۲۴ ساعت

12 آوریل
بدون دیدگاه

زمونږ دریمه ستونزه

 تاریخ  نشر جمعه  ۱۲ اپریل ۲۰۱۳ هالند

زمونږ دریمه ستونزه

میرزمان وفادار

۱۱ / ۴ / ۲۰۱۳

***

فکرکوم په یوه خبره اوس ټول افغانان سره یوه خوله دی هغه داچې دولت موکمزوری، فاسد اود شته ستونزو او بحران یولوی عا مل دی، دابیله اونا روا خبره ده چې چارواکې په دې خبروهغه اودغه کوی اوسترګی پری پټوی ،هغوی  خو له دې خبرې هم انکارکوی، چې افغانستان دنړۍ د فاسد ترینوهیوادونوپه سرکې ځای لری ،ولی حقیقت دادی، چې دفساد ناوړو اغېزو  ټول هیواد په سراخستی دی ،هغوی  چې پرون یې هیڅ نه درلودل اوس یې دناوړه شتو په حساب منشیان ستړی کېږی .

ادامه نوشته…