۲۴ ساعت

10 ژوئن
۳دیدگاه

صبغت الله مجددی یاقاضی شریح انتخابات

تاریخ نشرسه شنبه ۱۰ جون  ۲۰۱۴ هالند

10336776_638731422878953_2127059095913086032_n

بسمه تعالی

صبغت الله مجددی یاقاضی شریح انتخابات

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

دهم جون ۲۰۱۴،سدنی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

برای اینکه اندکی قاضی شریح رامعرفی بداریم،لازم است به ایام صدراسلام قدری نظراندازی نمائیم. قاضی شریح بن حارث دراصل یمنی بود. حضرت

پیامبراسلام(ص)و حضرت ابوبکر(رض)را دیده بود،ولی تاآنوقت کدام منصبی درحکومت اسلامی نداشت. درزمان خلافت حضرت عمر(رض) به صفت قاضی کوفه منصوب شد وحدود شصت سال،این شغل رابه عهده داشت.

معاویه دروقت خلافت خود به عهدنامهءصلحی که با امام حسن(ع)امضاءکرده بود،وفا نکرده وبه هرترتیبی که بودازهمه قبایل وآستانهای خلافت خود به

استثنای امام حسین(ع)،عبدالله ابن زبیر،عبدالله ابن عمروعبدالرحمن ابن ابی بکر،برای پسرنابکارخود یزید بیعت گرفته بود.

عنوان امیرالمؤمنین بودن یزید بدون بیعت نمودن چهارتن ازشخصیتهای فوق نمی توانست تحقق یابد.

یزید وهمکارانش در تلاش آن شدند به هر نحوی که باشد باید ازآنها،اخصاً از امام حسین(ع)بیعت بگیرند.اماآنها میدانستند که امام حسین(ع)به هیج صورت

بایزید بیعت نمی کند،بنااً یزید به قتل امام کمربسته بود ومیخواست این جنایت خودراصبغهء شرعی بدهد.ازاینروازعبیدالله بن زیاد خواست تا ازقاضی شریح

فتوای قتل امام حسین(ع)را بگیرد. ابن زیاد نمایندهءخودرا نزد قاضی شریح فرستاده وازاوصدورفتوای قتل امام را تقضا نمود.

قاضی شریح درابتدا امتناع ورزید،چون میدانست دنیا وآخرت اوبرباد خواهد رفت.ابن مرجانهءحیله ورتوسط نمایندهءخود اورا به مبلغ صدهزار دیناردر مقابل دادن فتوای مورد نظروعده داد. بازهم شریح چون وجه نقد راندید، گفت:

من هرکزفتوا به ریختن خون پسر پیغمبرنمی دهم.دوسه روز بعدعبیدالله با صندوق مملوازپنجاه هزاردیناربه خانه شریح رفته وصندوق را روی زمین خالی کرد،شروع نمود به زیروروکردن دینارها وتحریک نمودن حرص شریح طماع. سپس به اوگفت این همه مال تومیباشد اگرفتوابه قتل امام حسین(ع) را

صادرکنی(۱و۲).

جلایش سکه های زروصدائی که ازحرکت دادن آنها طنین اندازشده بود،کار خودرا کرده وقاضی پیروحریص را اغوا نموده ودریک لحظه دین خودرا به

جیفهء ناپایداردنیا فروخته وفتوا دادکه: حسین از دین جدش خارج شده وباید به شمشیرجدش کشته شود. شریح این دنیا خرعقبی فروش با فتوای ننگین خود

(مانند استخاره های جناب مجددی صاحب)در دنیا وآخرت جز روسیاگی وبد نامی ابدی چیزی دیکری ببار نیاورد.تاریخ چهارم ماه محرم سال ۶۱ هجری بودکه این فتوا را صادرنمود. اوچون سالهادراین منصب کار کرده بود، بنام “شریح قاضی”یا “قاضی کوفی”ملقب گردیده بود(۱و۲).

چون قاضی شریح با این فتوای دورازحق وعدالت خود، باعث شهادت امام حسین(ع)گردیده بود،ازاینروهرقاضی راکه برخلاف حق فتوابدهد،به او تشبیه میکنند. دراینجا تشبیه کردن ما از آقای مجددی فقط وفقط باقاضی شریح میباشد نه تشابه به کاندیدان ریاست جمهوری به حسینی ها و یزیدی ها.

باهمین اندازه، راحع به معرفی قاضی شریح بسنده نموده ومیرویم بسراغ کاندیدان محترم ونظریات بعضی دانشمندان وعلمای ما در زمینه.

آیا اشرف غنی به اسلام عقیده دارد ؟(۳و۴).

دردوردوم انتخابات داکترعبدالله، بیشتر به حیث کاندید مجاهدین شناخته میشود وداکتراشرف غنی احمدزی به حیث کاندید تکنوکرات ها ووابسته به فرهنگ ومنافع غرب که دربرابرهم قراردارند.

داکترغنی درتلاش است ازهویت سکولاروروابطش باغرب وبه ویژه از تعلقات خانم عیسوی مذهب ویهودی تبارش استفادهءاعظمی را نماید،ولی یکی ازمهمترین نگرانیهای وی نداشتن هویت واعتقـاد اسـلامی، دریک کشوراسلامی مثل افغانستان است.او درآستانهءانتخابات برای فریب دادن مردم باعجله به حج عمره رفت، ولی چون باابتدائی ترین اصول اسلامی آشنائی نداشت،بجای آنکه رو به قبله دعاکند، وی روبه طرف کمــره و پشت بطرف خانهءکعبه نمود(عکسهارا درسایت خاوران دیده میتوانند).

همسراشرف غنی احمدزی اعتراف نموده که شوهرش بعضی اوقات به کلیسا میرود.پس این نامزد ریاست جمهوری افغانستان یک مسیحی بوده وبراساس آن، خلاف قانون اساسی افغانستان میباشد.

وی اینک باریش ودستاروتسبیح درازدرهرجا وبی جا ودر مصاحباتش با تلویزین ها حاضر میگردد.

تسبیح به دست اشرف،چشمش به مال ملت

گـراورســدریاسـت، صد وای به حال ملت

درســالهـای خدمت، درنـوکــری اغــیــــار

ثابت نـمــوده خــودرا، یک بی مثــال ملت

داکترعبدالله هویت خودرا ازجهاد ومقاومت دربرابردشمنان اسلام ووطن عزیزما گرفته وحد اقل سه دهه دراین راه مبارزه نموده است.مگر داکتر غنی با خانم وکودکانش مصروف عبادت در کلیساهای امریکا ولبنان ویا مصروف بازدید ازبیت المقدس، ازدیوار مقدس یهودیان بود.

کی را باید انتخاب کرد ؟(۵).

پروفیسورداکترحمید هادی میگوید:

اول،اینکه اشرف غنی پس ازختم تحصیل، استقراروظیفوی نداشته اند، ایشان چند ماهی درجنوب کلیفورنیا کارکرده،بعد وظیفه راترک گفته اند.

بعدترچندماهی دراروپا مصروف کارشده وبعداً استعفا کرده اند.چند سالی در افغانستان تدریس کرده ومدتی در بانک جهانی کارنمود.درحکومت کرزی به حیث وزیرمالیه مقرروباتعدادکثیری از مشاورین اقتصادی که برای اسقرار پولی کشورپلانگذاری میکردند،کارنموده،اما خود در مورد اقتصاد نه دیپلوم داردونه تعلیماتی دیده است.

دوم،تا جائیکه شخصاًدیده وشنیده ام،اشرف غنی پیشامد ورویهء زشت با مرم داشته وحتی درمواقع مصاحبه ها وگفتگوها درمسائل اجتماعی و سیاسی، کلمات رکیک، سربازاری وپر ازفحش را استعمال میکند.

سوم،آنچه خطرناکترازهمه است،مسألهء قوم پرستی آقای اشرف غنی می باشد که بحال کنونی افغانستان حکم زهر رادارد.

چهارم،بلاخره شخصیت وکاردانی یک رهبررا میتوان ازروی معاونین وهمکارانش قیاس کرد.آقای احمدزی یک جنرال سابق کمونیست ویک بزکش سمت شمال راکه سویهءتعلیمی اش ازصنف چهارم مکتب ابتدائیه تجاوز نمیکند، بحیث معاون احتمالی خودانتجاب کرد.این شخص چطور میتواند مرض خانمانسوزکشورمظلوم مارا معالجه کند؟

پنجم، درموقع وظیفه اش بحیث وزیرمالیه کشور،اشرف غنی از مصرف هشت بلیون یابلیارد دالرکمکهای خارجی برای مردم افغانستان حساب نداده است، ودرمقابل سوال مردم و روزنامه نگاران شانه خالی کرده است.

ششم،کاندید ریاست جمهوری باید از صحت کامل برخوردار باشد.اما او عملیات جراحی بخاطرسرطان معده شده است، که چانس برگشت مرض هم موجودمیباشد.دراینصورت زعامت افغانستان به دست آقای دوستم خواهد افتاد.(اقای مجددی زنده باشد،اگرچنین اتفاقی رخداد،بازهم یک استخارهءدیگرنموده وافغانستان ومردم مظلوم آنرانجات خواهند بخشید!!)

راجع به داکترصاحب عبدالله، پروفیسورصاحب هادی میفرمایند:

جناب داکترعبدالله شخص تحصیل کرده وداکترطب میباشد، دردفاع از کشورخود وملت مظلوم افغانستان، سالها درجبهه های جنگ بوده و مقدس ترین وظیفهءخود را انجام داده است.اومحیط ومردم خودرا خوب میشناسد ومردم هم اورا میشناسند.اوشخص صادق بوده وهیج گونه اتهام درموردفساد وآلودگی دربارهءوی نشرنشده است.بزبان انگلیسی بصورت روان صحبت میکند،مدتی درچوکی وزارت خارجهءافغانستان موفقـانه اجرای وظیفه نموده است.او با اقتدارکامل، بحیث وزیر خارجهءکشوردر مجامع بین المللی سخنرانی کرده است. اوشخص بااخلاق،حلیم،با دیانت ووطنپرست بوده ودر درد وغم مردمش خود شریک میداند.

با تائید گفته های پروفیسور صاحب راجع به داکترعبدالله، تنها چیزیکه برای بنده(داکتر حیدری)قابل اندیشه میباشد،معاونین منتخب ایشان است که درجامعهءافغانی ودرسه دهءاخیر،جایگاه خوبی نداشته اند.

اشرف غنی احمدزی که هیچ صفت خوبی نداشته ودر سیزده سال اخیر، نوکری خودرا به بیگانگان خوب ثابت نموده است.از دشمنان اسلام وعلم وترقی،از جاهلان زن ستیز،ازقاتلین هزاران هموطن بیگناه ما وازچپاول گران حمایت نموده ودرآزادی زندانیان طالبان جنایت کاررول درجه اول را داشته است.

صبغت الله مجددی منادی یا دوکاندار دین ؟(۶)

درست زمانیکه استعمارآخرین نفس هایش رادرکشورما میکشید، این نماینده های استعماردرلباس دین وارد این کشورشدند.با ابا وقبای روحا نیت مردم را فریفتند.

صبغت الله مجددی میراثدارهمان نورالمشایخ است.که ازخیانتهای نور المشایخ دربراندازی شاه امان الله خان غازی،هم رکابی وی بامُهرکردن قرآن ودردام انداختن حبیب الله کلکانی،دستورقتل عام مردم بیگناه شمالی وجنایات دیگرش صفحات تاریخ پرمیباشد.

صبغت الله برای یک مدت کوتاه درسال ۱۹۹۲بطورمؤقت باریکهءقدرت تکیه زد وحاضر نبود تا از قدرت کنار رود.

وی درسال۲۰۰۱ با فروپاشی ادارهءقرون وسطایی طالبان کوشید تا دو   باره به اریکهء قدرت تکیه زند، که تیرش بخاک خورد.

این همه دین فروشی وقرآن فروشی صبغت الله خان مجددی ومنادیان دین بخاطرگرفتن امتیازات وبه دست آوردن دالروکلداروشریک شدن خود یا یکی ازاعضای خانوادهءشان درقدرت میباشد.

به روایت تاریخ نورالمشا یخ مجددی وخاندانش، یعنی پدر وکلانهای صبغت الله مجددی برای ارشاد دین با دَم کردن نمک وزرچوبه وتعویذ وتوماردادن با یک کچکول ازطریق هند برطانوی وارد کشورما شده بودند.حالا کار بجایی رسیده که دعوای سلطنت وتاج بخشی میکنند.

صبغت الله خان مجددی درحسابش بیشتر از۵۰۰ ملیون دالردارد.قابل یادآوریست که برای استخارهءاخیرش،ازطریق بانکی درنیویارک به میلغ ۲۷۰ هزاردالر امریکائی ریخته شده که قیمت استخارهء اخیرش میباشد.

“چشم تنگ شخص دنیا داررا

یا قناعت پرکند یا خاک گور”

یاکه دزدان به ما نـنـد خودش

هست وبودش را ازاوگیرند بزور

سخنی چند با آقای مجددی(۷)

آقای مجددی بارها به نمایندگان مجلس ودیگر نهادهاگفته است(بلایم به پس تان)واز واژه های که درخوریک پروفیسور نمیباشد، استفاده کرده است. اوازبزرگ سالی وریش سفید خودسوءاستفاده نموده ومردم را به گونهء فرمان بردارخود می پندارد، انتقاد را برشخص خود حرام میداند.

اودرچنین لحظات حیاتی مردم را به تمسخرگرفته وبا استخارهءاخیرخود دربارهءاشرف غنی تبلیغات انتخاباتی را به راه انداخته است.او نمی داند که مردم با آگاهی سیاسی که دارند، دیگرفریب فال گیران رانمی خورند. مردم با صحبتهای غیرعالمانه وگاهی مسخره آمیزشان بخوبی آشنائی دارند.

حضرت صبغت الله مجددی واستخاره(۸)

آقای مجددی اظهارداشته که روزها وشب ها به فکر بوده که ازکی حما یت کند؟ بلاخره باین نتیجه رسیده است که از اشرف غنی حمایت کند.

اومیگوید، بلکه به دست اینها خداوندخیروسعادت افغانستان را فراهم کند.

او داکترعبدالله را دراین مرحلهء ازتاریخ افغانستان برای پست ریاست جمهوری مناسب نمی داند.

آقای مجددی باغیب گوئی خود، خلاف ارشادات صریح قرآن عظیم الشأن، که میگوید غیب تنها درنزد خداوند است، نعوذاً بالله با خدا هم رقابت میکند.

آقای مجددی باحیله، تزویروخودخواهی که دارد به رأی حدود سه ملیون افغان که دردوراول انتخابات برای داکتر صاحب عبدالله داده بودند،اعتنا یی واحترامی نداشته وحدود سه صدهزاردالررشوه را،قاضی شریح وار، ترجیح داده ودین ودنیا خودرا به آن میفروشد.

جناب مجددی صاحب درسال۲۰۰۹برای دوردوم ریاست آقای کرزی هم استخاره نموده بودند وگفته بودند که حامد کرزی میتواند گره گشای مشکلات کشورباشد.برخلاف این پیشگوئی جناب مجددی صاحب دردور دوم ریاست آقای کرزی،فساد،بی عدالتی،رشوه ستانی وصدها درد ورنج دیگردر وطن عزیزما بیشتر از پیشترگردید.

درحاشیهءاستخارهء پسین صبغت الله مجددی (۹)

“زمــا بـرصـوفی وملا سـلامی        که پیغـام خدا گفـتـند ما را

ولی تأویل شان درحیرت افگند        خداوجبرئیل ومصطفی را” 

استخارهء صبغت الله مجددی، در بحبوحهء انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ واستخارهءکنونی وی سزاوار تأمل بیشتر است.

تصور میشود که مجددی درسطح ملا عمرنیست، چراغ سبزی تواند داشت که ازآگاهی واطلاعات وی ناشی میشود.

درحالیکه آن طرفداری پُرحرارت خویش رااز پیمان میان افغانستان و امریکا،دنبال نکرد، ولی ازکارزارانتخاباتی به نفع احمد زی به استخاره روی آورد،شاید تأثیری درآرای رأی دهندگان به نفع احمدزی برجای بگذارد. استخارهءحضرت مجددی ابزاری برای بهره گیری از ذهنیت موجود عوام است. وآن عوام،با سلاح عوام فریبی شکار میشوند.

رفتار ترور دوستانهء را که احمدزی درقندهارحین سخن رانی در دفاع از طالبان به نمایش گذاشت، از آن عوام فریبی آگاهانه وسامان مند ناشی میشود. مجددی (مانند اسلافش)برای این عوام فریبی آماده بود واین وظیفه را انجام داد.

خوانندگان عزیز،درنوشته فوق ازمآخذ ذیل بصورت فشرده واندک اندک استفاده گردیده است.اگر درباره،خواهان معلومات بیشتر باشند،برعلاوهء مآخذ ارایه شده، دها مقالهءدیگرازسایت های مختلف انترنتی وهمچنان از برنامه های مستند آقای شفیع عیاراز طریق تلویزیونها ویا وبسایت ها ی مختلف استفاده نمایند.

زهی به سعادت آنانیکه در راه خدمت به مادر وطن،صادق بوده ومنافع ملت مظلوم افغانستان را بر منافع شخصی خود ترجیح داده ونگذارند تا اشخاص نا لایق، بی کفایت ونوکران بیگانگان،زمام امورکشورشانرا به بدست گیرند.

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

دهم جون ۲۰۱۴،سدنی

مآخــــذ

۱- ابن عساکر،تاریخ مدینه دمشق،جلد ۲۳ص۱۰، حلیه الاولیاء،جلد۳ص ۱۳۲ .

۲- شریح قاضی کی بود؟

Google

۳- آیا اشرف غنی به اسلام عقیده دارد؟ نوشته شده توسط دکتر هارون امیرزاده، سایت خاوران، دوشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۳.

۴- تا چه پایه تظاهر وتا چه پایه عوام فریبی؟ هفته نامهء امید شماره  ۹۷۳ ، چهارسنبه ۲۴ ثور۱۳۹۳،نوشتهء سید فقیر علوی.

۵- کی رابا ید انتخاب کرد؟ نوشتهء پروفیسورحمید هادی، هفته نامهء امید شمارهء۹۷۳، چهار شنبه۲۴ ثور۱۳۹۳.

۶- صبغت الله مجددی منادی یا دوکاندار دین ؟ نوشته شده توسط محمد اسلم سلیم،سایت خاوران،دوشنبه ۱۲خرداد۱۳۹۳.

۷- سخنی چند با آقای مجددی. نوشته شده توسط محمود منجم زاده،سایت خاوران، دوشنبه ۱۲خرداد ۱۳۹۳.

۸- حضرت صبفت الله مجددی واستخاره.نوشته شده توسط احمد سعیدی، سایت خاوران،۷خراد ۱۳۹۳.

۹- درحاشیهء استخارهء پسین صبغت الله مجددی. نوشته شده توسط نصیرمهرین،سایت خاوران،۷خرداد۱۳۹۳.

 

۳ پاسخ به “صبغت الله مجددی یاقاضی شریح انتخابات”

 1. admin گفت:

  جناب محترم استاد داکتر حیدری عزیز ،ضمن عرض سلام مراتب تسلیت و همدردی خود را نسبت وفات باجه تان بشما و خانواده محترم و باز ماندگان شان تقدیم میکنم برای مرحومی طلب رحمت و مغفرت و به ًباز ماندگانش صبر جمیل آرزو میکنم.
  تشکر از مطلب زیبا تان ،من با شما تا حدودی هم نظر میباشم زیرا حقایق را در مورد جناب مجددی و داکتر غنی احمدزی خوب انعکاس دادید ولی در مورد داکتر عبدالله فکر میکنم آنطور نخواهد بود زیرا همه شاهد اند که تفنگسالاران ومجاهدین چی بسر مردم افغانستان نبود که بیاورند.امیدوارم از گذشته پند گرفته باشند و اینباربه فکر منافع مردم و کشور باشند . شما زنده وسلامت باشید . مهدی بشیر

 2. پوهنوال داکتر اسدالله حیدری گفت:

  ازجورظالـمـان وزدسـت ستمگــران
  افغانسِتان خراب وبرآن یک نظرنشد
  برادرگرامی آقای بشیر،بعدازتقدیم سلام واظهارامتنان ازهمدردی وتسلیت تان نسبت وفات باجه ام آقای مرحوم “احمد بشیررضائی”
  ازدیدگاه شما، راجع به مطلب ارسالی ام متشکرم.
  برادرگرامی طوریکه مطالعه نموده اید،من اندیشهءخودراازمعاونین داکترعبدالله اظهارنموده ام. مگر باید بعرض برسانم که ملت مظلوم افغانستان عزیزما، تقریبآً دردوقرن گذشته،به ویژه درچهل سال اخیر، هیچ وقت حق انتخاب یا برگزیدن درست زعیم کشورخودرانداشته اند.
  فعلاًملت مظلوم ما حق برگزیدن رئیس جمهورخود را ازبین کاندیدان خوب،خوبتریا خوبترین ندارند.تنها چیزیکه میتوانند برگزیدن ازبین بد، بدتروبدترین میباشد وبس. دراینصورت هرشخص میهن پرست،چون چارهءدیگر ندارد،بنااً بدرا ازبدترین ترجیح میدهد.
  با درود،داکتر حیدری

 3. admin گفت:

  جناب محترم استاد داکتر حیدری عزیز, تشکراز حسن نظر عالی و زیباتان. موفق باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما