۲۴ ساعت

18 مارس
بدون دیدگاه

ورقی از زنده ګی نامه

روانشادعبداللطیف برهانی

روانشادعبداللطیف برهانی

ورقی از زنده ګی نامه شاد روان انجینیر عبداللطیف برهانی  

یحیی برهانی

۱۹۵۴-۲۰۱۲

تاریخ نشر یکشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۰ – ۱۸ مارچ ۲۰۱۲

ما همه از عالم فنا ، بر پل هستی ، راه می زنیم تا عالم بقا را دریابیم و  با این گفته از موقتی بودن زنده گی ، آگاهی مان را ابراز میکنیم و به آن اقرار میکنیم که مرگ حقیقت انکار نا پذیر است و این حقیقت انکارناپزیررا پروین اعتصامی اینګونه به تصویر کشیده است:

اینکه خاک سیه اش بالین است

اختر چرخ ادب پروین است

گر چه جز تلخی از ایام ندید

هر چه خواهی سخنش شیرین است

ادامه نوشته…