۲۴ ساعت

06 دسامبر
بدون دیدگاه

عزاداران ؛ عزا دار تر شدند

نذیر ظفر

نذیر ظفر

باسم تعا لی

نو شته نذ یر ظفر

عزاداران ؛ عزا دار تر شدند

سه شنبه ۱۵ قوس ۱۳۹۰ – دهم محرم ۱۴۳۳ – ششم دسامبر ۲۰۱۱

فا جعهء کر بلا که مظهر در خشان حق و با طل در تاریخ جهان اسلام است ، مبین حر کت انقلاب حسینی بر ضد استبدار یزید ابن معاویه لعنت الله الیه است.

طور یکه همه بینشمندان و پژو هشگران با استناد تاریخ آکاه اند ؛ حسین علیه السلام نواده پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آل وسلم کسیکه در آغوش مبارک آن حضرت بزرگ شده و بار ها حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی (ص) فر موده بودند : حسین از من و من از حسینم؛برای اتمام حجت و حفظ دین جد مطهرش از چنگال دد منشان و سفاکان و بنا به دعوت مسلیمن کوفه ؛ کاروان نور را در در ظلمتگاه زمانه اش به حر کت وا داشت و با یاران با وفایش قیام شجا عانه و ماندگار انجام داد که جهان و جها نیان گواه بر این حما سهء خونین اند.

تجلیل از عا شورای حسینی در همه کشور های اسلامی و مسلمان نشین از تاریخ فا جعهء کر بلا تا کنون مروج است و این دهه را مسلمانان با تدویر محا فل و مجا لس عزاداری ؛ خوانش نعت شریف ؛منا قب ؛ مر ثیه ؛ نوحه و قرائت کلام الله مجید و با خیرات و دعا بجا می آورند.از آن زمانها تا کنون دشمنان این قیام و این نهضت با سنگ اندازی مغرضانه در هر محفل و مجلس و با هر چال و فریب میخواستند تا از رنگینی این محا فل با شکوه بکاهند و با تو طهء های گو نا گون دست بکار می شدند اما تاریخ گواه است که این حر کات مغر ضانه پیکر جنبش حق طلبانه حسینی را متضرر شده نمی تواند و کاروان به پیش می رود وبا قو له این کلبیان نمی ایستد.

طالبان یزید منش و وها بیان شمر صفت از بدو ایجاد در نطفهء حرام تا کنون با تخریب مساجد ؛ مکا تب و قتل خلق الله بی گناه طوفان عصیان شانرا به طرف جهنم میکشانندو با فر مان باداران دالخوار شان بر سیاهی جهل و نا بکاری شان مهر تصدیق می نهند.

انتحار از لحاظ دین مقدس اسلام مطلقا حرام است و آنهم که با قتل مردم بی گناه و بی دفاع توام باشد.

این خفاشان بی شهامت و جبون( طالبان و حا میان شان)که تاب روشنی نهضت را ندارند و با افکار قرون اوسطایی شان حلقه بگوشی را به میراث برده اند ؛هر روز به ملت مستضعف ما غم می آفرینند و با تبانی چا کران پا کستانی شان از هر وسیلهء برای تخریب و قتل مردمان مان دریغ نمی کنند.

حمله انتحاری در زیارت گاه ابوالفضل عباس ( فرزند علی علیه السلام) واقع در مراد خانی شهر کابل در روز عا شورای حسینی که جمع از مو منین برای عزای حسین ابن علی علیه السلام گرد آمده بودند ؛ یک حمله ء کفر منش و ضد تمام موازین انسانیست است ؛ آری ! در روز مصیبت و عزا داری هیچ آیینی ؛ عزا داران را به عزای بیشتر نمی نشاند مگر یزیدیان طالب و وهابیان شمرصفت.

آنانکه عا شقانه در عزای نواده پیغمبر جام شهات نوشیدند خداوند بهشت برین بر ایشان مر حمت کند و انشالله میکند و نفرین بر طالبان و حا میان قاتل و بی شرم شان که دیگر نه نزدخدا و نه نزد خلق الله روی دارند.

و لعنت الله علی القوم ظا لمین.

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما