۲۴ ساعت

10 ژوئن
بدون دیدگاه

زنـــده کُـشِ مــرده پـرسـت

ودود " فضـلی"

ودود " فضـلی"

 زنـــده کُـشِ مــرده پـرسـت

ودود ” فضـلی”

اپـلـدورن – هالند

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۱ – ۱۰ جون ۲۰۱۲

بـیــادِ عـشــق و مـحـبـت هــوایِ بــاده شـکـسـتـیــم

ز جـلــوه ی نمکـیـنش خـراب و نـشـه و مـسـتــیــم

 

بــه بــد نصیـبیِ مـا یک نگـاه نکــرده و بگــذشـت

بـه خـوش خیـالیِ خـود دل بـه ایـن فسانـه ببسـتـیـم

تـغـافـلـیسـت زمــا هـــــم  بــه دیــدگـاهِ  نگــاهــش

تجـاهـلـیـسـت بــه کــوتـاهـیِ کــه بــوده و هسـتـیـم

 

چــرا رواج چـنـیـن بــوده کــایــن مـثـال بگـفـتـنــد

بــه ایــن رســوم نــدیــم از ایــن خـیـال نـرسـتـیــم

 

بـه زنــده خــوب نــدیــدیـــم زمــرده بــد نـشنیدیــم

بـَدا کـه زنـده کُـشیـم مـا خـوشا کـه مـرده پـرسـتیـم

 

زجـیـبِ لطـف و محـبـت بـه زنـده نیسـت سخـاوت

بـیـاد بــودِ پـس از مـرگ چـه عـاشـقـانـه نـشستـیـم

 

چــو زنــده بــود بــه لـبخـنـدِ عـاشـقـانـه نشــد یــاد

عـجـب کـه رفــت زدنـیـا رُمــالِ گـریــه بــدسـتـیـم

 

مــرنـج خـاطــرِ خــود را از ایـن قـصـور زمـانــه

کـه مـا بـه گـفتـه ی ” فضلی” چنین ز روزِ الستیـم

ودود ” فضـلی”

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما