۲۴ ساعت

30 دسامبر
۱ دیدگاه

از آنکه

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰ دسامبر ۲۰۱۲هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

از آنکه

سید همایون شاه (عالمی)

۳۰ دسامبر ۲۰۱۲ م

گینز ول – ورجنیا

ایالات متحده امریکا

***

از آنکه من به عجز بریدم رۀ حـــــــیات

از آنکه محکم اســت مرا عـزم در ثبات

از آنکه در حیا بکسی زشت نیســــــــــتم

در مزرعی عداوتی در کشت نیســــــــتم

از آنکه مهــــــربانی بوَد جزو ِ خصـــلتم

در حفـظ آبروی نگهــــــدار ِ عــــــــــزتم

از آنکه عیب هیچ کسی را نگفـــــــته ام

چرک عدو ز سینه سرآپای رُفــــــــته ام

از آنکه راز هر کسی را پرده کـــرده ام

نی یک دلی بزندگی آزرده کــــــــرده ام

از آنکه بهر خدمت مردم ســــــــــتاده ام

قدر نمک به دیده و مــــــــژگان نهاده ام

از آنکه احــــــترام بمـــــــــردم نموده ام

هر جای صـــاحـــــبان ِ هنر را ستوده ام

از آنکه هـــــــــر جواب بخوبی بدی بوَد

با خـــنده های گــــنده (بجانش زدی) بوَد

از آنکه پاس دوســـــــــتی را من شناختم

با دشمنانِ دوســـــــت شکـــــــیبانه تاختم

از آنکه مـــــن نشـــــــــانۀ تیرِ فلک شدم

هر باره بی قصـــــــــور بپای ِ تلک شدم

از آنکه دشمنان ره ِ خامی می کَــــــــشند

نام مرا گرفته به بدنامی می کــــــــــــشند

از آنکه من به حـــرف سخنچین نمی پرم

جنگ از برای قاصد ننگین نمـــــی خرم

از آنکه مردمان به تهمـــــت سخنکــــشند

گویی شراب تفـــــــرقه از کینه می چشند

از آنکه نا کــــسان بخود خواهی مایل اند

در اوج هر عداوتی در بغـــــض نایل اند

از آنکه پنجه های ز نامردی گــشته خون

مردم به جمع مـــــال سراپاست در جنون

از آنکه قلــــــــب من شده آیینه ای شفاف

از جادۀ حقـــــــــیقی نکردیم انحـــــــراف

از آنکه قــــلب من به زبانم یکـــــــی بوَد

هر جا پلید و پست بکـــــــــارم شکی بود

از آنکه دل بِدیده کسان را مثال خــــویش

خوردم هزار بار فــــــــریب ِ دغل همیش

من آن نه ام که پاکی به آلــــــــودگی دهم

وین آبروی قــــــیمتی در ســــــادگی دهم

بگـــــــــــذار نیش و طعنۀ نامرد سر زند

وآن آســـــــتین ِ خویش به نامردی بَر زند

تا جان در تنــــــــست بمــــــردانگی رَوَم

اندر ثبات عـــــــــــــشق به دیوانگی رَوَم

بی غیرت ار دهــان گشاید به طـــعن من

کی زر شود نهـــــــان به پیمانه ای سخن

یار است مونس من و همـــــراز جاویدان

بس فارغم ز صحبت بیکار ِ ناکــــــــسان

ما را به سنگ کم زدی خوبست ما کمـیم

در کــــــــشتزار عجز چو شبنم فقط نمیم

هستم (همایون) ازهمه الطاف و مهرِ یار

در بی کـسی ز رحمت جانان چه با وقار

سید همایون شاه (عالمی)

 

یک پاسخ به “از آنکه”

  1. شريف حكيم گفت:

    شعر و مضمون نهایت عالى . سال نو تان مبارک

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما