۲۴ ساعت

01 اکتبر
۱ دیدگاه

بیشتر ازین شکنجه ام نکن!

تاریخ  نشر چهار شنبه اول اکتوبر ٢٠١۴ هالند

بیشتر ازین شکنجه ام نکن!
نگین نیازمند
هیچ دردى به سنگینى بى عزتى بوده نمیتواند که تو برایم هدیه دادى.
آه!
کمکم کنید…
12 سپتامبر
۱ دیدگاه

بیشتر ازین شکنجه ام نکن!

تاریخ نشر جمعه ۱۲ سپتامبر ٢٠١۴ هالند

بیشتر ازین شکنجه ام نکن!
نگین نیازمند
هیچ دردى به سنگینى بى عزتى بوده نمیتواند که تو برایم هدیه دادى.
آه!
کمکم کنید…