۲۴ ساعت

عـرفـانم آرزوست

با استعانت از روحانیت حضرت جلا ل الدین محمد بلخی :

به استقبال

دی شـیخ با چـراغ همی گشت گـرد شهـر

کـز دیـو و دد مـلـولـم  و انسـانم  آرزوست

الحاج محمد ابراهیم  “حبیب زی “

عـرفـانم آرزوست

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ ثور ۱۳۹۱ –  دهم می  ۲۰۱۲

عطـری ز بـرگ  گل ، ز بـاغـبانـم  آرزوست

آن دیـدۀ  بیـنا کـه بیـنـد رخ  جـانانم آرزوست

عشـقـم  بـه  بحــر وحـدت وکارم  بدسـت یـار

این دوحیـات بخـش حیاتم زعـرفانم آرزوست

بـبـریـده انـد  ز نیســتـان  مـامنـم  ریشـۀ  دلـم

یک لحظه آب وهوای پاک نیسـتانم آرزوست

غواص بحـر حـق پرسـتم و درسـیربرق و باد

هـر سـو فتـاده ، لـؤ لـؤ ومـرجـانـم آرزوست

مـا را بـه  دلـدل  جـرم  و گـنـه  نهـاده  اسـت

یک بحر،آب زمزم که شوید گناهانم آرزوست

انبیـق ابلیـس سـر کشـیدم  و رفـتـم  بـه قـهـقـرا

یک بندۀ فقیر،مرد مومنی مســلـمانم آرزوست

چشـمـم نیـاز میکـنـد  اشـرف مخلوق با صفات

امـروز گـر نیـابـم فـردا ز رحـمانم  آرزوست

مـولای من بـه خـنـده گـفـت ای ” حبیب ” دل

از  دیــو و دد  مـلـولـم  و انســانـم  آرزوسـت

الحاج محمد ابراهیم  “حبیب زی “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما