۲۴ ساعت

09 آگوست
بدون دیدگاه

درقیامت میشود پُرسانِ مایان غم مخور

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

درقیامت میشود پُرسانِ مایان غم مخور

حسن شاه ” فروغ “

۷ – ۸ – ۲۰۱۲ لندن

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۱ –  ۹ آگست ۲۰۱۲

گرزِجهلِ خود نمودی مُلک ویران غم مخور

آتشی افروختی درملکِ افغان غم مخور

گربدستِ اجنبی دارو ندارت رَفت رَفت

گرفروختی خاک بَرهرنامسلمان غم مخور

این وطن را ازستم برباد کردی بی وطن

مابَغُربت سوختیم ازدردِ هجران غم مخور

چون غلام و نوکرِ بیگانه میباشی مترس

همچوخدمتگارِ پاکستان وایران غم مخور

گر به ظاهر پرده از دینِ خدا بر رُخ زدی

وَربباطن دشمنِ با دین وایمان غم مخور

سالها افراط وجنگ برما حکومت میکند

خود وزیری یاریس وگرقوماندان غم مخور

ازطفیلِ جنگ نازو نِعمت است بَرخوانِ تو

دیگران را گرنباشد لقمه ای نان غم مخور

ازفسادورشوت وچورو چپاول دست مگیر

درنظامِ کشورما نیست پُرسان غم مخور

حقِ زَن را زیرِپا بنمودی از مرد زیرِ سر

بارها بشکستی پاودست ودندان غم مخور

تاکه این چرخِ ستمگربرمرادت بوده است

بی لجام وقیزه و پاردُم ،میران غم مخور

عالمی را گر بَخاک و خون کشیدی آفرین

دشتها ازخونِ ما گردیده الوان غم مخور

گردرین دنیا نباشد هیچ پُرسان غریب

درقیامت میشود پُرسانِ مایان غم مخور

روسیاه باصورِ اِسرافیل بَرخیزی زِخاک

میروی باپای خود درنارِسُوزان غم مخور

حشرمیدارند ترا درمحشر آنگاه نزدِ حَق

میشوی محکوم بَرکِردارِشیطان غم مخور

درحقِ ما بعدازینهم هرچه میخواهی بِکُن

ازفروغِ لُطفِ حق برماست احسان غم مخور

باتقدیم احترام فروغ از لندن

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما