۲۴ ساعت

15 دسامبر
۲دیدگاه

حقوق بشر

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۳ – ۱۵ دسامبر  ۲۰۱۴ کانبیرا- آسترالیا

محترم عبدالفتاح سکندری

محترم عبدالفتاح سکندری

  حقوق بشر

 عبدالفتاح سکندری

بعد جنگ ها و تحقیــــر بشــــــر           مر جهان را پیش آمد این بصــــر

درشناخت حق هرکشور بــــذات           عد ل و آزادی بیابد بس ثبـــــــات

ادامه نوشته…