۲۴ ساعت

11 ژوئن
بدون دیدگاه

رباعیات ودو بیتی ها

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

رباعیات ودو بیتی ها

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی) 

تاریخ نشر دوشنبه ۲۲جوزا ۱۳۹۱ – ۱۱ جون ۲۰۱۲

ای مرگ!چــــــــرا؟ تواز وطن نگریزی !

ای خاکِ وطـــــــــن!  توازدفن لبریزی

بس نیست دیگربرای تو،جنگ ومصاف

کَی شاهــــــدِ حال،تو باکفن برخیزی ؟

***

ای خاکِ سیه ! درونِ تو پُرزجـــوان

با حُکمِ الله، تو بُرده ای روح وروان

با لطف خدا،امانت است خوب بدار!

وزآن لَحَدَش روانه کُن،سوی جـنان

***

الهـــــــی! درد هجرانم دوا کن!

ثواب و خیر به ایمــانم عطاکن!

هرآنچ ازغم،که من درسینه دارم

بلطف بیکرانِ خود ،  رها کن !

***

مراکُشته،زبونی هـــــای دنیا

زدستِ شّرِاو،دارم چه غـوغا

ندیــــد م لحظه ءآرامش ازاو

همه دردم،بسی رنجم زسودا

***

دوبیتی های دورانم بخوانیـــــد!

که تا بیشتر،غمانم را بدانیــــــد!

اگر همدردوهمرنگ من هستید؟

مرا،درانجمنی خود کشا نـــید !

***

درآن یک انجمن،شمع شمایـم

بسوزم،نشنوید هرگز صدایــم

تراازسوزشی جانم،فروغیست

اگر پُف هم کنی،سویت بیــا یم

***

سزاوارِغمــــان ،درروزگـارم

اسیرِگیسوی ،یکتـــــــــا نگارم

چو دل دادم برایش بیمحـــــا با

درآن بوستانِ عشقش آن هزارم

***

فغان وناله وآه جگـــــر ســوز

دوصدچندان شود،ایدل بهرروز

اگراینگونه،کارت رشته گــیرد

هزاراندوه،درونت گشته مرموز

***

چه خاکی برسرم،انداخته این جنگ

رُخَم را،زغفرانی ساخته این ننگ

سرِدشمن،ببا یــــد زد براین سنگ

که تا ویران شود،بنــــیا دِ نیرنگ

***

هزاران خانه،ویران کرده این جنگ

دلِ مارا چه بریان کرده این جنگ

ایا قــــا تل !بکن شرمی ز یزدان

گُلستان را ،بیابان کرده این جنگ

***

دلِ خــــونینِ مارا خسته بینی

غـــــم ودردِ مرا پیوسته بینی

آید روزی،که دربوستان میهن

هــزاران غُنچهءنورسته بینی

***

مشوتو شاد!ازاین غمبادیی من

مشوخُرسند!ازاین بربادیی من

بترس ازاشک واین آه وفغـانم

که رویانــــد همانا شادیی من

***

سعادت را،بُـــــــودپایه آن ایمان

همان ایمان،برای توست برهان

چوترسیدی زقهروخشم یزدان

رسد رحمی بتــو،ازجانبِ آن

***

طلوع عشق حقّ،روشن کند دل

زهرآسیب وغـــم ایمن کند دل

همان یاهـُو،که ازاین دل برآید

برای عشق آن میهــن کند دل

***

دلـــم،هرگزدر اختیارم نباشد

مُــقّیـــد او،بکـــردارم نباشد

تپشهایش،بمعنای سجود است

بلی! سُجــده که بیزارم نباشد

***

هرآنچه،درجهان بینی از آن است

مطابــق ،با زمان وبا مکان است

بهرِتجد ید صورتهاومعــــــناش

تَصَّوُرچون کنی،کُلَّش بیان است

***

اثرها دیــــده ام،از برکتی عُمر

سفرها کرده ام،ازحرکتی عُمر

زمان، با من موافق شد چندی

کنونم نسخه ایست ازهِمّتی عُمر

***

اگرتاب وتوان برمن نـــــدادی

کجا این دربروی من گشادی؟

چو آن مِفتاح بچنگت داد ایدل!

خوشا برتو!که بر سُجده فتادی

***

گمانم در سفــــر رفتی ،توایدل!

که ازمن بیخـــبرهستی،توایدل!

ندانــــم فرق سر،ازدست وپایم

خداناکرده،ازمن قهرهستی ایدل!

***

جفا را گـــو!،که من اندرستیزم

اگرگیـــرم،همان خونت بریزم

شده شاکی دلم ،ازدست غمهات

کجا ؟از سیلِ اشکِ خود گریزم

***

بسی آهی،کـــه از این برآید

فغان،ازکالبُـــــد ظالم برآرد

کَنَداز بُن،همانا بیخِ شـــــدّاد

کُند تکفین،وبرخاکش سپارد

***

ایا ایدل!که عقل درخدمتِ تُست

سعــادت هاهمه،ازبرکتِ تُست

تمام این حیات واین هستیی من

یقین دانــم ، بهاء حرکتِ تُست

***

جهانا!خــــــواروزارم کردی ازچه؟

زبس افغـــــان،شعارم کردی ازچه؟

کُجا گوشی است؟که درکُنهش نشینم

ببین از خویش،فرارم کردی ازچه؟

***

عبدالکریم(خشنود هروی کهدستانی)

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما