۲۴ ساعت

27 اکتبر
۲دیدگاه

بی تابوتان خدا پیمان

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

احمد منیر ( فنیاد)

احمد منیر ( فنیاد)

بی تابوتان خدا پیمان

شعر از احمد منیر ( فنیاد)

شب یکشنبه ۲۳ / ۹ / ۲۰۱۳

آمریکا

*****

شکستی قامت سر و گل و ریجان پلچرخی

دو کونین در فغان آمد ز آن داستان پاچرخی

ادامه نوشته…