۲۴ ساعت

12 ژانویه
بدون دیدگاه

قربانیان انفجار

استقبال ازغزل استاد سخن خلیل الله” خلیلی “

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قربانیان انفجار

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۲ جدی ۱۳۹۰ دوازدهم جنوری ۲۰۱۲

برگ پائـیزم کـه مـانـدم  دور از میهـن بـرون

وز شاخها گشـم جـدا،از شـاخ واز گلبن برون

افت و خـیـزان  هـرطرف  بـاد حوادث میـبرد

روی سنگهاخورده خورده گشتم ازگلشن برون

طفلکی در مخروبۀ دیدم پستتان مادر می مکید

مادرمرده نمی آمدزپستان قطرۀ خوردن برون

وای بـر حـال مـا ومـن چشـم گـریـانـم همـیش

گـریـم از اخـبارکه آیـد از حـلـقـۀ میهـن برون

خـامـوشـی ام طعـنه هـای مـوج دریـا میخورد

میفروشند طفلکان ماجاهلان ظالم کودن برون

چشم وگرده مارکیت خونخواران گردیده است

میکشد آنرا ازجسم اطفال غریب دشـمن برون

دست بالامیبرم برخالق یکتا تا دگر هرگز مباد

طفل بم خورده ببینم ازمادرمظلوم آبستن برون

بهر استقبال ” خلیلی “شاعر فرزانه استاد سخن

این”حبیب“الماس راازمعدن کردباسوزن برون

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما