۲۴ ساعت

19 دسامبر
بدون دیدگاه

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

به اشتراک کنندگان جوانب افغانی جلسۀ فرانسه منعقدۀ پاریس !

  ******

ازآنجائیکه کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازمبدأ تاسیس آن ،خشونت را راه حل بحران ندانسته ،گفتگو وتن دادن به واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را انگیزه های جدی برای قناعت متنازعین داخلی وخارجی افغانستان میداند و دراین راه منحیث وجیبۀ انسانی وافغانی پافشاری مینماید، تا ازطریق گفتکوهای مستقیم وشفاف راه حل بحران ونجات افغانستان جستجوگردد.

پس ازآنکه درکنفرانس بین المللی صلح درلندن برای افغانستان ،مبنی بر رسمیت شناختن مقاومت مسلح اعتراف صورت گرفت ،ومقاومت مسلح درسرنوشت جنگ وصلح ، اشغال واستقلال  افغانستان نه تنها تأثیرگذار بلکه سرنوشت ساز پذیرفته شد، وبرای پیشبرد پروسۀ صلح ، بودجه وتشکیلات  خاص منظور گردید ، کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان باوجود آنکه ،آن طرزالعمل رابرای آوردن صلح ،ناکافی ،جانبدارانه ، و دورازاعتماد برای جانب مقابل میدانست، آنرا برای درک واقعیت هاو آوردن صلح  قدم موفقیت آمیز خوانده است .  

  طوریکه مشاهدات تاریخی نشان میدهد اینکه قدرت های استعماری بمنظوررسیدن ومیل به اهداف شان از تفاوت ها ولایه های کوچک و طبیعی کشورهابنام حقوق اقلیت هاوغیره ،کانال هائی رابرای جریان اهداف خود ایجاد وآنراتقویت مینمایند ،درحالیکه تفاوتها درروش پیاده نمودن گامهای عملی بادرنظرداشت ارزشهای ملی ،عقیدتی وفرهنگی دریک جامعه امر طبعی میباشد، امید واریم نه طرف های افغانی ونه میزبانان این کنفرانس آنرا وسیله  ومورد استفاده برای خشونت واختلافات کمرشکن جامعۀ افغانی بسازند .

  کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان به اشتراک کنندگان طرفهای تأثیرگذاروبانفود افغانی به قضایای کشور که درجلسۀپاریس بمنظورتباد ل نظر و بررسی عوامل بحران اشتراک مینمایند یادهانی و خاطرنشان مینماید که کشور

های میزبان یقینآ درپهلوی اینکه درمورد روانکاوی سلیقه های سیاسی اشتراکنندگان توجه مینما یند ،وعده های خاص ومتمایزانۀ بصورت جداگانه درپذیرائی های خاص نیز پیشکش شان خواهد شد که دقت وتوجه حکیمانۀ شان را خواهانیم  امید این نشستها وسیلۀ افتراق نه، بلکه وسیلۀاعتماد واتحاد دربین افغانها گردد.وزمینه های صلح پایداررادرخانۀ مشترک وآبائی شان مساعد وتحکیم بخشند .  والسلام .

 

داکترعبدالواحد احدزاده  : رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱۲

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما