۲۴ ساعت

02 مارس
۲دیدگاه

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۱۲ حوت   ۱۳۹۵ –  دوم  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

رابعه بلخی !

محترمه خانم عزیزه عنایت : این شعر را سالهای قبل درافغانستان

دروصف این شاعر عالی مقام سروده است .

رابعه ای دخــت بلخ بــاستــان

عشق تو جاوید ما ند اندرجهان

ادامه نوشته…