۲۴ ساعت

30 ژوئن
بدون دیدگاه

خطاب به حرکتهای صلح دوست

تاریخ نشر دوشنبه  ۳۰ جون  ۲۰۱۴ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون

Die Kommission  für  Frieden und Freiheit in Afghanistan

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

خطاب به حرکتهای صلح دوست ، سیاستمداران هوشیار ومتعهد به منافع علیای کشور

دشمنان انسانیت که افغانهای آزاده واسلام حقیقی را درتضاد با اهداف مادی خود میدانند با مهارت ومانورهای غیرانسانی با نقابهای مختلف ومتنوع توانسته اند جامۀ افغانی را در معرض نابودی وانتقام قراردهند.

ادامه نوشته…

19 دسامبر
بدون دیدگاه

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

به اشتراک کنندگان جوانب افغانی جلسۀ فرانسه منعقدۀ پاریس !

  ******

ازآنجائیکه کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان ازمبدأ تاسیس آن ،خشونت را راه حل بحران ندانسته ،گفتگو وتن دادن به واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را انگیزه های جدی برای قناعت متنازعین داخلی وخارجی افغانستان میداند و دراین راه منحیث وجیبۀ انسانی وافغانی پافشاری مینماید، تا ازطریق گفتکوهای مستقیم وشفاف راه حل بحران ونجات افغانستان جستجوگردد.

ادامه نوشته…