۲۴ ساعت

21 فوریه
بدون دیدگاه

مجلس نماینده ګان و استیضاح وزرا

نوشته:سیداقبال برزگرقادری

مجلس نماینده ګان  و استیضاح  وزرا

تاریخ نشرسه شنبه دوم حوت ۱۳۹۰ –  ۲۱ فبروری ۲۰۱۲

سیداقبال برزگرقادری

سیداقبال برزگرقادری

مجلس نماینده گان افغانستان هفته گذشته باتصویب طرح استیضاح وزرای مالیه وداخله طرح استجواب ۱۴ وزیردیگر را هم تصویب کرد.مجلس نماینده گان طرح استیضاح آقای زاخیلوال رادرارتباط با”ابهام”دردخل وخرج دولت درسال ۱۳۸۹وتغیرسقف بودجه سال ۱۳۹۰بدون تائید مجلس وهمچنین استیضاح آقای محمدی رادرارتباط باکشته شدن هشت کودک دراثرعملیات نیروهای  ناتودرکاپیسا تصویب کرد.

درپایان استیضاح اکثرنماینده گان اظهارات هردو وزیررا قناعت بخش خوانده وباردیگرهردوزیر را تائید کرد؛ به آن هم تعداد ازنماینده گان درمجلس سخنان وزیر مالیه  راقناعت بخش ندانسته از امکان استیضاح دوباره  نیز صحبت کرد ند؛محمدنوراکبر نماینده ولایت دایکندی درمجلس گفته که توضیحات که زاخیلوال درمورد سقف بودجه سال ۱۳۹۰وهم چنین حساب دخل وخرج سال ۱۳۸۹اراۀ کرد مبهم است ؛ همچنان تعداد نماینده گان هم شاکی بودندکه به آنهااجازه داده نشده تاسوالاتی راکه ازاین وزیران داشتند مطرح کنند. روزیکشنبه بی نظمی وسروصدا درمجلس باعث شد تامسئله استجواب وزیران به فراموشی سپرده شود؛عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار درمجلس نماینده گان پس ازآنکه مانند یک زندانی بادست وپای بسته ودهان بسته داخل مجلس شد سروصدای رابه میان آورد آقای ایوبی به خاطر دست به این اقدام زده بودکه برای وی درنشت روز شنبه مجلس حق سوال برای وی داده نشده بود ؛ایوبی وشماری از نمایده گان می گوینده که به اساس یک معامله بین وزیرداخله مالیه وشماری ازنماینده گان صورت گرفته بود مجلس ازگذاشتن صندوق برای رای اعتمادخوداری کرد.

اکبرستاکزی یک تن از اعضای مجلس نمایده گان میگوید “باکمال تاسف برای هیچ کس وقت صحبت داده نشد؛آن عده افرادیکه امضای نمودند وبعداً میگویند اگرنباشد پرواندارد ؛اوبرادرچرا امضامی نماید وقت مرد راضایع می نماید افسوس به نماینده های مردم که به خانه وزیرمیروند وباوی معامله می نمایند”در همین حال یک تعدادازنمایده گان مردم ازعبدالروف ابراهمی رئیس مجلس خواستند تاازآقای ایوبی معذرت بخواهد ؛عبد الروف ابراهیمی شرط آنها را پزیرفت وازقای ایوبی  مغذرت خواست بعدازپایان اعتصاب؛ آقای ایوبی اجازه یافت تا درصحنه مجلس صحبت کند ؛اوحزب اسلامی وجمعیت اسلامی راعامل اصلی کشمکش  درداخل مجلس عنوان کرد؛ واتهام وارد نمود که شماری ازنمایده گان باوزیران معامله کرده اند؛ اظهارات آقای ایوبی خشم شماری نماینده گان رابرانگیخت وباعث تشنج درمجلس شد.

اظهارات آقای ایوبی نشان میدهد که نمایده گان درداخل مجلس به اساس سلیقه های حزبی برخورد میکنند سلیقه ایکه در۳۰ سال گذشته افغانستان به اساس همین شیوه به بستر بحران تبدیل شد (مرادازسلیقه حزبی جمعیت وحزب اسلامی ) دوام این وضعیت جزتکرار سناریوی گذشته چیزی به دنبال  نخواهد داشت.

سیداقبال برزگرقادری

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما