۲۴ ساعت

14 دسامبر
۲دیدگاه

( فرارسی پیری ویا دجوانی )

تاریخ نشر دوشنبه ۲۳ قږس ۱۳۹۴ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

 گذری درگذر گاه تا زه عروس و نو داماد تا دوستان را
چه نظر افتد!؟

(حضرت ظریفی)

 (  فرارسی پیری ویا دجوانی  )

وقتـی پیران یاد دوران جوانی میکنند

غیرحق برزعم خودها کامرانی میکنند

ادامه نوشته…