۲۴ ساعت

28 دسامبر
بدون دیدگاه

یک قدم جدید

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی”

یک قدم جدید

تاریخ نشر چهارشنبه  هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

درآسـتانۀ به تعبیر اکثریت سیاسیون امریکائی سـاختنن افغانسـتان به نام صلح ودموکراسی مطابق پلان های مجوزۀ غرب  یک  قـدم دیگر بنام (میکی موس در تلویزیون “طلوع ” طلوع نمود .)

از نظر نگارنده چسـپانیدن پایـگاه  نظامی امریـکا در خـاک  افغانسـتان ،طوریکه اکثرأ فکـر میکنـند بـرای پخـش قـدرت درین سـرزمین میباشد قابل قبول نمیباشد،اما طرح پروگرام تلویزیونی( کارتونی میکی موس ) که در آن همه پلان های تسخیروی و تغیـیر دهنیت زرع گـردیـده برای امریکائی ساختن افغانستان مشکل را آسان میسازد نه آسانترزیرا الزاماً آن عـده ای که عوایـد مادی زمانی  پوشـش نیات  نیـک شـانرا تـاریک میگرداند ناخودآگاه برای پیشـبرد همچـواهـداف فعـال وفعالـتر میگردند زیرا عواید مادی برای مادیون بهترین سلاح شستشوی مغزی محسوب است وآنهـا را بـرای خدمات غیر  آماده میـگردانـد

. حالا  کـه کشـور در یک منجلاب تاریک بدبختی ها که مجموعۀ فقر ،مرض، وظلم وتعـدی وتجاوز وبی سرپناهی درمجموع پامال گـردیدن حقوق حقۀ ملت میتوان گـفت بخصوص در سـه دهـۀ اخیـرکه به اوج خود رسـید،حالا ترازوی کشورسازی وعدالت را درمسند قضا قرار داده قبول نمائیم که آیا کشور بطرف عدالت اجتماعی و صلح دموکراسی به پیش  برود بهتر است یا این پـلۀ ســنگین بی عـدالتی وانارشـیزم  ناشی ازفسـاد اداری وحمـلات  ظالمانه وبـیرحما نۀ کـشور هـای همجـوار وعمـال فـروخـته شـدۀ شان درداخل کشور ؟ اما تاریخ کار خود را به هـر نوعی که باشد  مینـماید.

خوشـا به آنانـیکه با وجـدان پاک در مسـیر تاریخ آگاهانـه به نفـع ملـت ومملکت به پیـش میروند ،و آنچه برای این سرزمین مفید شمرده میشود بازو گـردیده عمل مینمایـند . وآن عـده  مردمان کودن که راه گم گریده پـردۀ لعنت بـه چهـره هـای شـان  خـورده وتـاریکی و روشــنی را تمـیز نمیـتوانـند وآنانـیکه درمرکـز ثقـل خوب وبـد و تـاریکی ورشـنائی قرار گـرفته راه گـم گـردیده انـد ، راه خود را چرا نمی یابـند و این راه گمی  و کـوری را در سـال هـای که  گذشت  جبـهه داران زورمـند و قـدرت طلب بوجود آورده انـد که این عـینک سـیاه با استفاده ازنام مقدس اسـلام  بینائی شانرا را تاریک نموده وچشمان اکثریت را کور.حالا بیائیـم بالای اصل مطلب (کارتونی میکی موس ) درتلـویزیون  طلوع امـیـد کـه مانـند نمایشنامه های پاکستانی یا هندی که به جز خشونت، دعوا، کشتن وجـدائی و ضیاع وقت میلیون ها فامیل بخصوص خانم ها در  تلویزیون هـا گـریده که نه به دین ما ونه به فرهنگ وکلتـور ما مطابقت دارد این نما یشات نیـز بـالای ذهنـیت وروحیـۀ اطفال تاثـیر منفی نگـذارد و مانـند گـروه های وطن فروش روسی وپاکستانی وایرانی بخاطرپول کشوررا پامال اجنبی نه نمایند آنچه نفع میرساند آنرا برسانند .

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی”

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما