۲۴ ساعت

21 آوریل
۴دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر : یکشنبه ۲ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۱ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 آرزو

 

 کنج قــفس نشسته و  بستـــانم آرزو ســـت

بی بـال  و  پـــر هوا ی  گلستـا نم  آرزوست

 

گر بگــذری به  گلشـــن و بشکفته  بود گـل

یــادم بکــن که   غنچۀ  خنــدانم  آرزوسـت

 

دامن پـر از ستاره  شد  از اشک  چون گهر

رخشنده شب ز گو شــۀ  دامانم  آرزوست

 

گـر خیمه ی جنـون  زدم  در  دیـا ر  عشــق

عیبم مکن کـه سـوی بیــا بــا نم آرو سـت

 

تــا دست و گریبان شده ام با سپـاه عشــق

چون گل بسینه  چاک  گریبــانم  آرزوســت

 

مـن مشــت خـاک و ذرۀ  افتــاده ام ولـــی

دیــدار و همنشینی سـلطانــم آرزو ســت

 

ای غم , برو مزن بـه د ری  نســل آ د مــی

کز جان  و دل  براحـت  انسا نــم  آرزوست

 

گرچــه  ” عزیزه” دور  بـود   منزل   وصـا ل

لیکن  امید و رحمـت یــزد انــم   آرزو سـت

عزیزه عنایت

هالند

                    

         

                                          

                  

 

                

 

                                                 

 

                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

17 آوریل
۳دیدگاه

نغمهِ نای

تاریخ نشر : چهارشنبه – ۲۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 نغمۀ نای

صبحــدم بــاد صبـا عطر، فشـان   می آیــد

بــوی گل،بــوی چمن،فرحت جان   می آیـد

نرگس ازمستی چشمش نگران ساخـته باغ

بـلبـل ازنگهــت گل چهچه  زنــان  می آیـد

ســرو بــا قـامـت مـوزون و بلنـد  می بـالد

سبــزه خـط میکشــد ولاله عیــان  می آیــد

ابــر،ریــزد گهــروروی زمیـن   سبـز کنــد

شبنــم ازدامــن صبح جـلوه کنــان  می آیـد

نــوبهــاراسـت وطــرب هلهله بـرپـا کــرده

نــوبــت بــزم گل وســاقــی جــان  می آیــد

هــرطــرف همهمۀ عشق طنین انــدازاسـت

نغمۀ نــای خــوش ازســوی شبــان می آیــد

دل دهد مژده(عزیزه) که دراین فصل سرود

یــارچــون نکهــت گــل بــردرمــان  می آیـد

عزیزه عنایت

۲۹ مارس ۲۰۱۴

15 آوریل
۱ دیدگاه

آشفته !

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۵ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

آشـفــتـــــه !

گشته ام غرق خیال تو جهان  را چه کنم

بیتو من دبدبه و شوکت و شانرا چه کنم

نبود در سر من جز تو هــــوایی دیگری

دل شد آشفتۀ تــو،راحت جان را چه کنم 

نغمۀ عشق تو آرد دل و  جانم به  نــــوا

ای نوازشگرمن شـور و  فغا نرا چه کنم

جان دهم پیش رخت  دلبر  مستا نۀ  مـن

گر نبینم رخ تو سود و زیانرا چه کنـــــم

بـا دل واله (عزیزه)همه شـب تـا به سحر

دیــدۀ نـم زده و اشـک فشـــانــرا چه کنـم

عزیزه عنایت

هالند

10 آوریل
۱ دیدگاه

عید !

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۰ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

عید !

جلوۀ عیـد  به حسن مۀ  نـو د یـــد م  دو ش

شادی و هلهلۀ عید  رسیـد  گـوش  بگــوش

مطرب  شهر  نوا ی  همه گا نـی  بنــوا خت

مرغکان را به هوا بود همه رقص وخروش

مرد م شهر بیا را ست  در و خا نه  خو یش

دشمن ودوست نگــردر مسجد, دوشـا دوش

کودکان جامـۀ  نـوکرده  بتـن شــاد و خــرم

به کفش بسته حنا دخـــترکی زربف  پــوش

گـرد  نفــرت  تـو  بکــن  پـاک  ز آیینــۀ دل

کوش تا شاد شود هردلی ای صاحب هوش

مـبــر ازیــاد مسـاکین  وغــریبــان  و طـــن

بهــرلـبخـنــد یتیمان  وطــن هـــردم  کـوش

پرزانـدوه ست (عزیزه) دلم از  رنج غـریب

که نـدارنـد, لـبـاسی نو وهم خــورد و نوش

عزیزه عنایت 

۱۰ اپریل ۲۰۲۴

هالند

09 آوریل
۱ دیدگاه

آغوش فلک

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

آغــــوش فلــک

این چه عمریست فلک در پی آزار من است

ریختن خون جگر از ستمش کار من اســـت

هر کجا  فتنه زآغــوش فلک ســـر بکشـــــد

جستجو دارد وآن ما یـــل دیـــدار من اسـت

ــاو جـود یکه مرا عمر نشــــد شــاد دمــی

هرنفس تا به کنون رنج و غمی یارمن است

می نهد  منت بیـجا بــه چــمــن ابــــر بهـــار

رونق گلش و گل دیـــده ء خونبار من اسـت

رفت این عمرزکف با همه این شور و  فغـان

ظاهـــر افسرده گیم زیـن دل بیمارمن اسـت

ای (عزیزه) منما شکوه از این بیش زدهـــر

دارم امید که آن، مونس و غمخوارمن است

عزیزه عنایت

هالند

03 آوریل
۳دیدگاه

عطرِ گل

تاریخ نشر: چهارشنبه ۱۵ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

    عطرگل
چمــن سبــز و زمیـن ســبز و زما ن سبـز

خجــسته  نــوبـــهاری عــا شـقــان سبــــز

گهـرمیــر یـــزد هـــر ســــو ابـر نیســا ن

د مــن پــرلاله شــد   صحـرا  چنـان سبــز

شگـــوفــه جـلــوه گـــردرشـــا  خســاران

گل نــو رستـــــه و نخل  جــــوان  سبــــز

لــب جـــــــو و کنــــار چشمــه  ســا ران

چــو دیبـــا دلــکـــش و پهنــای آن سبـــز

سحـــر د یــد م  چه زیــبا  و دل  افــــروز

قـــبـــای انجـمــن دربـــوستــــان  سبـــــز

شمــیــم وعطــر گــل  پیچیــد ه هــر ســو

بیــا  بلـبـل که  گشتـــــه آشیـــــان سبـــــز

طـــراوت مــی د مـــد از سبــــزه  زاران

غـــزالان را, بــه دامــا ن  آستــان سبـــز

الــهــی کـــی بــــود, تــــا  بـــاز  گـــــردد 

وطن  آبــاد و چـــون بـا غ جنــــان سبـــز

صبــــا آورد ( عزیزه )  بــــو ی میهــــن

دلـــم شـد از هــوا یـش  بی گمــان سبـــز

عزیزه عنایت

02 آوریل
۳دیدگاه

خمارِ مهر

تاریخ نشر : سه شنبه ۱۴ حمل ( فروردین ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

خمار مهر

همیشه زنــدگـی  زیــبا   نبـا شد    

گل عیـش  ابــد، حــاشـا  نباشـد

دلی ســوزد کـه دارد  آتش غـم

دل بـی غصه را ســودا  نباشـد

بکــن جــامم تهــی ازبــادۀ کـه

خــمــارمـهــررا دارا  نــبــاشــد

چـه دیـده گوهــر نــایــاب ازآب

که جــایش جــزدل دریـا  نباشد

غلام خــود پــرستی آن نگــردد

که دنبال هوس هــرجــا نـبـاشد

(عزیزه) درپـی مقصود بشتــاب

که اکـنون فـرصت وفردا نباشد

عزیزه عنایت

30 مارس
۱ دیدگاه

مرغِ سحر

تاریخ نشر : شنبه ۱۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مرغِ سحر

مــرغ سحــر بانگ زد, غفلتم آگه نمـــود

دیده گشودم زخواب, صبح  دل افروزبود

صبح  پر از نور مهر , صبح دل  آویزوشا د

دامن شب  چیده  بود , صفحه ء چرخ کبـود

پــرده زدم  در کنــار ,  تـــا   نگرم  کوهسار

جلوه کنان   مرغزار , دل  ز کفم  در ربــود

چهچهـۀ بلبلان , شاد کــند  رو ح  و جـــا ن

ابربؤد در, فشان, با د  صبـــا   همچو عــود

موسم فصل بهار, بزم و  طرب  هــر  کنــا ر

در پی نقصان مبا ش , سیر نما فصـــل سود

لاله چــراغان نمـود, زیـب  گلستان  فــــزود

هــر نفسی بــوی  گل, عقــدۀ دلها  گشـــــود

کاش (عزیزه ) بؤد , سیــر چمن   اینچنـــین

فرصت ارزنده است ,  موسوم نـای و سرود

عزیزه عنایت

 

 

26 مارس
۳دیدگاه

پیغام هستی

تاریخ نشر: سه شنبه ۷ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پیغام هستی

        همچـومـوجـی روی دریـا تـا گــذر داریـم ما       

 مــژدۀ پیغـام هستـی چـون سحــر داریـم مـا

چون نسیمی مشک باری میوزیم برباغ وگل

ایـن غنـا ازگـوشــۀ چشــم ونظــرداریــم مـا

آدمی ســرتــا قــدم حکمت بـؤد گـر بنگـری

دستگـاهـی دربــدن تـا پا وســرداریــم مــا

جــای انســان اســت دراوج ومقـام کـایـنات

ای دریــغــا پـــردۀ سمع وبصــرداریم مــا

ورنــه مـا بودیم واثبــات اعمــال نیـک مـا

حیـف کـزحـرص جهان زخم تبــرداریم مـا

سعی کن هـردم”عزیزه”راه نیکی بـرگزی

زانکــه راه پــرخـم وپیچــی سفــرداریم ما

عزیزه عنایت

۱۳ اگست ۲۰۱۵

هالند

24 مارس
۱ دیدگاه

برمقدمِ زیبایی !

تاریخ نشر : یکشنبه ۵ حمل ( فروردین ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۴ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

برمقدم زیبایی !

یک عمـرغزل گویی ،  تـا  صفحه  بیارایی

هـرواژه چـو گـل  چینی   بـر مـقـدم زیبایی

حرف وسخـن دل را جـز خـامـه نداند کس

ای خامه بگـوتـا چند، این سلسله فرسایی؟

آهنگ وسـرود و شمع در دامن  شب بامن

گرخواهی به بزم ما،رخ چون مهی بنمایی

آسـان نـرسـد درکف  هـر جوهر مقصودی

دریــا بـشگـافـی تـا، بـا گـوهــر نــاب آیـی

بنهـفـتـه کـلـیـد عیـش درپیچ وخم گـردون

خواهی که بدست آری، یک لحظه نیاسایی

درقـافــلـۀ عمـراسـت صـد فـتـنـه و آشوبی

گـرگــام نهـی غــافــل  افـتـاده  تــواز  پـایی

دلشــاد “عــزیـزه” ام  درخــلـوت شبهـایـم

شعــروغـزل است بـا من درعـالـم  تـنهـایی

عزیزه عنایت

هالند

۱۶ آگست ۲۰۲۰

21 مارس
۳دیدگاه

آشکاره کنم !

تاریخ نشر: پنجشنبه ۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا 

آشکاره کنم !

بـرای دیدن رویت بگـو چه چـاره کنم

مگرچـوعطـرگل آیـم تـرا نظاره کنـــم

به باغ مهر نگـاهـت شــوم گلی خشبو

هوای عشق، مگـردرسـرت دوباره کنم

به آسمان خاطرت هـرشب ستارۀ بـاشم

که هرسو دیده گشایی ومن اشـاره کـنم

درانـتـظـارتــو بنشستـه ام کــه بــازآیی

بیـا که گریبان چوگل زشـوق، پاره کنم

زبس زدوری تــو سـوختــم درآتـش غم

زسوز سینه خود، جان ودل شـراره کنم

چه شد که رمـیدی زمـن زحرف رقیـب

بـیـا حــدیــث دلم بــا تــو آشکـاره کـنـم

(عزیزه)شکوه مکن ازسفربه وادی عشق

که کارعشق چنینست بگوچه چاره کنم؟

عزیزه عنایت

۲۸ آگست ۲۰۱۳

هالند

18 مارس
۱ دیدگاه

قاصدِ باران

تاریخ نشر : دوشنبه ۲۸ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

قاصد باران !

قطــرۀ بـاران شدی سوی  گلستان شدی

سبـزه دمید پیش پات عطر بهاران شدی

ســرو تـرا سایه شد، یاسمن همسایه شد

اهــل چمن در رسیــد مژدۀ بستان  شدی

نــرگس مست وخمــار نــاز کنــد  بهریار

غنچه زند سربه باغ نخل شگوفان شدی

همــرهی بــاد صبـا رقص  کنان  میرسی

مژدهی ازطرب بلبل  خوش  خوان شدی

ابــر بــریــزد گهــر گشته  زمین  پـرثمـر

بـرهمه این خفته گان  قاصد باران شـدی

دور مــرو ازبــرم ، بلبـل  شعـــری تــرم

گاه بیـایی بــه  بـر گـاه  گــریــزان شــدی

باتــو “عزیزه” بــؤد شـاعـربــزم غــزل

تا که شنیدی زمن،این سخن حیران شدی

عزیزه عنایت

۱ مارس ۲۰۲۴

هالند

15 مارس
۱ دیدگاه

جذبهء عشق

تاریخ نشر: جمعه ۲۵ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۵ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

جـذ بـۀ عشـق 

 هرجا که روم درن ظرم  جلوه نما یی

 هردم بـد لم   جذ بـۀ  عشقت بفــزایی

جان با خته گانند  براه  تـو زحد بیـش

 زآنروکه توشایستـۀ  مهری و وفایـی

مفتون هوای توام   و محــو  خیا لـت

درهــرنفسی مونس  جـان و دل مایی

جزحضرت تو نیست مددگار  خلایـق

 زیراکه توهم مالک ارضی وسما یی

دلبستــۀ اسباب نگـردیم که  فا نیسـت

جویم رضای توکه پرلطف و عطایی

 گاهی بــدل سوخته ام شعله  فـروزی

 گاهی زرهی چشم تــرم جلوه نما یی

هرچند پـرازجرم وگناه است (عزیزه)

 شــادم که توبخشندۀ هــراثـم وخطایی

عزیزه عنایت

هالند

      

11 مارس
۳دیدگاه

گل فرصت

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۱ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

**   گـــل فــر صــت  **

 

                              می وزد باد ز دامـــان بهــار عطـر فشـا ن                            

                                     رسته از طرف دمن لاله و گل در دامان                                                                                                         

                            همچو دیباست کنون دامن کوهسار و چمن                         

                            فرحت جا ن و دل ما ست هـوا ی بســــا ن                          

 

                            از گهر ریــزی نیسان شــده خــــــرم گلزار                          

                             میکنــد زنده تــــن خـــفته گلهــــــا با را ن                           

 

                             موسم تـاز گی و عیــش و طرب را بنگـــر                           

                             بلبل از و صل گل آمدهمه در شور وفغا ن                             

 

                             راز عشاق به هــر گوش طنین انداز است                            

                            هر طــرف همهمۀ مستی و عهــد و پیما ن                            

 

                            ای خوشآنکس که در این فصل گل یکرنگی                          

                            بفشــــاند بکــــند شاد د لی هــــر انســــــان                          

  

                             میشود تـازه ( عزیزه ) دلــم از بــوی بهـار                         

                              گل  فــرصت  طلب از زنـدگی و سیـرزمـان                          

عزیزه عنایت

28 فوریه
۴دیدگاه

مخمسی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح)

تاریخ نشر : چهارشنبه ۹ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مخمسی برغزل حضرت ابوالمعانی بیدل .
مطلع غزل:
“پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد
زپیت دویدنی داشت برهی چکیده باشد”

زلال ِ اشک !

دلم از فــراق  حسنت , چـه بسـا  تپیده بـا شـد

 سحری کــه جلــوۀ تو  ز قضــا  نــدیـده بـا شـد

چقـدر  زلال  اشکــم  برخــم  دویـــده  بـــا شـــد

 پی اشک من ندانم  به  کجــا رسیــده بــا شــد

 زپیـت دویدنی داشــت  برهــی چکیده با شـد

 به هــوای  آستــا نــت چو  شــراردل   تپیــد ن

 بـامیـد  وصـل  رویــت بـه صـد  آرزو دویــدن

 چقـدر شکسته بـا یـد به حــریــم تو رسیــد ن

  تب وتــاب مو ج  باید  ز غــرور بحــر دیــدن

 چه رسد به حالم آنکـس که تــرا ندیده با شـد

 همه دم نوای عاشق زفیوض سوزوساز اسـت

 سرعاشقــان راهت به سجـود ود رنمــازاست

زبهـار الفتــی تــو گـل بنـده گی  نـیــاز اســت

 به چمن زخون بسمل همه جــا بهـار ناز اسـت

 د م تیــغ آن تـبـسم رگ گـل بـــریــده بــا شـــد

زخمار عـیش و مستی نـرسی به قــرب جـانـان

تــا نـشد دلت شکسته , بـه سـلــوک راه دوران

خون دل فشـاند بایـد, همـه شب چوگل, بدامـا ن

زطــریق شمع غــافــل مگــذر در ایــن بیـا بـان

مــژه آب ده زخـــاری  کـه بــه پـا خلیـده با شـد

عـاشـقی بهــار زیــبــا و هـــوای دلپسنــد اســت

دل عاشقــان بسمل به هـــزار , پـرده بنـد اسـت

نـروی بسوی عشقی, که رهش پـراز گزند اسـت

به دمــاغ دعـوی عشق ســر بوالهوس بلــنـد است

مگـر از دکــان قصـاب, جگـری خــریـده با شــد

زندگی گهی چوگل است, گهی هم به رنج وسختی 

نتــوان کســی  رهیدن ز  شـــــرار تـیــــره بـخـتــی

چــه بساط نـاتــوا نـی, یـا نشا ط وعیـش ومستی

چـه بلنـدی و چه پستی چه عـدم چه ملک هستی

نشنیــده ایــم جـــایی کـه کــس آرمیــــده با شـــد

بشگـفـد (عـزیـزه) چــون گـل ز لطـافـت گما نش

دل و دیـــده ام  مــنـــور, زفــــروغ آســتـــا نــش

می دهــد حـیـات دیگــر مـهـر والفــت عیـا نـش

بـه هـــزار پـــرده( بـیـدل) زدهــان بــی نشـانــش

سخنـــی شنیـــده ام مــن کـــه کسی نــدیــده با شــد

عزیزه عنایت 

11 فوریه
۴دیدگاه

نخلِ تمنا

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۲ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۱ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

نخلِ تمنا !

دخـت افغـانـم  و تـاریک  بـؤد خانـۀ من

شمع  تحصیــل ربودنــد ز  کـاشـانـۀ من

من که از مدرسه ومکتب ودانش دورم

آه واشک است  بسـاط دل دیــوانــۀ من

غــنـچـۀ نخــل تمنـا  بــه  بــرم  خشکـیـده

نشــود سبـــزبــه  بــاغ  آرزو  دانــۀ  مــن

همچــو بسمل به قفس زار وپریشان نالم

کیست دیگر که بخواند یاد وافسانـۀ من

از چه رو معــرفت و علم ز من بگــرفتند

نیست کافی که اسارت شده زولانۀ من؟

توکه بستی دردانشگــه و مکـتــب بر من

سیل گــردد به رهت  گــریــۀ  شبانۀ من

نیمـۀ پیکــر از جــامعـه هستـم تـو بــدان

به خــدا می رسد این عرض عاجزنۀ من

تا ” عزیزه ” زغم دخــت وطن رنجـورم

پــرزسوز است چودل ، خامه و ترانۀ من

عزیزه عنایت

۹ فبروری ۲۰۲۴

26 ژانویه
۳دیدگاه

حدیث روزگار !

تاریخ نشر: جمعه ۶ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

حدیث روزگار !

هــزاران   قصۀ  نــاگـفـته  دارم

ز کــاخ دل نـهــان  و  آشــکــارم

حکایت هاست زین چـرخ زمـانه

نهـفــتــه  در  کـتــاب  روزگــارم

گـهـی افـــتــاده وگــه دربـلـنـدا

در ایــن  وادی  تپیدن بــود کارم

بسی  اسرار دارد  چرخ  گردون

کــه گم شد ازکـفـم لیل ونهــارم

ولی شکـرا که درهستی دوران

چــراغ  راه ست  لطف  کردگارم

چه نعمت هاعطا کرده  به عالـم

سرسجـده به شکــرش میگذارم

چـو بــوی گل  بـیا بگــذر از اینجا

که بــاتـو  چون  گلاب   نوبهــارم

عزیزه”  رمز دل را  بــا  تو گوید

بـیـا بشنو حــدیــث پــرشــرارم

عزیزه عنایت

جنوری ۲۰۲۴

20 ژانویه
۵دیدگاه

باهمی !

تاریخ نشر: شنبه ۳۰ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۰ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

باهمی !

یــاد  آنــروز کــه  در   کـابـل  زیـبـا  بــودیم

فارغ از جـنگ و نـفـاق و غـم  دنـیـا بودیـم

جمع ما جمع، بـه هر خانۀ پـرمهـر  و صفا

شـــاد ازبــاهمـی وقــوت دلـهــا بــودیـم

گاه چون  مشعـل  روشن به ره یکدیگری

گـاه ازهمــدلـی خویـش چــودریــا بودیم

متـحـد تـاجـیـک وپشتـون وهــزاره  باهم

بهــرآبـــادی آن کشــورو مـــاوا بــودیــم

بین ما هیچ نبـود  تعصب  قـومی و زبان

دور ازتــفــرقـــه وفــتــنــۀ دنـیـا بودیــم

سـالـهـا شــد که گــرفتنـد زما راحـت ما

ما، درخواب گران، غافــل از اینها  بودیم

وقــت آنــست کـه دست بـدهیـم بهروطن

بـازســازیــم کـه عمـری بـه تمـنـا بـودیم

تا”عزیزه” نشویم یک دل ویک رنگ بهم

آنچنان است که درجنگ وبه غوغا بودیم

عزیزه عنایت

۵ جنوری ۲۰۲۴

 

01 مارس
۳دیدگاه

باور فردا !

تاریخ نشر چهار شنبه دهم  حوت ۱۴۰۱– اول مارچ ۲۰۲۳ هالند

آن چـه دیـدی بوطن باد صبا راست بـگو
چـقدر درد وغم وغصه درآنجــاست بــگو
24 فوریه
۲دیدگاه

گـل لـبـخـنــد !

تاریخ نشر جمعه پنجم حوت ۱۴۰۱– ۲۴ فبروری ۲۰۲۳ هالند

نــغمــۀ عشــق مــرا بـــا گــل لـبــخـنــد ببر
عطـرنرگس گل صبحـانه دوسه چـنـد ببر
28 ژانویه
۲دیدگاه

رمــزدل  !

تاریخ نشر شنبه هشتم دلو ۱۴۰۱– ۲۸ جنوری ۲۰۲۳ هالند 

تــو بـزم و آوای مـنی،آهـنـگ زیـبـای مـنی

درخـلـوت تـاریک شب،مهتماب شبهـای منی

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۳دیدگاه

التجا !

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۸ جدی ۱۴۰۱– ۱۸جنوری ۲۰۲۳ هالند 

هرچه دستی بر دعــا کردیم بلند

کــار میهــن بـیــشتــرشد بند بند

ادامه نوشته…

13 ژانویه
۲دیدگاه

شــور دگــر !

تاریخ نشر جمعه ۲۳ جدی ۱۴۰۱– ۱۳جنوری ۲۰۲۳ هالند 

کاش میشد درهوایت بال و پر میداشتم

یا خیال ترک گــلزارت به سر میداشتم

ادامه نوشته…

22 دسامبر
۲دیدگاه

نــورامـیـد  !

تاریخ نشر پنجشنبه اول جدی ۱۴۰۱–  ۲۲ دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

زفهم و دانشت ای دخت افغـان

سراپا درهراس اند زن ستیزان

ادامه نوشته…

01 دسامبر
۱ دیدگاه

خیمۀ ژولیده !

تاریخ نشر پنجشنبه دهم  قوس ۱۴۰۱– اول دسامبر  ۲۰۲۲ هالند

ازکودک غمگین و پریشان وطن حال بپرسید
ازسفــرۀ بی نــان ویتمانــه اش احوال بپرسید