۲۴ ساعت

20 فوریه
۲دیدگاه

فیروز مشرقی

تاریخ نشر شنبه اول حوت  ۱۳۹۴ –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۶ هالند

فیروز مشرقی

انتخاب از : همایون شاه عالمی

وی در نیمۀ قرن سوم هجری قمری به دنیا آمد.
در جوانی به دربار صفاریان وارد گشته و از جمله مداحان شان گردید، از وی فقط ۹ بیت پابرجاست. وی در سال ۲۷۲ خورشیدی فوت کرد. نمونۀ کلام:

مرغی است خدنگ او عجب دیدی

مرغی که شکار او همه جانا

ادامه نوشته…