۲۴ ساعت

14 سپتامبر
۸دیدگاه

مشاعره

تاریخ نشر یکشنبه ۱۴ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

جریان مشاعره ی من با شاعر گرانقدر جناب محترم محمد نعیم جوهر

که بعد از نشر این غزل در صفحه ی اجتماعیم بطور فی البدیه صورت گرفت

خواستم به عموم دوستان و علاقه مندان شعر و ادب شریک سازم.

نیــــامدی چقــــدر من بیــــا، بیـــا کردم
برای دیدنت هـــر سوی دست و پا کردم

چو شمع سوختم و قطره،قطره آب شدم
به صـــد شکست دل خویش مومیا کردم
چه کردی با من ناکـــــرده کار و نادیـــده
کـه خویش را به چنیــــن درد مبتلا کردم
شبـــم به زاری و روزم به انتظـار گذشت
چقدر پیش خـــداوند خـــدا، خـــدا کردم
بســـــا که نامه نوشتم ولی ز بیم رقیب
بســـوی تو نفرستــــــادم و حیـــا کردم
من از حریر دل و پـــــرده های چشمانم
برای زیب تنــــت جامـــــــــه و قبا کردم
به هر کجـا که روم پیش دیده جلوه گری
به خواب یا که به بیـداری چشم وا کردم
کجـــا روم چه کنـم بنـــد حلقه ی عشقم
نمــــــاز شــــام دو زلف تو اقتـــدا کردم
دگر به صومعه و دیر و کعبه کارم نیست
که ترک مسجـــد و هم دلق پارســا کردم
بگیـــر احمـد و، محمـود و، امپـراطورت
که اسم و هم لقب و جان خود فدا کردم
———————
شنبه ۱۵ سنبله ۱۳۹۳ هجری آفتابی
که برابر میشود به ۰۶ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور

برای محمود  دلبنــــــــد خود در این غربت
هـــــــــــــزار بار به در بـــــارِ حق دعا کردم
جوهر

از حضور سخنور دانا و گرانقدر عالی جناب محمد نعیم جوهر
کهکشانها ممنون و مدیونم

هــــــــــــــزار درد و الــــــــــــم از فلک کشیدم من
که دل به جوهــــــر آیینــــــــــــــه آشنــــا کردم
امپراطور

به نـــــــــــــزد از خود وبیگانه بار ها محمود
فغــــــان وناله وفـــــــــریاد وگریـــه ها کردم
جوهر

ســــــــرمبه خنجـــــــرِ مهـــــــــــر و وفا جدا گردد
اگــــــــــــــر که شــــــــــرطِ وفا را به زیر پا کردم
جوهر

سپاس از جوهر خردمند.!
ببین زمانـــــــــه چه آفت به جــــــان ما افکنــــــد
اگـــــــــــر به خون دل خویش هـــــــــم دوا کردم
امپراطور

به پای قصــــــــر تو محمود، من پس از عمری
هـــــــــــــزار عقده ی دل را به گریــــه وا کردم
جوهر

الله………………!
به اشک جوهــــــــر دانا شــــــدم کباب امروز
ز خویش رفتـــــــــه و ناچـــــــــار من ندا کردم
امپراطور

مرحبا صد مرحبا
سرِ که بی خبــــــر از روزگـــــارِ شیرین بود
بیــــــادِ تیشه فرهـــــــاد خــــــود دو تا کردم
جوهر


دوست گرانقدر اکه بزرگوارم جناب محترم جوهر صاحب برقرار باشید.
مگر که اشک خوشی گشته است حرام بما؟
که نیمه شب به دعا گریـــــه ی خفـــا کردم
امپراطور


چوشمع تا به سحر سوختــــــم ســـرا پا را
بیـــــــاد گلشنِ رویت ســــــــــرم فنا کردم
جوهر

طبع سلیم و موزون جوهر بزرگوار نشه خرام باد……
ز دست دادم و اکنون دگـــــــر توانم نیست
به ناغلط ز کفـــــــــم دامنــــــت رها کردم
امپراطور

مرا ببخش به فرمــــانِ خویشتن محمود
فـــــــدای طبــــع تو گر شعرِ نا رسا کردم
جوهر
بسلامت باشی عزیزی دلم محمود جان.

—-
اکه گرانقدرم جوهر صاحب واژه گان ناب شما دُر و دُر دانه است

ابیات زیبا شما به سروده ای من زینت ادبی بخشید خواهش می کنم.

منـــــــــم عاصــــی دوران خویشتن جوهر

خدا ببخشــــــد اگر ظلـــــــــــم و ناروا کردم

امپراطور

شکایتِ دل محمودِ خویش خواهــــــم گفت

اگر که عــــــــزم سفــر سوی کبریاء کرد

جوهر

اکه خداوند رحمان عمر خضر و صحت کامل را توام با خوشی نصیب تان کند

آمین.

مکن که عمـــر به تــــــــــاراج میرود آخر

به آرزوی تو این زندگــــی بنــــــــــا کرد

امپراطور


به باغِ در بدرِ شوره زارِ سینــــــــهٔ خویش
محبتــــــی گلِ روی تو جــــا بجـــــــا کردم
جوهر

ببین چه می کشم از دستت ای خــــــدا ناترس
به بحر خون و سرشک رفتــــــه و شنا کردم 
امپراطور

مرا ز جمع ملا زاده گـــــــــــــانِ شهر مخوان
من هر چــــــه ام به تو کی جانِ من جفا کردم
جوهر

مــــــــــرا عنان همـــــان روز رفت از دستم
که چشـــــــــــم بر رخ آن یـــــــار آشنا کردم
امپراطور


طبع تان مستدام

مکن ز درگهـــــی خود نا امیــــــــد محمودم
اگــــــــر که عرضِ دلِ بیکسی گـــــــدا کردم
جوهر

ز خویش میــــــروم هر لحظه ی که یاد آرم
دو چشـــــــــم را که خودم نقشتوتیا کردم
امپراطور
اکهجان بعد از بسیار وقتهادرست بعد از مشاعره فی البدیه
که باجناب حسن شاه فروغ صاحب داشتم
اینبار خوشحالم که با شما چنین لحظات شیرین و
بیاد ماندنی را تجربه می کنم.

زرِ شکسته پرِ جوهــــــــرِ تو ام محمـــــود
که سکــــــه ی گلِ روی تــــــــــــرا طلا کردم
جوهر

به جوهر توکنم فخـــــــــــــر ای خجسته کلام
که رو به سوی تو اکسیـــــــــــر و کیمیا کردم
امپراطور

بیــــــــادِ آمدنت ای عزیـــــــــــــزی جان امشب
دل شکستـــــــــه ی خود نقشِ بوریـــــــــا کردم
جوهر


دگـــــــــر توان منِ بینــــــــــوا نه بود زین بیش
ز خون دیـــــــده کف پــــــای تو حنــــــــا کردم
امپراطور
عمر پر بارت مملو از شادمانی جوهر صاحب..!

ســــــــرم فـــــــــــدای تو ای نازنین شعر وسخن
شــــــکر که حرفِ دلـــــــــــــم با تو همنوا کردم
جوهر

چـــرا شکستـــــه شود قلب جوهر و محمود
همین بس است که پیمــــــــــــان به بیوفا کردم
امپراطور
شیرین ابیات شما را واقعاً و قلباً می ستایم.

عــــــــلاجِ دردِ دلِ بیقـــــــــرار خویش امشب
به گفتـــــــــــه های تو ای آشنــــــا دوا کردم
جوهر

ز آسمــــــــــــان دلــــــــم خون غصه می بارد
مــــگر به یــاد تو دردی دلــــــــــــم دوا کردم
امپراطور

بپای قصــــــــــرِ تو ای آشنــــــــــــائی دیرینم
شکایت از غـــــــــــــــم آن شوخِ بی حیا کردم
جوهر

نگشتی واقف از احوالــــــــم ای پری رخسار
شـــــکایت تو به دربـــــار کبــــــــــریا کردم
امپراطور
طبع موزون جوهر صاحب بدور از گزند باد.

به بین از خود و بیگانــــــــــــه من ز رسوائی
قیامتـــــــــــــی دیـــــــــگری در جهان بپا کردم
جوهر

خـــدا نگاهت کند جوهـــــــــــــر خرد پرور
که با نوازش تو شــــــرح ماجــــــــرا کردم
امپراطور

عنــــان این دل بی اختیـــــــــــــارِ ســـرکش را
به دامِ حلقـــــــــــه زلفـــــــــــان او رها کردم
جوهر

ز حادثــــــات جهان کی رها شویم آخــــــــــر
به پاک دامنـــــــــــــــی از هر گنـــه ابا کردم
امپراطور
—-

به صبح وشام هــــــــــــزاران هزار بار دیگر
همیشه یــــــــــاد ترا همـــــــــــرهیثنا کردم
جوهر


چه کرده ام که مـــــــــرا ماندی در میــــانه راه
به گفته های تو نه چون و نه چـــــــــــرا کردم
امپراطور

هــــــــــــزار هدیه ی سلطانِ خویش را یاران
فــــــــدای عـــــــــــزت مهمـــانِ ورخطا کردم
جوهر
محمود جان خودت را برنده اعلان میکنم موفق وسر بلند باشید.

ببین دلــــــــم تو از این بیشتـــــــــر مده آزار
ز هر چه کـــــــــــــرده برای تو اعتنا کردم
امپراطور

اکه بزرگوارم محترم جوهر صاحب برایتان شب و روز خوش استدعا می کنم.


ختم مشاعره

 

۸ پاسخ به “مشاعره”

 1. admin گفت:

  درود به هردو شاعر عزیز ما جناب جوهر گرامی و امپراطور عزیز . مشاعره زیبا و عالیست. موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. وحيده گفت:

  مشاعره بسیار زیبا وعالی که واقعاً چنگ میزند بدل .
  موفق وشادمان باشد دوست های عزیز ومهربانم

 3. احمد محمود امپراطور گفت:

  درود به رهبری و کارمندان خردمند سایت وزین و واقعیت گرا ۲۴ ساعت..!
  فاضل دانشمند عالی جناب محمد مهدی بشیر هروی صاحب از نوازش حکیمانه و همکاری معنوی گروه فرهنگی و تیم تخنیکی کار آزموده ای شما کهکشانها ممنون و مدیونم.
  موفق و مؤید باشید.

 4. احمد محمود امپراطور گفت:

  درود به بانو ارزشمند محترمه داکتر وحیده..!
  از حضور فعال و نیک اندیشی شما که همیشه صادقانه و خالصانه شامل حالم است با پسندیده ترین واژه ها تشکری می کنم.
  با عزت و برقرار باشید.

 5. صفیه گفت:

  مشاعره بسیار زیبا
  راه زندگی تان همچو راه خوشبختی دراز باد
  ودر این جاده بی انتها اسوده وشاد بمانید
  گرامی جوهر محترم و احمد محمود عزیز سپاس

 6. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  قبل ازهمه از فاضل محترم آقای محمد مهدی بشیر وهمکارانشان که زمینه ساز اینچنین فعالیت های فرهنگی بوده ومطالب بسیارعالی وجالب را درسراسر اینکرهء خاکی برای هم میهنان ادب دوست خود میرسانند، نه تنها به گفته محمودجان عزیز کهکشانهای سپاس، بلکه بالاتر از کهکشانها، سپاس وتمجید ویژه میدارم.
  مشاعرهء شاعران جوان،با استعداد وزیبا سرود ما هریک آقایان محمودجان امپراتور ونعیم جان جوهر بسیار عالی وزیبابود که هر لحظه بنده را مشتاق خواندن فرد بعدی آنهامی نمود.
  از خداوند توفیقات هرچه بیشتر از پیشتر برایشان استدعادارم. با درودفراوان داکتر حیدری

 7. احمد محمود امپراطور گفت:

  درود..!
  بانو فرهیخته و هنر پرور محترمه صفیه از لطف بیکران و مستدام شما و از نیت و آرزوی نیک و حمیده شما تا کهکشانها تشکر می کنم.
  رستگار باشید.

 8. احمد محمود امپراطور گفت:

  درود..!
  جلالتمأب استاد گرانقدر محترم پوهنوال داکتر اسد الله حیدری صاحب با واژه گان مدبرانه و نوازش و تحسین منا قوُت و قدرت معنوی بخشیدید خداوند مهر ادبی شما بزرگوار را از ما، دوستان و عزیزان کم نسازد.
  طول عمر و صحت کامل برای شما از بارگاه ایزد منان استدعا دارم.
  امپراطور

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما