۲۴ ساعت

07 فوریه
۱ دیدگاه

مادر افغان

تاریخ نشر جمعه  ۷  فبروری  ۲۰۱۴ هالند

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

پوهنوال داکتر اسدلله حیدری

مـــــا د ر ا فــــغـــــا ن، تـــو فــخـــــرآ ســــیـــا

بـــا وقـــــا رو بـــــا حـــجــــا ب وبـــــا خــــــدا

بـــوده ای د ر فــکــــر مـیــهـــن، هـــرزمــــا ن

غـمـگــســا رو قــلــبِ پـــا ک و بــــا صــفـــــــا

پـــرورا نـیـــدی تـــود ردا مـــــا ن خــــویــــش

چــــون مــلا لـــی هــــــا وزرغـــــونــــه ا نــــا

را بــعـــه بـلـخــی و مـحـمـــود بــــت شـــکــــن

شــــاه ا مـــا ن ا لله غــــــا زی ، جـــــا ن فــــدا

سیــــد جــمـــا ل ا لــد یــن، آ ن نـیــکو ســیــــر

نــــا م نــیــکــــش، نــــزدهــــرکـــس آ شـــنــــا

دا دی قـــربـــا نـی، تــو فــرزنـــدا ن خـــویــش

هــــــر زمــــــا ن لا زم بــــد یــــــدی و بــجــــا

لا لـــــه، ا زخــــــون شـــهـــیـــــــدا ن وطـــــن

ســـرزنـــد د ر کــــوه وصــحـــرا، هــرکــجــــا

مـد فـــن شــمــس وســنــا ئــی، ســیــــد حـــسن

خــــا ک پـــا کــــت، مـــرقــــد شـــیــــر خــــدا

شـــد زیـــا رتــگـــــاه مـــــرد م هـــــرطـــــرف

چـــونـــکه خــــا کـــت پـُــربــــودا زا ولـــیــــاء

درس عــبــــرت دا ده، فــــــرزنـــــــدا ن تـــــو

هــم بــه چـنــگــیــزو بــه ا نـگــلــیــــس دغـــــا

شــــوروی ا زهــم فــــروپــــا شــیــــد ورفــــت

ا ز فــــــــدا کــــــــا ری مــــــــــر دا ن خــــــدا

د شــمــنـــا نــت روســیاه خـــوا هــنــد گـشــــت

ا ز نـــبــــرد پـــیـــــروا ن مــصــطــفـــی(ص)

کــرد ویـــــرا ن کـشــــورت ا زحــــرص و آ ز

ا یــن بــزرگ شــیــطــا ن بـــی شـــرم وحــیـــا

د ســـت د را زی مـیــکــنــد ا یـــن بــی خــــرد

گـــاه بــه ا یـــــرا ن وعــــــرا ق و کـــــوریــــا

تــحــــت نــــا م ا یـــن و آ ن، آ ن نـــا بـــکـــا ر

مــی کــنـــد کــشــتـــا رجــمــعــی، نـــا بـــجـــا

شــکــــــوه دا رد ا ز تـــــروریـــــزم جــهــــا ن

خــــود بــــود حـــا مــی آ ن، ا نـــد ر خـــفــــاء

بـــــا تـــــوکـــــل بـــــرخـــــدا ی مــهـــربـــا ن

کـــن زبـــونـــش، تــا نـــا یـــســـتـــد روی پــــا

بـــا یـــد ش زد آ نــچــنـــا ن ســیـــلـی بــــروی

تـــا کـــه بـــگـــریـــزد، نــبــیــنــد بــر قـَــفــــاء

لــکــــهء د ا مــــا ن پــــا کـــت، بـــــوده ا نــــد

هــــــم تـــــره کــــی و ا مـــیــــــن بــــی خــــدا

نــــا نـجــیـــب وکــــا رمــــل د و نـــا خـــلــــف

را یــگــــا ن دا د نـــد بــه د شــمـــن خــا ک را

خـلــق وپــرچــم، هــردو نــوکــــر بــوده ا نــــد

د شـــــمـــنـــــا ن مـــیـــهـــنـــت را زا بــتـــــدا

مــیــهــنــم، ا ی مـــــا د رم، جـــــا ن پـــــرورم

کــــن بــحـــــق حـــیـــــد ری، ا ز د ل دعـــــــا

گــــرنــصــیـــب ا وشــــود ا یـــن ا فــتــخــــا ر

بـــخــشــش حـــق حــــا صـــلــش، روزجــــــزا

دا کتر اسدالله حیدری

۲۳ می۲٠٠۳، سد نی

 

 

 

 

یک پاسخ به “مادر افغان”

 1. admin گفت:

  جناب حیدری عزیز سروده زیبا در باره مادر افغان نوشته اید که خیلی زیبا و عالیست فرموده اید:
  پـــرورا نـیـــدی تـــود ردا مـــــا ن خــــویــــش
  چــــون مــلا لـــی هــــــا وزرغـــــونــــه ا نــــا
  را بــعـــه بـلـخــی و مـحـمـــود بــــت شـــکــــن
  شــــاه ا مـــا ن ا لله غــــــا زی ، جـــــا ن فــــدا
  سیــــد جــمـــا ل ا لــد یــن، آ ن نـیــکو ســیــــر
  نــــا م نــیــکــــش، نــــزدهــــرکـــس آ شـــنــــا
  موفق وسلامت باشید مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما