۲۴ ساعت

28 اکتبر
بدون دیدگاه

حادثۀ درد ناک ولایت فاریاب !

 تاریخ نشر یکشنبه ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

عزیزه عنایت

۲۷ / ۱۰ / ۲۰۱۲

محترمه خانم عزیزه عنایت

محترمه خانم عزیزه عنایت

حادثۀ درد ناک ولایت فاریاب !

ابرسیاه اندوه، آسمان دلم را پوشانیده بود، طوفانی دربحروجودم برپابود که هرلحظه میخواست کشتی هستی عادی مرا،باگرداب غم روبروسازد،ناخودآگاه دلم میخواست گریه کنم با کسی حرف نزنم ازصدای تیلفون،تلویزیون خوشوم نمی آمد هرچه فکر میکردم علتش را نمی یافتم نمیدانستم که این ابــر سیاه اندوه ازکجا سرکشیده بـــود دلتنگی عجیبی در خود احساس میکردم ، به ماحول خود می اندیشید م، به زندگــی عادی روزمره، مگرچیزی در اطراف خویش نمی دیدم که تا چنین سرحـــدی مرا متاثروغمگین سازد .

       اما غافل ازاینکه حادثۀ علم ناکی درانتظار هموطنانم درراه نشسته بود و ایــن اژدهای خون آشام لحظه شماری میکرد تاجان های شیرین  وطنداران بی گناه مانرا درکام خویش فرو برد.

      روز جمعه اول عید قربان که همۀ مسلمان جهان بخاطرمراسم عید آماده گـــی میگیرند که از جشن  مذهبی خویش تجلیل کنند. ولی با تاسف که خبرجانسوزو  درد آور، به شهادت رسیدن  هم میهنان عزیز مان درولایت فاریاب دراین روزمقدس و مذهبی درهنگام ادای نمازو آنهم در( خانۀ خدا) جمع بودند که ازطریق رسانه هــا پخش و به اطلاع همه میرسد. که پخش این خبرجهان رابه لرزه میاندازدوبا شنید ن این خبرفکر کردم سقف خانه برسرم ریخت قلبم از هیجان بشدت می تپید تا ثرعمیق در قلبم احساس کردم گریه کردم، چنان گریه کردم که دربین کاروان اشکم احساس کردم که در ولایت زیبای فاریاب هستم دربین هزاران خانوادۀ که به انتظارعزیزان شان نشسته بودند تا آنها ازمسجد برگردند ویگد یگررا درآغوش بگیرند، شا د شوند صفا ومحبت نثاریگدیگرکنند،نوجوانان دستان بزرگان وموسفیدان خانواده را ببوسند اطفال این خانوادها باخشنودی تمام به انتظارنشسته تا ازبزرگان عیدی بگیرند همه با هم عید سعید اضحی را تجلیل وبه بهانۀ عید کینه و کدورت هارا دور سازند .

      اما سیاه دلان نا مسلمان، دشمنان وطن که با خشنودی و سعادت ملت رنج دیدۀ افغان حسادت میورزند، بازهم دستان کثیف شانرا با خون هموطنان بی گناه مان رنگین نمودند که مرد م شریف وطن را بار دیگردرما تم نشاندند، چون آنهادشمنان سوگند خوردۀ این مرزو بوم هستند هیچ گاه ازریختاندن خون بیگناهان ملت افــغا ن دست نمی کشند.

        هموطنان عزیزشاهد خونریزی های زیادی درولایات ومرکزکابل که اکثریت مردم ولایات نیزدرکابل جمع شدند هستیم مگراین دولت افغانستان است که با وجو د  دانستن و تجربه سالهای گذشته که چه خونریزی های نبودکه ازدست دشمنان دراین وطن رخ ندادتجربه نگرفته ، جناب رئیس جمهورکرزی دشمنرا برادرخطاب میکند وتمام این جنایات را که درحق ملت مظلم افغانستان روا داشته اند، نادیده گرفته و برای آنها با عفونمودن ها راه راهموارمیسازد تا بیشتر ازپیش درتبه کاری گامهای سری تری بردارند.

        درتمام دورۀ حکومتداری جناب کرزی حادثات دلخراش که دربه شهـــاد ت رسیدن هموطنان مان رخ داده است جناب رئیس جمهـورصـرف با تقبیح کــردن و گفتن یک کلمه(ما متاثرهستیم) چیزی دیگری ندیده ایم ودرزمینه جدی عمل نکـرده اند وبا دشمنان سوگند خورده ازجانب دولت افغانستان برخورد قانونی صورت نگرفته است . همچنان درتامین امنیت درچنین روزهای مهم ومذهبی در ولایات  افغانستان توجه صورت نمیگیرد .

         همسایه های افغانستان ( پاکستان وایران ) که درپیشرفت و ترقی افغانستا ن چندان علاقه مندی نشان نمیدهند،چســان باورمند بــود که چنین جنایات نا بخشود نی توسط یکی از افراد زرخرید آنان صورت نگرفته با شد.

        زیرا یکی ازکشورهای که تروریسم درآن پرورده میشود پاکستان است کـــه دولت افغانستان همیشه دست دوستی جانب پاکستان دراز کرده و اسرار میورزد که بدون موجودیت پاکستان افغانستان هیچ گاه به صلح پایدارنمیرسد.

        درحالیکه دولت پاکستان در دوره های حکومت شهید داودخان وحکومتها ی گذ شتۀ افغانستان، همیشه ازمردم و دولت افغانستان هراس داشته است . چه رسد به آنکه وجود ش برای صلح افغانستان اینقدر مهم بوده باشد .

         اصلاً باید گفت که دولت افغانستان راه خود را گم کرده است وگرنه باداشتن فرزندان غیوروطن و تجارب نیاکان و گذشته گان خویش که بدون موجودیت کشور های دیگر حکومت کرده اند، میتواند استفادۀ خوبی برای حکومتداری خود نماید.

        هموطنان عزیزگرچه بارها درمقالات خویش چنین موضوعات را نگاشته ام ولی بازهم  به تکرارمینویسم که دولت مردان افغانستان معنویت را بکلی فراموش  کرده اند چه پو ل و دالر آنها راازراه راست  منحرف نموده و دراندیشه ملت، خود را زحمت نمیدهند و نیستند که خدا همۀ آنان را هدایت کند .

فلهذا تسلیت خویش رابخاطر این حادثۀ جان کاه برای تمام ملت شریف افغانستان مخصوصاً برای بازماندگان شهدای حادثه عرض نموده ازخدای متعا ل بهشت برین برای شان تمنا داشته وصبرجمیل برای فامیلهای شهیدان پاک که در روزاو ل عیــد قربان درولایت فاریاب  به شهادت رسیدند خواهانم .

عزیزه عنایت

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما