۲۴ ساعت

16 ژوئن
۱ دیدگاه

شکستی و نشکستم

تاریخ نشر دوشنبه   ۱۶ جون  ۲۰۱۴ هالند

شکستی و نشکستم

شعر از : شکیب حمیدی

بباغ حسن فسردم گل وصال نچیدم

نفس بمرگ شمردم خجل بخاک خمیدم

ادامه نوشته…