۲۴ ساعت

25 دسامبر
۲دیدگاه

در وصف سرور کائنات رسول مقبول(ص)

تاریخ نشر جمعه  چهارم   جدی  ۱۳۹۴ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

در وصف سرور کائنات رسول مقبول (ص)

سرودۀ از :  نظامی گنجوی

انتخاب از : سید همایون  شاه عالمی

******

ای مدنی برقع و مکی نقاب

سایه نشین چند بود آفتاب

ادامه نوشته…