۲۴ ساعت

30 سپتامبر
۲دیدگاه

یما « سعیدی » کمربند قهرمانی اتحادیه …

تاریخ  نشر پنجشنبه  هشتم  میزان  ۱۴۰۰– ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ هالند


بتاریخ  «  ۲۴ .۰۹ .۲۰۲۱  »  یما «  سعیدی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور المان ،  با  اقای هورد « کسپولیتی »  قهرمان بوکس حرفوی کشور فرانسه ، در شهر برلین  کشور المان  بالای متعبر ترین  کمربند قهرمانی اتحادیه  بوکس اروپا ؛  مسابقه انجام  داد و بالایش با امتیاز نمره ، پیروز شد.

ادامه نوشته…

17 سپتامبر
۲دیدگاه

یما «سعیدی»بالای متعبرترین کمربند قهرمانی

تاریخ  نشر جمعه  ۲۶ سنبله  ۱۴۰۰– ۱۷  سپتامبر ۲۰۲۱ هالند

یما « سعیدی » بالای متعبر ترین  کمربند  قهرمانی

اتحادیه بوکس اروپا ؛ مسابقه میدهد !

قرار است  یما «  سعیدی »  قهرمان بوکس  حرفوی کشور المان ،  بتاریخ  «  ۲۴ .۰۹ .۲۰۲۱  »  بالای متعبر ترین  کمربند  قهرمانی اتحادیه  بوکس اروپا ؛  که  اعتبار جهانی  دارد ،  با  اقای هورد « کسپولیتی »  قهرمان بوکس  حرفوی کشور فرانسه ،  در شهر برلین  کشور المان انجام  دهد.

ادامه نوشته…