۲۴ ساعت

26 فوریه
۱ دیدگاه

غزل

تاریخ  نشر یکشنبه هشتم   حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۶  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

غزل

مصطفی پسرلی

اوس په دې کلی کې هر څوک د ځان خبرې کوی

ځان ترې نه هیر وی او د لوړ اسمان خبرې کوی

ادامه نوشته…

24 فوریه
۱ دیدگاه

عجبو رواجونو

تاریخ  نشر جمعه ششم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۴  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

عجبو رواجونو

محترم مصطفی پسرلی

دا د عجبو رواجونو په تصویر کې ورک شوم

زه د پردیو روایاتو په تفسیر کې ورک شوم

ادامه نوشته…

22 فوریه
۱ دیدگاه

د ګلو مزرعه

تاریخ  نشر چهارشنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۵ –  ۲۲  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

د ګلو مزرعه

محترم مصطفی پسرلی
۲۲/۰۲/۲۰۱۷

زما د زړګی هیله په آزار بدله شوه

لوخړه د ځیګر مې په انګار بدله شوه

ادامه نوشته…