۲۴ ساعت

17 آگوست
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

تاریخ نشر جمعه ۲۷ اسد ۱۳۹۱ ۱۷ آگست ۲۰۱۲ هالند

رباعیات و دوبیتی ها

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

مورخه ۱۶ – ۸ – ۲۰۱۲ میلادی

شهر کییف اوکرائن

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

ای مرگ!چــــــــرا؟تواز وطن نگریزی !

ای خاکِ وطـــــــــن!  توازدفن لبریزی

بس نیست دیگربرای تو،جنگ ومصاف

کَی شاهــــــدِ حال،تو باکفن برخیزی ؟

***

ای خاکِ سیه ! درونِ تو پُرزجـــوان

با حُکمِ الله، تو بُرده ای روح وروان

با لطف خدا،امانت است خوب بدار!

وزآن لَحَدَش روانه کُن،سوی جـنان

***

الهـــــــی! درد هجرانم دوا کن!

ثواب و خیر به ایمــانم عطاکن!

هرآنچ ازغم،که من درسینه دارم

بلطف بیکرانِ خود ،  رها کن !

***

مراکُشته،زبونی هـــــای دنیا

زدستِ شّرِاو،دارم چه غـوغا

ندیــــد م لحظه ءآرامش ازاو

همه دردم،بسی رنجم زسودا

***

دوبیتی های دورانم بخوانیـــــد!

که تا بیشتر،غمانم را بدانیــــــد!

اگر همدردوهمرنگ من هستید؟

مرا،درانجمنی خود کشا نـــید !

***

درآن یک انجمن،شمع شمایـم

بسوزم،نشنوید هرگز صدایــم

تراازسوزشی جانم،فروغیست

اگر پُف هم کنی،سویت بیــا یم

***

سزاوارِغمــــان ،درروزگـارم

اسیرِگیسوی ،یکتـــــــــا نگارم

چو دل دادم برایش بیمحـــــا با

درآن بوستانِ عشقش آن هزارم

***

فغان وناله وآه جگـــــر ســوز

دوصدچندان شود،ایدل بهرروز

اگراینگونه،کارت رشته گــیرد

هزاراندوه،درونت گشته مرموز

***

چه خاکی برسرم،انداخته این جنگ

رُخَم را،زغفرانی ساخته این ننگ

سرِدشمن،ببا یــــد زد براین سنگ

که تا ویران شود،بنــــیا دِ نیرنگ

***

هزاران خانه،ویران کرده این جنگ

دلِ مارا چه بریان کرده این جنگ

ایا قــــا تل !بکن شرمی ز یزدان

گُلستان را ،بیابان کرده این جنگ

***

دلِ خــــونینِ مارا خسته بینی

غـــــم ودردِ مرا پیوسته بینی

آید روزی،که دربوستان میهن

هــزاران غُنچهءنورسته بینی

***

مشوتو شاد!ازاین غمبادیی من

مشوخُرسند!ازاین بربادیی من

بترس ازاشک واین آه وفغـانم

که رویانــــد همانا شادیی من

***

سعادت را،بُـــــــودپایه آن ایمان

همان ایمان،برای توست برهان

چوترسیدی زقهروخشم یزدان

رسد رحمی بتــو،ازجانبِ آن

***

طلوع عشق حقّ،روشن کند دل

زهرآسیب وغـــم ایمن کند دل

همان یاهـُو،که ازاین دل برآید

برای عشق آن میهــن کند دل

***

دلـــم،هرگزدر اختیارم نباشد

مُــقّیـــد او،بکـــردارم نباشد

تپشهایش،بمعنای سجود است

بلی! سُجــده که بیزارم نباشد

***

هرآنچه،درجهان بینی از آن است

مطابــق ،با زمان وبا مکان است

بهرِتجد ید صورتهاومعــــــناش

تَصَّوُرچون کنی،کُلَّش بیان است

***

اثرها دیــــده ام،از برکتی عُمر

سفرها کرده ام،ازحرکتی عُمر

زمان، با من موافق شد چندی

کنونم نسخه ایست ازهِمّتی عُمر

***

اگرتاب وتوان برمن نـــــدادی

کجا این دربروی من گشادی؟

چو آن مِفتاح بچنگت داد ایدل!

خوشا برتو!که بر سُجده فتادی

***

گمانم در سفــــر رفتی ،توایدل!

که ازمن بیخـــبرهستی،توایدل!

ندانــــم فرق سر،ازدست وپایم

خداناکرده،ازمن قهرهستی ایدل!

***

جفا را گـــو!،که من اندرستیزم

اگرگیـــرم،همان خونت بریزم

شده شاکی دلم ،ازدست غمهات

کجا ؟از سیلِ اشکِ خود گریزم

***

بسی آهی،کـــه از این برآید

فغان،ازکالبُـــــد ظالم برآرد

کَنَداز بُن،همانا بیخِ شـــــدّاد

کُند تکفین،وبرخاکش سپارد

***

ایا ایدل!که عقل درخدمتِ تُست

سعــادت هاهمه،ازبرکتِ تُست

تمام این حیات واین هستیی من

یقین دانــم ، بهاء حرکتِ تُست

***

جهانا!خــــــواروزارم کردی ازچه؟

زبس افغـــــان،شعارم کردی ازچه؟

کُجا گوشی است؟که درکُنهش نشینم

ببین از خویش،فرارم کردی ازچه؟

***

شوق زیستن دارد ایندل، در برت

این دِل وجانم،بقـــــــربانِ سرت

تاب هجرانت نباشد ،ایخوش لقاء

سُرمه سـازم ،خاکِ پا وآن درت

***

صفایی گر توخواهی،با حیا باش!

بهرِ محوِ همان ظُلمت سناء باش!

بکُـــــــن ذکراِلــه ،کآرد سعادت

درآن یک نیمه شب، سوزِدُعاباش!

***

به آیه ای شریفه زیر توجه فرمائید:

(فَسَجَدَالمَلائِکهَکُّلهُم اَجمَعُون،اِلاّ اِبلیس.

اِستَکبَرَ وَ کَانَ مِنَ الکَافِرینَ.)

*

از همان اِستکبَرَکافــــر شد ه ست

سوی دوزخ عاقبت عـابر شده ست

او بسی ظُلمش بموءمنان می کُنـد

کَی بچشمِ من وتو،ظاهــرشده ست

***

اهریمن خود پوشیده،آیـــــد سوی ما

تیـــغِ او بر چشـــم،چـون ابروی ما

عـــــاملِ هر ظُــلم ،خَــنّاسِ نهــا ن

بهرِ مَحـــــوَش،کَــم بُـود نیروی ما

***

زمان، از خود بما میراث گــذارد

ترا درقــــید آن، هر جا سپـــارد

ازاین نسل ،سوی آن نسلت کشاند

هرآنچه غم دراوست،بر تو بیارد

***

دلا!بسوزچو شمعی،دراین خرابه سرا

که تا نگارِتوبیـــــند،همین فتاده ز پــا

توان زحقّ برساند،همین ضعیفیی من

یگانه درگهی اُمیدمن،عطاست زخُدا

***

ایخوش آن حلقه ،که درپای من انداخت وفا

درحریمِ دلِ من،منزلی خـوش ساخت وفــا

روح پُر شــــور بمن داد،ز فیض ازلــش

تــوسنِ عشـقِ مرا،سوی اومیتاخت وفـــا

***

ای خوش آنروزی،که میهن زغم آزاد شود

بیخ این ظُلـــم وســـــتم،هرکجا برباد شود

کــــودکان وطنم،اشک مریزنــد ز جنگ

صحنه ای صُلح وصفا،دربرش ایجاد شود

***

دلا زمانه خراب است،واهـــــل او نـادان

گمان مبر!،که ترا چاره ایست ازعُصیان

فریب وچال ودغا،پیشه گشته هر یک را

ز دست بیخردان،توشُـدی همیش گریان

***

دلا مَنــال زناکس،که ناکسان شرر اند

بسی زدست خبیثان،توگویی درسقراند

درون سیَــــه،زکردار؛ناروا وقبیــــح

بحکـمِ روزِجـــــــزا،تا ابد دربدر اند

***

هَـدر مَدِه زکَف،آن وقت پُربـــهای خودت

گمان مبر!بـــبر آید همان هُمــــای خودت

بروی آئینـــه بنــگر!،سیمــــای خود بینی

بسی زچین وچروک،زادهء جفای خودت

***

چگونه  تازه وتر بــــودی در شبــاب، دلا!

ز نارِعشقِ کسی بودی چون کبــاب، دلا!

چو نیم قرن بگذشت،درفراق ودرخواری

تمام عُمر بسوختی وهنــــوزعذاب، دلا!

***

اگرم جَــــــــور زمان،طوق بگردن فگند

سلّیی سخت زند،سَـــــــــوق بمردن بدهد

رونگــــــردانم ازآنسو،که آید بـــــــویت

زهرچه غمهاست همین سینه،درآندم برهد

***

ما وتو،هردو درین دَیـــــر که بیگانه نییم

زیر این چـــــرخ سماوات،که بیخانه نییم

سَیرِما،صورتِ مانقش درین بخشِ زمان

کوچیِ دشت ودَمَن،مُحتاج هیچ لانه نییم

***

با من ایــدل! هوسِ کوی نگاری داری

دانم ای محرم رازم!،چه بهاری داری

یادِ او درسرودر دیدهء من نور رُخش

حَمدُلِله ،بقفس چه خوش قناری داری

***

درسفرنامه ای خود،ثبت کنم ایّــــام را

کَی من از بیخردی،جَوردهم ایتـــام را

ای تو انسانِ شریف!،یاد بکُن گمنام را

ازتکبُّر بگُـــذر!،دفع بکُن خود کام را

***

تـو،که از جَورِفلک سخت شکا یت داری!

صد،چواین دَ یرمضامین وحکا یت داری

تا به آرنج یَـــدِ پُرخون ،زجــنا یت داری

لحظه ای بروطنت، لطف وعنایت داری؟

***

ای سخن چیــنِ جفاکار! چها میداری؟

منفعتجوی رذ یــل!جنــگ بپا میداری

با رقیبانِ وطن و مِلّتی ما،سخت رفیق

درمیان همگی ، تخمِ نفـــاق میکاری

***

باخبـــر باش! که ایّام دغات، زود گذراست

آنچه کردی،وخواهی کرد،همه درنظراست

آخــــــر آن آه یتیمان ،کمـــر میشکَـــــــنَد

عاقبت روسیَه گشته ، ترا آن محشراست ؟

***

خوش از آن باش!،که خلق ازتو سبق آموزد

بس هنرهاست ،که درین دَ یـــربحـّق آموزد

بهراِرضای دِل خـــــلق،مطیع باش وشفیق

شمع آن انجمنش شَو،که شفق افــــــروزد

***

مزن توحـــرفِ رکیکِ،که دشمنی آرد

بترس!،که خاکِ سِیَه برسرت هم شارد

مبرزیادِ خودایدوست،آن صحابه ء فیل

که ناگهان به سرت،سنگ وخشت میبارد

***

مشوغمگین!،که این دنیا دوروزاست

هزارویک حـــوادث را ،بروز است

ازآن پیــــدایشِ هریک،چه گـــــویم

الــم های پیا پی اش ،هنـــــوز است

***

چه خوش آئینه ایست برما،سمــاءش

مُنـــظَّم آن شب وروز،وآنــــــاءش

اگرعقــــل برتوکرد،آن چیره دستی

زجـــــان ودِل بکُـــن ،وِردِ ثناءش

***

توقُّـــــــــع از کسی دارم،که دوست است

هَمَش مغزاست بدان اینرا،نه پوست است

براین ظَــــنّ ویا شکِ ،هرگــــــز ندارم

ازآن بادغیس ،زلغمان یا زخوست است

***

طمع مدارزهیچکس!اگـــرغنی باشد

بدانکه چنین خِــصلت ،از د نی باشد

بکوش به آنچه خدایت،بداده سامانت

بکُــن توکارِ برایت،که کردنی باشد

***

بشُغل وزحمتِ خود،حِفظ آبرویت کُن

بدربِ آن یکی خالق،توآرزویت کُن

بباغِ دل بنشان ،چند گُلی ز بوستانش

بوقت خسته دلی،همچنان توبویش کُن

***

ازهمه وحشی مزاجان،الحذر! ایجانِ من

غیرِایشان،هرکه باشد؛میشود مهمانِ من

در بروی کس نبندم،صُلحجویی خِصلتم

بازآی!ازمصرتوافغان،یوسف کنعانِ من

***

بحث ناکــرده،بدنیــــــای حقیقت نرسی

بی نظر،هیــچ به آن کُنه طبیعت نرسی

گرترا عقل وفراصت نبود،دردل وجان

بیخبرازهمه چیزی،و به طریقت نرسی

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما