۲۴ ساعت

18 سپتامبر
بدون دیدگاه

بدخشان سرزمین آریایی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۸سنبله  ۱۳۹۱ – ۱۸سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

احمد محمود امپراطور

۲۴ سنبله ۱۳۹۱

کابل افغانستان

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

بدخشان سرزمین آریایی

*******
عــــروس عشق خفتــــه در گلستان
به کشم و جرم و درواز و به خواهان
نوا آمـد سحـــــــــر از سوی بستــان
ز آن مرغ سحـر خـیز و خوش الحان
ز منقــــــارش صـــدای صـــد نیستان

همی گفت این سخن با سـوز و افغان
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست
—————
ز ققره ی کبک مستش دره درجوش
دمن تا قله ی پامیــــــــــــــر گلپوش
شــراب و انگبین از چشمه ها نوش
کجا عقل ات به سر ماند کجـا هوش
همین آواز از کوه اش کنــــی گوش
که دریا نعـــره بر دارد که بخروش
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
بود این ســـــــــــرزمین ملک معانی
محــــــــل و زاده ی قبـــــــــــادیانی
به مــــــــــــــــد علــم دارد پاسبانی
شکوه و منـــــــزلت را خوش بدانی
جهان منــــــــزل گه و این دار فانی
فقط با معنـــــــــــــــویت زنده مانی
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست
—————
سر افـــــــراز است از امروز و دینه
که دارد خــــــــــرقه ی شــــاه مدینه
بود خلق اش همــــــــه نیک و امینه
شده پاک از غــــــــرور وکذب سینه
بمیــــــــــرد دشمنش از سوز و کینه
ندارد این شــــــکوه و ســــــر زمینه
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
بدخشان ســـــــــــــــر زمیــن آریایی
گل و خاکش به عالــــــــــــم کیمیایی
خراســـــــــــــان را دوام و هم بقایی
فتـــــــاده را بدست همچون عصایی
که دارد این مفـــــــــــاد و این کمایی
همه فریــــــــــاد کش بر یک صدایی
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
قوانیــــــن ادب ساغــــــــــر کش ناز
همــــای فـــــــــکرت عالی فلک تاز
عروســــــان خرد ســـروی سرافراز
به سیمـــــرغ معانــــــی آشیان ساز
همه عشـــــاق عالم گشتــه دمساز
جهان خفتــــــــــــه بیدار است از راز
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
فــــــروغ علم روشن همچـــو فانوس
طراوت در دمـــــاغ و چشم محسوس
بود دشت و دمن همــــــگون طاووس
ز آزادی سخـن با طبــــــل و با کوس
صدای صلح نباشد بنـــــــد و محبوس
کجـا جـــای به خائیــن و به جاسوس
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
به زاده دامنـــش بس شیـــــــر مردان
جهـــــان سازد به دشمن همچـو زندان
هجومی قــــــدرت و قــــــوت ز ایمان
که دارد طاقت شمشیــــــر و پیــــکان
فلک از عیبت اش با چشـــــــم حیران
بود این فخـــــــــــری آزاد از بدخشان
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
بیا شاهــــراه علمست بر تـــوهموار
بیا که پل شویم نــه ســــد و دیـــــوار
بیـــا تاکه شنـــــاسیم حــــد و مقدار
زبـــان آریـــــــایـی کن تـــــو گفتــار
بدخشان بچــــــه ی آگـــــــاه و بیـدار
پری رو دختر خوشـــــــرو و سرشار
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
به نظــم آورد نـــــکات چنـد محمود
کمین جهل دائـــــــــــم زار ومحدود
رقیب و دشمنــــــان گــــــــردد نابود
بیـــابد حالتـــــــی این خطـــــه بهبود
جبین ها بـــــاز و دلها جمله خوشنود
ز دیــــــدار بدخشان با، بریـــــم سود
بدخشان ســــــــــر زمیـن آریاییست
بدخشان زیـــــــــور ملک خداییست

—————
احمد محمود امپراطور

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما