۲۴ ساعت

17 دسامبر
بدون دیدگاه

لَعنت حـــق برتو!

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

 

 

 

 

 

لَعنت حـــق برتو! ای سا زما ند هِ هر ا نفجا ر

تاریخ نشر شنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۰ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱

ای شما وحشی مزاجان ! از کجا پیـــــدا شُد یـد؟

باعثِ ا ین سوگـــــــواری،روزعــا شورا شُد ید

شرم ناکرده زحق،ســــازمان دهید آن اغتشاش

دشمـــن ا ولاد اسلام،ضِـــــدّ مُصطفی شُد ید

بهر آزار و اذیت ،میگیرید از خصم معـــا ش

همچو شیطان لعین ،از موئمنا ن اخفاء شُد ید

نه بُود منطق،نه اســـــتدلال،نه آن مرد ا نگی

نفــــرین حق برشما با د، پیرو اغــــوا شُد ید

چشم معنی نیست که بیند،اینهمه درد و فـغا ن

روسیاه در روز حشر،درنزد حق رسوا شُدید

کَی ببخشد ا و شمارا،با د ل سنگــــــین تا ن

سا فلــین باد جای تان،دون صفت سُفلی شُدید

خـون ناحق ریختن،خود ازنشان آن د د یست

بدسگالان بشنویــــــد ! نزد همه افشاء شُد ید

شرح این درسر نگنجد،قلب من دارد فغـــا ن

خادم آن اجنبی گرد یــــــــده ،بیــپروا شُد ید

دست خونین شما، زود لایق قَلع و قَمع ا ست

اجتماع جای شما نیست،تا ا بــــد تنــها شُد ید

اِنـــــــزوا از خلق وملّت ، کیفر اعما ل تا ن

کَی از آن جُــــرم وخطا،صاحب ابراء شُد ید

چونکه نبُودعقل ودانش،دست بوحشت میزنید

این همان کُنه شما بوده ست،که بیمعنی شُدید

دودمان موئمنان ،مغروق درد وانــدرعزاست

کار منفورت نمود ه ، راهی یی صحرا شُدید

آه وافسوس است بحا لت،تا بکَی جور وستم

زیر تا ثــــیر شیاطین ، کــور نا بینــا شُد ید

اِعتراض موئمنان ،بر ضِّد کُفر وشِرک بین!

لیک شما بد طینتان ،برقوم خود ضرّاء شُدید

جانسپا ری بهرحق ،خود خصلت مرد انگیست

بل،شما بی بخرد ا ن در نزد خصم د ولا شُد ید

دالر وکالدار و دینار،هست خوراکت ای رذیل!

غـــرق درآن سیم وزر، وهم ثروت پهنا شُد ید

کرده ا ز حق انحراف ، وهم از طریق دوستی

حرفی از اُ لــــفت ندانید،بی سر وبی پا شُد ید

این نــفاق اندرمیا ن ا نــداخته اند،آن دشمنا ن

وای بر حـــا ل شما، بی امروز وفــرداشد ید

آن نــــدای اِرجعی ، آ یِـــد بسویت در تلاش

گرچه تا ا کنون خُمار ساغـر و صهبا شُد ید

جا ی مَی، آ تش بریزد بر سر وبر گــرد نت

همچو موش،درپنجه ای آن باز ویا عنقا شُدید

از قضاجــاری شود ،آن حکم حق برجا نیا ن

گرچه امروز برهدف،تا نافِ تان ارضاء شُدید

این جها ن دارُالبقی نیست ، نام او دارُالفنا ست

توشه ای رِحلت نــــدارید،نار درامـعــاء شُد ید

بشنوید این حرف من !،ای سنگدلانِ زشت خو

از همین قسوت ، شما منفــورآدم وحوا شُد ید

کَی شود (خشنود) یکی از خلق،جز بادار تا ن

در حقیقت قا تلانید، همــد ست به امریکا شُدید

***

عبدالکریم (خشنود هروی کهدستانی)

این سروده،که چکیده این فلب خونین است

بمناسبت عمل وحشیانه ای آدمکشان در

مناطق مختلفه ای کشور ستمدیده ای ما،

بدسترس خوانندگان گرامی تقدیم است.

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما