۲۴ ساعت

14 جولای
بدون دیدگاه

حفظِ میهن

حسن شاه فروغ

حسن شاه فروغ

حفظِ میهن

حسن شاه فروغ

۱۴ جولای ۲۰۱۲

لندن

ترامـن دوسـت میدارم و طندار

به حفظِ میهنـت سنگرنگـهدار

***

مَگومن تاجیکم پشتون واوزبک

هـزاره هـستـم ویـا قـومِ تـا تـار

مَگو من ،جـوزجـانـی ،فاریابی

جلال آبـادی ام یـا از کـنـر هـار

بِگو من زاده ای افغـان زمـینم

تجا وزگـر زِخـاکم دست بـردار

***

مَـگو من از شمـالم یـا جـنوبـم

بَدخشانی و یا هستم زِقندهار

مَـگـو از پـکـتـیـکا یـا پـکـتـیـا ام

زِپنجشیرم و یـا هسـتـم زِتخـار

بِگـو مـن زاده ای افغـان زمـینم

تجا وزگـر زِ خـاکـم دست بـردار

***

مگو من خلقی ام یا پرچمی ام

مُجـاهـد بـودم و شـورای نـظار

مگـو ازهفـت گانه،هشت گانه

شدم طالب بود حِکمت مرا یار

بِگو مـن زاده ای افغـان زمـینم

تـجاوزگـر زِخـاکـم دست بـردار

***

فروغِ دین وهم ازمیهن هستی

خـدا یــارت بــود الـله نـگـهــدار

با تقدیم احترام  فروغ از لندن

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما