۲۴ ساعت

05 مارس
۲دیدگاه

قسمت دیگری از مشاعره دو همدیار

تاریخ نشر سه شنبه ۱۴  حوت  ۱۳۹۷  –  پنجم  مارچ ۲۰۱۹هالند

قسمت دیگری از مشاعره دو همدیار

محترم نعمت الله مختار زاده

بیست و پنجم فبروری ۲۰۱۹ 

میدان بزکشی

ظلمت بــه میهن حاکم و ، محشر به پاستی

آرامشی نمـــــانده و ، قــــهـرِ خـــــــداستی

ادامه نوشته…

02 مارس
۲دیدگاه

به ادامه سروده های گذشته

تاریخ نشر شنبه ۱۱  حوت  ۱۳۹۷  –  دوم مارچ ۲۰۱۹هالند

به ادامه سروده های گذشته

محترم نعمت الله مختارزاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹

میکروبِ مرگزا

طالب اگــــر به قــــدرت و ، فــــرمانرواستی

ابلیـــس ، پس نشــــسـته بجـــای خـــــــداستی

ادامه نوشته…

27 فوریه
۲دیدگاه

در ادامه گفتگوی قبلی

تاریخ نشر چهار شنبه هشتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۷  فبروری ۲۰۱۹هالند

در ادامه گفتگوی قبلی

نعمت الله مختار زاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹

جُهالِ قرنِ هیچ

تنهـــــا نه ملکِ ما ، کـه پُر از ماجراستی

عالم تمام ، غــــرق ، بـه چون و چراستی

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

به سلسله گفتگو های قبلی

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

به سلسله گفتگو های قبلی 

محترم نعمت الله مختارزاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹  

استخاره با راکت
هــرچـنــد این نوشــــته کمی نا بجـــاستی

امّـا رقــــم ز آنچـــــه حـقـیـقـت ، رواستی

ادامه نوشته…

04 فوریه
۲دیدگاه

گفتگوی دو شاعر همدیار

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ دلو ۱۳۹۷  –  چهارم  فبروری ۲۰۱۹هالند

گفتگوی دو شاعر همدیار

محترم نعمت الله مختارزاده

چهارم فبروی ۲۰۱۹ 

آهن رُبا

آقــــای هـــــروی ! عجـبــــــا با وفــــاستی

هم مهــــربان و ، اهـــلِ دل و ، بی ریاستی

ادامه نوشته…

01 آوریل
بدون دیدگاه

گفتگوی دو شاعر

گفتگوی دو شاعر

به پاس آمد آمد بهار میخواهم خامۀ شکسته ام را کمی در میدان بزم به جولان آورم

« نعمت الله مختارزاده »

تاریخ نشر یکشنبه ۱۳ حمل ۱۳۹۱ –   اول اپریل  ۲۰۱۲

بـــشــیـرا ! بین کـــه فصلِ نوبهـار است

چـــو  آمـد  آمــدِ   زیـبــــا   نگار  است

قــــدومــش  بـــر  هـمـه   تبریک   بادا

خوشی ها از یمین و از یسار است

ادامه نوشته…