۲۴ ساعت

30 ژوئن
بدون دیدگاه

خطاب به حرکتهای صلح دوست

تاریخ نشر دوشنبه  ۳۰ جون  ۲۰۱۴ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

دافغانستان لپاره دسولی اوآزادی کمسیون

Die Kommission  für  Frieden und Freiheit in Afghanistan

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

خطاب به حرکتهای صلح دوست ، سیاستمداران هوشیار ومتعهد به منافع علیای کشور

دشمنان انسانیت که افغانهای آزاده واسلام حقیقی را درتضاد با اهداف مادی خود میدانند با مهارت ومانورهای غیرانسانی با نقابهای مختلف ومتنوع توانسته اند جامۀ افغانی را در معرض نابودی وانتقام قراردهند.

امروزدیده میشودکه ازطریق واژه های دلپسند انسانی مانند قوانین حقوق بشر، دیموکراسی وانتخابات کشورها بطرف نابودی وفاجعۀ انسانی کشانیده میشود وسازندگان این واژه ها نظاره میکنند،که متأسفانه جامعۀ ما نیزدرسایۀ این مفاهیم بطرف اغتشاش ، خانه جنگی ونابودی قرارداده شده است.

اوضاع ناگوار وخیلی حساس کشوربرای داشته ها وهست وبود ما که یکمقدار باقیمانده است ومایۀ امید برای خودارادیت ، صلح ، برادری ،عدالت وشگوفائی میباشد خیلی مهلک بنظر میرسد.

کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان بحیث یک حرکت صلح جوبرای همه حرکت های سیاسی واجتماعی آگهی این طوفان ویران گررا میدهید که اگرحرکتهای صلح جو وآزادیخواه که تاحال نتوانسته اند یک کتلۀ عظیم وصاحب وزن رابا انسجام وتفاهم خود هم آهنگ بسازند،  وبرای صلح وحل مسایل ملی با تأثیرگزاری خود داخل صحنه نشوند ، با نظاره گری اوضاع  فرصت را برای رشدوانکشاف منفی درساختارهای اجتماعی مساعد میسازند .

اوضاع شکنندۀ نظام حاکم با این مادۀ حیاتی مسموم بنام انتخابات جامعۀ مارا دریک بم ساخته شدۀ دیگران که درخانۀ افغان منفجرخواهدشد درخطر بیشترمواجهه ساخته است ،که افغانهارا برای استفادۀ دیگران مساعدترمیسازد، وداشته های مادی ومعنوی کشوررا با فاجعۀ انسانی وانواع مظالم که انتقامگیری درآن شکل بگیرد روبروخواهدساخت.

داکترعبدالواحد احدزاده : رئیس کمسیون صلح وآزادی برای افغانستان

۳۰.۰۶.۲۰۱۴ 

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما