۲۴ ساعت

16 فوریه
۳دیدگاه

ابیاتی از مرحوم عبدالعلی ” مستغنی”

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۷ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۶ فبروری ۲۰۱۶ هالند

ابیاتی از مرحوم عبدالعلی ” مستغنی”

انتخاب از  : محترم همایون شاه عالمی

درحکمت ازاین جامعه پا پس نگذاری

میراث خود ای وادی به هرکس نگذاری

ادامه نوشته…