۲۴ ساعت

20 مارس
بدون دیدگاه

نوروزکهن

نوروزکهن

عزیزه عنایت

۱۷ – ۳ – ۲۰۱۲هالند

تاریخ نشر سه شنبه اول حمل ۱۳۹۱ – ۲۰ مارچ ۲۰۱۲

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

نوروزیا روز نو فصل اول سال فلسفهء بسیار بزرگ و کهن دارد ازقدیم الایام  توسط آریائی ها به نوعی ازاشکال برگزاروتجلیل میگردیده است  که تاکنون با وجود گذشت قرنها بخاطر این روز با شکودرکشورهای آسیائی جشن گرفته میشود .     

  درباره نوروزدرادب فولکلورمردم افغانستان,ایران وکشورهای آسیـای میانه  که نو روزرابنام اول سال جشن میگیرند نظریات  مختلف وجود دارد.

عدهء از دانشمندان میگویند نوروزیادگارجمشید شهریارآریانای کبیراست که هزاران سال پیش درسپیده دم تاریخ دربلخ بامی براریکهء فرمانروائی نشست وآنروزرا نوروزویا روزنو نامیدند.

ادامه نوشته…

19 فوریه
بدون دیدگاه

یــوم الـبــد تــر !

عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

یــوم الـبــد تــر !

عزیزه عنایت

۸ – ۲ – ۲۰۱۲ هالند

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۰ – ۱۹ فبروری ۲۰۱۲

یارب این وسوسه از چیست  که شورش به سر است

مــرغ دل را هـوسء باغ و هـوای د گر اسـت

نشنــود حــرف مــن و قصـهء آشــوب جهــا ن

که حــوادث به ره و راه سفـــرپر خطر اسـت

ادامه نوشته…