۲۴ ساعت

22 جولای
بدون دیدگاه

مسجد کوچه ای ما

مسجد کوچه ای ما

انچینر محمد هاشم رائق

از امریکا

تاریخ نشر یکشنبه اول اسد ۱۳۹۱ – ۲۲ جولای ۲۰۱۲

یـاد م از کوچــــــه مــا آمـــــد هنگام نماز

مســـجد کــوچـــه مـا جــــائیگه رازو نیاز

پـیروبرناهمه ازاهل وفـا بـودند یـادم است

مسلم وصادق ودوست خدا بودند یادم است

درگه مسجد مـــا تــا بـه سحر باز می بود

ذکر کلام خــــدا از همان آغــــاز می بـود

شام وخفتن اهل کوچه همه یکجا میشد ند

با چه عجز ونیازی دست به دعا میشدند

مظهـر نــــورخــــدا مـــاه رمضانـش بود

روزه وخــتم قـــران گرمی میــدانش بود

نه تنها مسجد ما بود چنین پرجمع و جوش

به صد ها منزل وحدت همه پر ز خروش

زهـــر گدســـــته شهربود بلند نــــام خدا

لاالله الالله محــــمــد رســـــــــــول الـلـه

چــــلی وطالب وملا همــــه یکجا بودنـــد

زبهر خـدمت دیــــــــن هـمـه مهیا بودند

بـــــه دانــش وهــنــــــــــر اول مـلا بــود

زطـــــالب وچــــــلی از صف جـدا بود

بــــه دوم موذن وچـــــلی مـقـام داشــــت

و مـــوذن مــنصب بعــد از امام داشت

به سـوم طـا لب کـــرام قــــرارداشـــــت

دل پـــــرغصــــه ، فکر نا قرار داشت

فـضـای دوســــــتی بــــــر اصل قــــرآن

مـهیـا بـــــــود میــان نــســل افـــــغـان

قضا را مرغ صلح یک شــب اســــیرشد

رجـــــال ممـلکت بـسـته بــه تـیــرشــد

وطـن کـامــل بــه دسـت روس افــتـــــاد

بــه دســت کــافــــر مـنحــــوس افــتاد

چـــــه ظــلم ونــــاروا  بــر جــــا نمودند

فــغــان مظـــلومان بــــــالا نـــمودنــد

زدســت مـلـحدـان آن  دشــمـن دیــــــن

نـــه مسجد ماند نـــه ارسی و نه کلکین

مجاهد آمـــدوروس را بیــــــــرون کرد

امــــــا خود مملــــکت دریای خون کرد

بجنگ آمد بجنگ ذیست وبجنگ رفت

همـین بـــــود قسمت ایـن ملک بــد بخـت

بعــد از آن طــالبــان قـدرت کرفــتند

زکــــــاردیــگــران نه  عبــرت گرفـتــند

خــدا یــا ازچه رو،طالــب چنــین شد

یــگـــانـه مــســــــلم روی زمـیـــــن شد

کجا آمــــوخت چنــین درس سیاست؟

بــــد ین ســویه بـــــدین فـهـم ولـیــــاقت

به اســــلام اصیل بطلان کشـــــید ند

مســــــــــــلمان زادگـــــان را جان کشیدند

بــــــــه جنــس زن هزارتوهین کردند

تـخـلف بــــــــــه احکــام دیــن کردند

به خاک و خون کشیدند نســـل انسان

بــه نـــام دیــن بـه نـــام حکـم ایمـان

تــمـدن بــر،دیــارش راه نــــــــدارد

بــه پــیشرفــت وهـــــنر پروا ندارند

بـــه فــکر او کسی چیــزی نــدانـــد

اگــر اسکول چـــــــــــودری نــخواند

الهی تـا بـه کی این روزگــــــــاران

نــه چــرخـد بــــــــرمـراد قــوم افغان

ببین رائق دریــــن روز و شب تار

نــه یار آمد به کار ملـک نه اغیار

سروده شده در دوران سلطه طالبان عقبگرا وخون آشام .

انچینر محمد هاشم رائق

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما