۲۴ ساعت

17 سپتامبر
بدون دیدگاه

انسان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۷سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

انجینر محمد هاشم رائق

از: امریکا

انسان

***

تو ای موجود کم جان ، اما توانا و با انرژی ، انسان .

انسان ای حیوان دو پا ، با مغز کوچک و دانا.

از آن روزیکه خلق شدی بروی کرهً خاکی

تو بلی تو چه مشقات و مشکلات را با چه زحمات و برده باری پشت سر گذاشتی.

تو ای حیوان زیرک و با هوش با همه آفات آسمانی سخت جنگیدی و پیروز بدر آمدی.

تو که در جهان هنوز هیچ یک از وسایل راحت زندگی وجود نداشت . یعنی  هنوزهیچ چیز را اختراع ننمودی و نه ساخته بودی.

تنهائی تنها و بی کس هست شدی.

با هزاران دشمنان بی رحم طبیعت چون حیوانات وحشی ، سردی بی رحم سرما ودرجه بلند گرما به چه تعداد از اطفال، سا لمندان و جوانان شما ها را از بین برده .

در مقابل این همه دشمنان در فقدان وسایل و تن پوش و پا پوش سخت مقابله کرده و موافقانه پیروز می شدی.

تو ای انسان زیرک و با هوش ، تو توانستی بالاخره جهان را از کجا به کجا بکشی.

از ظلمت و تاریکی  به روشنی و پیروزی.

با استفاده از سائینس و تکنا لوژی این جهان با عظمت را بیک دهکدهً کوچک مبدل کردی.

آسمان ها و اعماق ابحار را تسخیر کردی .

تو ای انسان به کرهً مهتاب پیاده شدی و کمر بستی تا به مریخ بروئی

صد ها تن آهن وزبین را با تعدادی سرنشین را به هوا پرواز دادی.

دار وندار دنیا را مانند انگشتر سلیمان به نام  nohpi  و dapi   به دست اطفال مانند بازیجه جا دادی.

 اما ای انسان افسوس صد افسوس که در یک مورد سخت نا توان و بیچاره هستی.  .

و آن اینکه با این عقل و فراست . با این دانش و تجربه . در این مدت طویل زمان نتوانستی از تار عنکبوت تعصبات سیاسی ، دینی مذهبی ، عقیدوی و منطقوی، لسانی پابدر آری.و از توهین وتحقیر و کشتن یکدیگر دست بگیری.

ای انسان هنوز سینه تاریخ مملوست از جهان کشائی سلاطین و امپراطوران ، جنگ های صلیبی اروپا، جنگ های مذهی آسیا و ابریقا.

ای انسان بیچاره و ناتوان هیچ مرض مهلک و خطر ناک نتوانست مانند خود انسانها بیکدیگر تلفات بار بیاورد.

انسان کشی با ذرایع مختلف به اثر گرسنگی و فقر،جعل و بیسوادی بالا خره ذریعه اسلحه خفیفه و ثقیله و بم های انتحاری.

هیچ حیوانی هیچ گاهی همنوع خویش را نگشته و ادیت نکرده و ای انسان.

و ای اشرف مخلو قات  یکبار به خود بیا و ببین در دنیا چه حال است؟؟؟؟ ختم

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما