۲۴ ساعت

24 اکتبر
بدون دیدگاه

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان 

بمناسبت عید سعید قربان

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

هموطنان گرامی !

  کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان عید سعید اضحی را بتمام افغانهای داخل وخارج کشور وهمه مسلمین مبارک باد میگوید .امید وار هستیم روز های عید موفقیت های بیشتری را درراه کسب رضامندی خداوند که ازراه عبادات فردی واجتماعی متصور است حاصل نمائید.

 هموطنان عزیز! مسئولیت پذیری در امور اجتماعی از باورهای عقیدتیست که ماراازنظاره گری وبیتفاوتی دور ساخته و اعتماد به نفس را در ما زنده میسازد وبه ما این رامی آموزاند که مسئول حالت وسرنوشت خود خود باشیم ودرمقابل مسایل اجتماعی وماحول خود بیتفاوت نباشیم .

 بدین لحاظ لازم میگردد تابمنظورجستجوی راه حل بحران وطن درهرجا وهرحالت که هستیم دست بکارشده ودراین مقطع اساس تلاش ورزیم تاهمه به اتکأ وحدت وارادۀ ملت مسلمان خود مشکلات وبحران کشور خودرابا استدلال ، وتفاهم حل نمائیم

امید واریم این صدای آزادی ،استقلال وصلح راکه از خواسته های مشروع ملت ما میباشد به قوم ، گروه ومنطقۀ خاص منحصر ندانسته و بمثابۀ خواست مشروع ملی به واقعیت عینی مبدل بسازیم ، وبرای رهبری مدبرانۀ این خواست ملی سلیقه هارا کناربگذاریم تا به منز ل مقصود که یک افغانستان مستقل، آزاد، امن وآباد باشد برسیم .  

تلاش های صلح طلبا ن بی گمان برای جنگ افروزان وزور گویان ناپسند بوده وبرای فریب ومنحرف نمودن صلح واقعی دسیسه هائی راروی دست میگیرند تا با فریب کاری وبه مسخره کشاندن واژۀ مقبول صلح تحت عناوین مختلف غیرمؤثر وکمرنگ گردد.

بدین لحاظ امید واریم همه حرکتهای صلح پسند وطرفدار گفتمان  برای حل بحران کشور پیشنهاد کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان را جدی گرفته اعتبار بدهند ، وآن اینکه همه شخصیت های ملی  ویا احزاب وانجمنها که راه حل پیشنهادی برای حل بحران ترتیب داده اند وآنراپیشنهاد عملی برای صلح میپندارند ، بمنظور روی دست گرفتن  وبه برسی قراردادن آن دریک سمیناری که قرار است تحت عنوان بررسی راه های عملی رفع بحران دایر میگردد ودرآن نظریات توحید میگرددارسال نمایند

فلهذا کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازهمه حرکت های صلح طلب درداخل وخارج کشور انتظاردارد تادراین رابطه جهت تبادل وتوحیدافکارجمعی وگرفتن نقش محوری،مستقل وملی تلاش ورزند ونقطۀ هم آهنگ کننده را ایجاد کنند ونگذارند زمینه های ادامۀ جنگ ومداخلۀ اجنبیان وسرباز گیری مداخله گران درکشور غزیز ما ادامه پیداکند ویا زمینه های خانه جنگی درآن مساعد گردد . والسلام .

به امید تمثیل واقعی ارادۀملت ونظام حقیقی عدالت پسند که صلح پایداررا یقینی بسازد 

داکتر عبدالواحد احدزاده : مسؤل (کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان)

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما