  وزمینه های خشونت را دربرابرزنان ازمیان برداشت .

       چه مردان زن ستیزبا استفاده ازدین اسلام که اصلاً خود از دین مبین اسلام آگاهی ندارند زنان را تحت فشار قرارداده شکنجه میکنند.و همچنان بعضی از وکلای محترمیکه منافع خویش را نیزدرخطر میبینند دراعتراض به این قانون از خود مخالفت نشان داده تصویب  این قانون راخلاف شریعت  اسلامی دانسته اند.

       درحالیکه دردین اسلام رضایت طرفین درازدواج را شرط اساسی دانسته و هم بربالغ بودن هردوجانب ،درقبول نکاح تاکید شده است . طبیعی است زمانیکه بالغ گفته میشود، سن بلوغ کمتراز۱۵ و شانزده نبوده که درقانون مدنی افغانستان نیزسن ازدواج برای پسران ۱۸ سال وبرای دختران ۱۶ سال تعین شده است که این قانون با درنظرداشت مسایل شرعی واسلامی به امضای جناب رئیس جمهورکــرزی رسانیده شده است .

            موضوع دیگری که قا بل بحث است گرفتن چهارزن را تعداد ازمردان برای خود شرعی میدانند و بخاطر منفعت خویش ، دراین یکهزاروسه صدو نـود دوسال آشکار نکرده اند . درحالیکه خداوند درقرآن کریم کتاب آسما نــی میفرماید درصورتیکه عدالت را رعایت کرده نتوانید  بهتراست یک زن بگیرد زیرا عدالت را بجزاز پروردگارشما کسی دیگری رعایت کرده نمیتواند. یعنیکه یک بارازدواج کنید.نه اینکه چهاربار.

      قانون منع خشونت علیه زنان را مسئولین ادارات قانون گذاری بخاطرازبین بردن خشونت دربرابرزنان افغانستان درنظرگرفته وبعداً ازامضای جناب رئیــس جمهورکرزی گذرانیده اند که تاکنون مرعی الاجرا بوده .زیرا رئیس جمهورنظربه قانون اساسی کشوربه توشیح قوانین وفرمان های تقنینی صلاحیت دارد که  تصویب وتطبیق آن به نفع جامعه، مخصوصاً زنان رنج کشیده افغانستان میباشد.

      لهذا ازجناب رئیس جمهورکرزی ، نهادهای اجتماعی ومدنی،مدافعین  حقوق زنان، زنان که درمقامات بالا قراردارند وهمچنان ازوکلای محترمیکه درضدیت بااین قانون قرارندارند صمیمانه تقاضا میشود که بــاردیگرتصویب  این قانون رابخاطر رفع خشونت ها دربرابرزنان افغانستان توسط ، پارلمان کشورجدی گرفته نگذارند که زنان کشوربیشترازاین دررنج وعذاب جـان گداز بسوزند. بادرود.

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما