۲۴ ساعت

13 سپتامبر
بدون دیدگاه

یک دنیا دلواپسی!

تاریخ نشر جمعه ۱۳ سپتامبر  ۲۰۱۳ هالند

یک دنیا دلواپسی!

شمس الدین محمدی

پلخمری

****

شب است، روی بالکن خانه ای که به اجاره گرفته است، مینشیند. چراغ های کنار جاده روشن است و یک جفت چشمان متجسسش گرداگرد را دید میزد. با هر نفسیکه میکشید حسی ازدلواپسی و غربت برایش دست میداد. هرچند که اینجا کوچه و پس کوچه برایش آشنایی دارد. ولی، دوری از دوستان و میهن خیلی ها آزار دهنده است.

ادامه نوشته…

10 آوریل
بدون دیدگاه

سالنگ، گذرگاهی همیشه رنج!

سالنگ، گذرگاهی همیشه رنج!

شمس الدین محمدی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲حمل ۱۳۹۱ –  دهم اپریل  ۲۰۱۲

سالنگ مسیر پر رنج برای مردم! ده ها سال است که از ساختمان این گذرگاه میگذرد ولی تا اکنون توجه آنچنانی از طرف دولت مردان برای حفظ بهتر این گذرگاه صورت نگرفته است. زیرا از بدو ساختمانش تاکنون جان هزار ها تن را گرفته و هزار ها تن دیگر را به ماتم عزیزان شان کشانیده است. و هنوز هم، همه ساله ده ها تن را به کام مرگ می فرستد.

ادامه نوشته…